Altra College Centrum is een kleine school, met kleine klassen en veel individuele begeleiding. Hierdoor komen onze leerlingen beter tot hun recht. Naast en tijdens de lessen is er veel aandacht voor het gedrag, de studiehouding en sociale vaardigheden van onze leerlingen. Wij hechten veel waarde aan goed contact met ouders. Wij houden u regelmatig op de hoogte van de stand van zaken en horen het graag als er dingen thuis spelen die van invloed zijn op het gedrag van uw kind op school.

Altra College Centrum biedt een veilige omgeving waar de leerling centraal staat. We bieden jongeren ondersteuning om beter met zichzelf en anderen om te kunnen gaan. Hier werken we hard aan. Sommige leerlingen zitten maar kort bij ons op school en hebben tijdelijk extra ondersteuning nodig om weer terug te kunnen naar het regulier onderwijs. Andere leerlingen maken hun middelbare school af op Altra College Centrum en behalen hier hun diploma of certificaten.

1.1 Inrichting school

Het onderwijs dat Altra College Centrum biedt, is gebaseerd op de kerndoelen van het regulier onderwijs. De leerstof wordt, waar nodig, aangepast aan de mogelijkheden van de leerling. Ons onderwijsprogramma is op vmbo-t niveau en leidt op tot het behalen van het volledige diploma vmbo-t. Ons programma is erop gericht dit in vijf jaar te behalen, maar een snelle leerling heeft ook de mogelijkheid dit in vier jaar te doen.

1.2 De leerlingen

Onze leerlingen hebben heel wat in hun mars. Toch hebben sommigen gedrag, verzuim, moeilijkheden met leraren en leerlingen hen tot probleemleerling bestempeld: een leerling die op dat moment even niet meer op een reguliere school terecht kan. Maar wat is een probleemleerling? Onze leerlingen zijn, net zoals alle andere jongeren, vooral leerlingen met dromen en verwachtingen. Dromen van een mooie toekomst, die vast dreigt te lopen omdat ze hun draai niet kunnen vinden in het reguliere onderwijs. Altra College Centrum biedt meer begeleiding, structuur en vooral: steeds opnieuw een nieuwe kans. Leren herstellen vinden we belangrijk, want van fouten maken leer je veel. Bij ons benoemen en stimuleren we de sterke en positieve kanten van de leerling en zetten samen alles op alles om die mooie toekomst in zicht te houden. Voor plaatsing op onze school is een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

1.3 De docenten

Een speciale school vraagt om speciale medewerkers. Wij werken met leerlingen die ons voor uitdagingen stellen. Leerlingen die door verschillende omstandigheden zijn vastgelopen; op school, maar vaak ook thuis en in de omgeving. Omgang met deze leerlingen vraagt inzet en betrokkenheid van onze medewerkers. Onze docenten zijn gediplomeerd, deskundig, betrokken, vakbekwaam en hebben juist het Altra College uitgekozen als plek waar zij graag werken. Ons team heeft heel regelmatig overleg en scholing met elkaar, om de leerlingen gezamenlijk de best mogelijke begeleiding te bieden.

1.4 Ziektevervanging

Het kan natuurlijk voorkomen dat een docent ziek is. Wij kijken dan of er collega’s zijn die de les over kunnen nemen. Is er niemand beschikbaar? Dan kijken we op dat moment wat de beste oplossing is voor welke leerling. Dat kan van leerling tot leerling verschillen, net wat iemand aankan of waar de mogelijkheden liggen.

Bij langdurige ziekte en zwangerschapsverlof zoeken we een volwaardige vervanger. In het speciaal onderwijs stellen we extra eisen aan onze docenten. Ze moeten over zowel didactische als pedagogische kennis en vaardigheden beschikken. In deze krappe arbeidsmarkt is het een uitdaging om op korte termijn de juiste mensen te vinden. Soms is daarom een maatwerkoplossing nodig. Ervaring met het speciaal onderwijs, en kunnen omgaan met onze leerlingen en begrijpen wat elke leerling specifiek nodig heeft is voor ons één daarbij van de belangrijke voorwaarden.

1.5 Speerpunten

De maatschappij en het onderwijs veranderen voortdurend. Het is belangrijk dat we als school aansluiten bij de ontwikkeling van de maatschappij. Hiertoe maakt elke school een schoolplan dat voor vier jaar richting geeft aan ons onderwijs. Daaruit voort komt een jaarplan met de doelen van de school voor de duur van een jaar. Op basis van de uitkomsten van audits, resultaten en tevredenheidsonderzoeken wordt door het team gekozen op welke doelen we ons als team richten. Deze doelen zijn verwerkt in speerpunten en onderverdeeld in vier pijlers: Samen sterker, steeds specialistischer, steeds inclusiever en beter onderwijs.

Wij streven dit schooljaar naar:

  • Een verlengde onderbouw met een gemêleerde groep, in samenwerking met het PO
  • Een samenwerking met het VO voor bovenbouwleerlingen
  • Een basisaanbod in de ochtend en een keuzeprogramma een middag in de week met gastlessen, workshops en vaste samenwerkingspartners uit het bedrijfsleven
  • Docenten zijn breder didactisch inzetbaar (geven les in verschillende vakken)
  • Leerlingen hebben persoonlijke plannen en zitten gemengder in klassen
  • Verlengd onderbouwprogramma van drie jaar met een breed specialistisch aanbod. Samenwerking hierin met groep 8 van PO