8.1 Klachten

Overal gaan wel eens dingen verkeerd of ontstaan er misverstanden, dat is ook bij ons op school niet anders. Mocht u het op bepaalde punten niet met ons eens zijn of klachten hebben over de gang van zaken op school, meldt u dat dan in eerste instantie bij de groepsleerkracht of mentor van uw kind. Samen zoeken wij dan naar een goede oplossing. Is dit gesprek naar uw mening toch onbevredigend verlopen, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

Wanneer u een meningsverschil of een klacht wilt melden verzoeken wij u de volgende stappen te nemen:

  1. U legt uw probleem voor bij de teamleider of schooldirecteur. De vertrouwenspersoon van de school kan hierin op aanvraag bemiddelen.
  2. Wanneer dit niet tot het gewenste effect leidt, kunt u een gesprek met de regiodirecteur aanvragen via RVEOnderwijs@altra.nl. U kunt u laten ondersteunen door de kwaliteitsadviseur van de regio.
  3. Als dit alles niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, kunt u een officiële klacht indienen bij de directie van de school en de landelijke klachtencommissie. Dit kan bij de landelijke klachtencommissie van de GCBO. Hiervoor is een klachtenregeling opgesteld die terug te vinden is op www.altrahorizononderwijs.nl.

Altra College Bleichrodt is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Een officiële klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij Stichting GCBO worden ingediend. Een klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend. U dient uw klacht in door een ondertekende brief te sturen naar het secretariaat van deze commissie. Binnen vijf werkdagen wordt schriftelijk meegedeeld dat de klacht wordt onderzocht. Binnen vier weken na ontvangst van de klacht vindt een hoorzitting van de klachtencommissie plaats of een gesprek met het bevoegd gezag (de bestuurder) van iHUB (afhankelijk van waar de klacht is ingediend). Het bevoegd gezag van iHUB is te bereiken via: Postbus 37056, 3005 LB Rotterdam. De Klachtencommissie van de GCBO is te bereiken via Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, telefoon 070-3861697, fax 070-3020836 e-mail info@gcbo.nl. Meer informatie over de verdere procedure en eerdere uitspraken van de Klachtencommissie vindt u op www.gcbo.nl onder Klachten.

8.2 Vertrouwenspersoon

Zijn er vertrouwelijke zaken waarover u of uw kind met iemand wil praten? Zowel leerlingen als ouders kunnen bij vertrouwenspersonen terecht voor advies; die kunnen u ook ondersteunen bij het opstellen, verwoorden en indienen van een klacht. De vertrouwenspersonen binnen Altra zijn:


Leonie Visser

Konijnenstraat 7

1016 SL Amsterdam

T: 020 - 788 22 11

E: l.visser@altra.nl


Richard Borst

T: 06 - 52 30 52 54

E: r.borst@altra.nl

8.3 Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Om het aantal slachtoffers van kindermishandeling/huiselijk geweld, ouderenmishandeling te verminderen is in 2013 de wet meldcode huiselijk geweld in werking getreden. In deze wet is vastgelegd dat elke organisatie en beroepskracht die met kinderen, ouders en ouderen werkt, verplicht is om met een meldcode te werken. Bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is het belangrijk om signalen van geweld in een vroegtijdig stadium te signaleren. Daarnaast is het van belang te weten welke stappen gezet kunnen worden om het geweld te stoppen. De meldcode biedt houvast bij het zetten van de juiste stappen als er huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling wordt gesignaleerd.

De Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling heeft een adviserende rol richting de beleidsontwikkeling en een coördinerende rol bij de uitvoering van de stappen van de meldcode indien er een vermoeden is van kindermishandeling/huiselijk geweld.

8.4 Aandachtsfunctionaris Polarisatie en Radicalisering

Aandachtsfunctionaris Dion Selier d.selier@altra.nl is een professional uit ons team die zeer bekwaam is met het thema radicalisering en polarisatie. Dion fungeert als sparringpartner voor onze collega’s maar ook voor ouders en verzorgers bij vragen over of het signalen van radicalisering en polarisatie. Tevens vervult hij een brugfunctie naar het Meld- en Adviespunt radicalisering en het Strategisch Netwerk Radicalisering en Polarisatie. Hij heeft een signalerende, adviserende en coördinerende rol met betrekking tot beleid en uitvoering op dit gebied.