8.1 Klachten

Hebt u een klacht over de school? Maak van uw hart geen moordkuil en bespreek het met de mentor of de schooldirecteur! Komt u er samen niet uit, dan kunt u een formele klacht indienen. Hoe dit werkt, staat in de klachtenregeling. De klachtenregeling is in te zien op school en op www.altrahorizononderwijs.nl. Een formele klacht moet u altijd schriftelijk indienen bij de directie van Altra Onderwijs of bij de onafhankelijke klachtencommissie. Het postadres is:

Directie Altra Onderwijs

Purmerweg 116 1023 BB Amsterdam

Klachtencommissie Altra

Purmerweg 116 1023 BB Amsterdam

8.2 Vertrouwenspersoon

Zijn er vertrouwelijke zaken waarover u of uw kind met iemand wil praten? Zowel leerlingen als ouders kunnen bij vertrouwenspersonen terecht voor advies; die kunnen u ook ondersteunen bij het opstellen, verwoorden en indienen van een klacht. De vertrouwenspersonen binnen Altra zijn:


Leonie Visser

Konijnenstraat 7

1016 SL Amsterdam

T: 020 - 788 22 11

E: l.visser@altra.nl


Richard Borst

T: 06 - 52 30 52 54

E: r.borst@altra.nl

8.3 Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Om het aantal slachtoffers van kindermishandeling/huiselijk geweld, ouderenmishandeling te verminderen is in 2013 de wet meldcode huiselijk geweld in werking getreden. In deze wet is vastgelegd dat elke organisatie en beroepskracht die met kinderen, ouders en ouderen werkt, verplicht is om met een meldcode te werken. Bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is het belangrijk om signalen van geweld in een vroegtijdig stadium te signaleren. Daarnaast is het van belang te weten welke stappen gezet kunnen worden om het geweld te stoppen. De meldcode biedt houvast bij het zetten van de juiste stappen als er huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling wordt gesignaleerd.

De Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling heeft een adviserende rol richting de beleidsontwikkeling en een coördinerende rol bij de uitvoering van de stappen van de meldcode indien er een vermoeden is van kindermishandeling/huiselijk geweld.

8.4 Aandachtsfunctionaris Polarisatie en Radicalisering

Aandachtsfunctionaris Dion Selier d.selier@altra.nl is een professional uit ons team die zeer bekwaam is met het thema radicalisering en polarisatie. Dion fungeert als sparringpartner voor onze collega’s maar ook voor ouders en verzorgers bij vragen over of het signalen van radicalisering en polarisatie. Tevens vervult hij een brugfunctie naar het Meld- en Adviespunt radicalisering en het Strategisch Netwerk Radicalisering en Polarisatie. Hij heeft een signalerende, adviserende en coördinerende rol met betrekking tot beleid en uitvoering op dit gebied.