Altra College Centrum biedt hetzelfde onderwijs als een reguliere VMBO-T in de sectoren Techniek, Zorg & Welzijn en Economie. Als leerlingen hun diploma hebben behaald, stromen ze uit naar MBO-niveau 3 of 4 of naar de Havo. Dit kan op Altra College Bleichrodt, maar ook op een reguliere VO-school als je daaraan toe bent.

2.1 Onderbouw

Alle leerlingen in de onderbouw krijgen les van verschillende docenten voor de verschillende vakken. Ons programma begint in de brugklas met Nederlands, Engels, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, lichamelijke opvoeding, CKV en koken. Ook zijn er mentoruren ingeroosterd om te werken aan studievaardigheden en studieloopbaanbegeleiding.

Alle klassen hebben één vaste mentor als aanspreekpunt. Op Altra College Centrum is ook een team van jeugdzorgmedewerkers aanwezig. Wanneer de school dat nodig vindt, schakelt de school jeugdzorgmedewerkers in voor extra ondersteuning in of buiten de klas. Dit gaat altijd in overleg met en met toestemming van leerling en ouders. Ouders en leerlingen kunnen hier ook zelf om vragen. De ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit een training ‘faalangst reductie’ of juist extra ondersteuning van een pedagogisch medewerker op momenten dat het niet gaat zoals je verwacht had.

2.2 Bovenbouw

  • Leerjaar 3

In de derde klas geven we in alle reguliere VMBO-T vakken les, volgens de profielen Techniek, Economie en Zorg&Welzijn. Wij bieden Nederlands en Engels. De leerlingen doen in dit jaar al staatsexamen voor het vak Maatschappijleer 1 en het Sectorwerkstuk.

  • Leerjaar 4 en 5

In het vierde leerjaar geven we alle vakken van het gekozen profiel op examenniveau. De leerlingen doen aan het einde van het jaar staatsexamen VMBO-T. Soms gaan leerlingen voor alle vakken op, maar soms spreken we af dat een leerling maar een paar examens gaat doen, om alle aandacht daarvoor te hebben. Wie dat kiest, of toch niet alle vakken haalt, gaat door naar het vijfde leerjaar. Hierin wordt de rest van de vakken voorbereid om aan het einde van het jaar weer examen te doen en daarmee een heel VMBO-T diploma te behalen. Hierna stromen de leerlingen door naar MBO niveau 3/4, Altra College Bleichrodt (HAVO) of een reguliere HAVO. Leerlingen in het vijfde leerjaar die geen volledig programma meer hoeven te volgen, lopen naast hun lessen ook stage.

Ook in de bovenbouw heeft elke klas een eigen mentor die verantwoordelijk is voor de mentorlessen, OPP (ontwikkelingsperspectiefplan), de oudercontacten en gesprekken met leerlingen. In de bovenbouw bieden we niet alle praktijkvakken aan. Lichamelijke opvoeding is wel onderdeel van het lespakket. Tekenen is een examenvak dat getalenteerde leerlingen kunnen kiezen, maar CKV en koken worden niet meer gegeven.

  • Supportklas

Sommige leerlingen vinden het lastig om te moeten omgaan met vijf of zes verschillende docenten op één dag, met pauzemomenten en het lopen tussen lokalen. Deze leerlingen kunnen in aanmerking komen voor de Supportklas. In de Supportklas hebben de leerlingen de hele lesdag les in hetzelfde lokaal met een docent die alle vakken geeft. Tijdens de plaatsing in deze klas, die altijd tijdelijk is, wordt gewerkt aan de vaardigheden die nodig zijn om in onze gewone klassen te kunnen meekomen. Onderwijs is gedurende deze periode ondergeschikt aan het leren van plannings- en sociale vaardigheden.

  • Prikkelarme klas

In de prikkelarme klas zitten leerlingen uit de bovenbouw die vanuit hun karakter of moeilijkheden een rustige en veilige omgeving nodig hebben om tot leren te komen. De prikkelarme klas heeft een eigen lokaal met een keukentje, zodat er gezamenlijk pauze gehouden kan worden. De vakdocenten komen elk uur naar het lokaal om les te geven.

De definitieve indeling van het aantal klassen per jaar is afhankelijk van de aanmeldingen en kan anders zijn dan hierboven beschreven. De plaatsing van leerlingen in de verschillende klassen wordt altijd met leerling en ouders overlegd, maar is uiteindelijk een besluit van het zorgteam van de school.

2.3 Doelgericht

Welke mogelijkheden heeft een leerling om zich op langere termijn te ontwikkelen en welk eindniveau is haalbaar? Dat wordt voor iedere leerling bekeken en vastgesteld. Vervolgens kijken we welke ondersteuning daarbij nodig is. Gedurende het jaar kijkt de mentor of de leerling op koers ligt. Dit doen ze aan de hand van doelenkaarten die ze gezamenlijk invullen en evalueren. De mentor ondersteunt waar nodig en past het onderwijs- en leerstofaanbod hierop aan. Zo benutten we talenten en mogelijkheden van de leerlingen beter.

2.4 Activiteiten

Elk leerjaar ondernemen we met onze leerlingen verschillende activiteiten. Sommige activiteiten zijn onderdeel van het onderwijsprogramma (bijvoorbeeld een bezoek aan de Tweede Kamer). Andere activiteiten zijn niet specifiek verbonden aan één vak maar aan de ontwikkelingsgebieden sport, cultuur en vrije tijd. In de bovenbouw gaan we, indien mogelijk, op schoolkamp.

Een middag in de week bieden we vakoverstijgende lessen aan. De leerlingen kunnen kiezen uit verschillende modules zoals fotografie, ondernemen, theater, etc.

2.5 Stage

Voor de examenkandidaten met een gedeeltelijk programma, omdat zij een aantal examens al hebben afgerond, is er de mogelijkheid tot het lopen van stage. Het lopen van stage is een belangrijke aanvulling op het onderwijsprogramma, om zo goed mogelijk voorbereid aan het MBO te beginnen. Stagelopen vergroot de sociale vaardigheden van de leerlingen, maar ook de nodige werknemersvaardigheden als omgaan met een leidinggevende en collega’s, op tijd komen, afspraken nakomen en samenwerken. Daarnaast vergroot het de kennis op een bepaald vakgebied.

2.6 Cijfers en rapporten

Op het digitale leerlingenplatform SOMtoday kunnen ouder(s) en/of opvoeders(s) en de leerling altijd de actuele resultaten van de leerling bekijken. Leerlingen krijgen drie keer per jaar een rapport, in december, maart en juli. De exacte data van de rapporten staan ieder jaar aangegeven op de jaarplanner.

2.7 Rooster

Het reguliere lesrooster verschilt per leerjaar in het aantal lessen per week. Het lesrooster reiken we aan het begin van het schooljaar uit aan al onze leerlingen. Dit wordt gaandeweg het jaar af en toe bijgesteld, om veranderingen te ondervangen. Het dagrooster (zoals bij ziekte van een docent) krijgen leerlingen in de ochtend van de mentor, zodat zij direct weten dat er voor díe dag een onvoorziene verandering is. Elke dag starten de leerlingen om 9.30 uur met een check-in bij de eigen mentor. Hierin bespreken we wat die dag wordt gedaan, of iedereen zijn boeken bij zich heeft en kijken we hoe het met iedereen gaat.

2.9 Vakanties & vrije dagen

Schoolvakanties Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus 2022 Herfstvakantie 15 t/m 23 oktober 2022 Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023 Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023 Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023 Zomervakantie 22 juli t/m 3 september 2023

Extra vrije dagen Goede Vrijdag 7 april 2023 Tweede Paasdag 10 april 2023 Koningsdag 27 april 2023 (valt in meivakantie) Hemelvaart 18 en 19 mei 2023 Tweede Pinksterdag 29 mei 2023

Studiedagen (2022-2023) Leerlingen vrij 13 september 2022 (vanaf 12 uur zijn de leerlingen vrij) 14 november 2022 (leerlingen hele dag vrij) 13 januari 2023 (vanaf 12 uur zijn de leerlingen vrij) 17 maart 2023 (vanaf 12 uur zijn de leerlingen vrij) 4 april 2023 (leerlingen hele dag vrij) 5 juni 2023 (vanaf 12 uur zijn de leerlingen vrij)

Naast de centrale studiedagen (opgenomen in bovenstaand schema) zijn er nog een aantal studiedagen die de school zelf indeelt. Deze worden bekend gemaakt via de jaarplanner.

Onderwijstijd Uw kind volgt op jaarbasis ongeveer 1000 uren onderwijsuren. Als deze onderwijstijd niet wordt gehaald, wordt in het ontwikkelingsperspectief aangegeven hoe dit komt en hoe we (in overleg met u en uw kind) zo spoedig mogelijk naar een volledige lesweek van 25,5 uur per week toe kunnen werken. De school is verplicht om onderwijstijdverkorting aan te vragen bij de Inspectie van het Onderwijs.