7.1 Te laat

 • Na de bel van 8.45 uur de klas binnenkomen is te laat. De leerling moet dan altijd een te-laat-briefje halen bij de receptie. Er wordt een melding gemaakt in SOM. Ouders/verzorger(s) van leerlingen die afwezig zijn en dit 's morgens niet hebben gemeld, worden door school gebeld.
 • De docent vult aan het begin van ieder lesuur digitaal in welke leerling te laat of niet aanwezig is. Dit is voor de verzuimcoördinator direct zichtbaar in SOM.
 • Bij veelvuldig verzuim wordt de leerplichtambtenaar ingelicht.

7.2 Ziek melden

Wanneer een leerling ziek is, meldt u uw kind tussen 08.00 en 08.45 uur telefonisch af op telefoonnummer 020-5632 800. Leerlingen mogen niet zelf bellen. Voor leerlingen die in de ochtend starten op een van de dag- of klinische behandelgroepen van Levvel gelden de regels over ziekmelden van Levvel. De school heeft met hen dagelijks contact over aan- en afwezigheid van leerlingen.

7.3 Verzuim en verlof

Ouders kunnen voor een leerling om bijzondere redenen vrij vragen, bijv. als er iets ernstigs is gebeurd in de familie. Hiervoor moet u toestemming krijgen van de teamleider. Verzoeken voor verlof langer dan tien dagen, sturen we ter beoordeling door naar de leerplichtambtenaar. Bij de balie van de school is een aanvraagformulier voor verlof verkrijgbaar.

We geven geen toestemming om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Leerlingen moeten zich houden aan de officiële schoolvakanties, zoals in deze gids beschreven. Als de leerling toch op andere dagen op vakantie gaat, melden wij dit aan de leerplichtambtenaar. Hierop kan deze de ouders een proces-verbaal bezorgen en een hoge boete opleggen.

Wanneer maken wij een melding bij de leerplichtambtenaar?

 • Als een leerling in een periode van vier opeenvolgende lesweken zonder geldige reden meer dan zestien lesuur verzuimt.
 • Als een leerling in een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan negen keer te laat is.
 • Bij zorgwekkend ziekteverzuim (drie keer in een periode van vakantie tot vakantie), waarbij in de regel eerst een afspraak met verplicht karakter gemaakt wordt met onze schoolarts.
 • Bij verzuim rondom de schoolvakanties.

7.4 Verlaten van het schoolterrein

 • Leerlingen mogen het schoolterrein niet verlaten tijdens lestijd.
 • Leerlingen mogen het schoolterrein niet verlaten wanneer zij een tussenuur hebben, met uitzondering van leerlingen van 18 jaar en ouder.
 • Leerlingen zijn op school volgens (individueel)lesrooster.

Bij het verlaten van het schoolterrein tijdens lestijd krijgen leerlingen een waarschuwing en worden ze opnieuw geïnformeerd met de regels omtrent het verlaten van het schoolterrein. De mentor zorgt ervoor dat ouders worden geïnformeerd. De mentor heeft een gesprek met de leerling. De reden hiervoor is dat wij verantwoordelijk zijn voor de leerlingen vanaf het moment van betreden van het schoolterrein tot einde van de lesdag. Bij een tweede keer verlaten van het schoolterrein tijdens lestijd zal de leerling naar huis worden gestuurd met de mededeling dat hij/zij zich niet houdt aan de schoolregels. Ouders moeten geïnformeerd worden door de mentor. Er volgt wederom een gesprek met leerling en mentor.

Leerlingen van 18+ mogen het schoolterrein verlaten tijdens pauze of tussenuur.

7.5 (Anti)rookbeleid

Wij zijn een rookvrije school. We sluiten aan bij het beleid van het AMC: op het gehele AMC terrein geldt een rookverbod.

Wanneer leerlingen de regel overtreden, zal in eerste instantie een sanctie in de vorm van corveewerk buiten schooltijd worden opgelegd. Ouders worden hierover geïnformeerd via een e-mailbericht. Corvee wordt opgelegd na de eerste en tweede waarschuwing. Na de derde waarschuwing wordt contact opgenomen met de ouders over het gedrag van de leerling en wordt in overleg een aanpak afgesproken.

Het gebruik of in het bezit hebben van verdovende middelen is op en rond het schoolterrein verboden. Bij gebruik of in het bezit hebben van middelen volgt meteen een schorsing. De leerling wordt naar huis gestuurd voor de rest van de dag en de volgende dag geschorst. Na de schorsing volgt een gesprek met ouders, leerling en teamleider of mentor.

7.6 Telefoonbeleid

 • Het is niet toegestaan om foto-, film- en geluidopnamen van schoolgerelateerde situaties op de sociale media te zetten tenzij betrokkenen uitdrukkelijk toestemming voor plaatsing hebben gegeven.
 • Telefoongebruik tijdens lestijd is uitsluitend toegestaan met toestemming van de docent.
 • De leerling heeft zijn telefoon op ‘stil’ staan tijdens de les en deze is uit het zicht.
 • Wanneer de telefoon van de leerling zichtbaar is of gebruikt wordt, dan moet de telefoon in het daarvoor bestemde telefoonhotel geplaatst worden. De leerling krijgt aan het einde van het lesuur de telefoon terug.

7.7 Bewust omgaan met sociale media

Sociale media als Twitter, Facebook, YouTube en Instagram bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van Altra College Bleichrodt. Besef echter dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen kunt schaden. Lees onze richtlijnen voor bewust social-media-beleid op: www.altrahorizononderwijs.nl.

7.8 Gebruik van foto’s en video-opnames

Onze school organiseert regelmatig activiteiten waarvan we foto’s of video-opnames maken. Deze beelden kunnen gedeeld worden voor intern gebruik. Als Altra de beelden wil gebruiken voor extern gebruik, dan vragen we daarvoor vooraf toestemming aan de leerling. Is de leerling jonger dan 16, dan vragen we vooraf ook toestemming aan de ouders.

7.9 Time-out, lesverwijdering en schorsing

Lesverwijdering

Wanneer er sprake is van ernstige gedragsovertreding in de les of pauze kan de leerling uit de les verwijderd worden. Afhankelijk van de situatie wordt er naar een passende oplossing en/of eventuele maatregel gezocht. De mentor of teamleider neemt contact op met de ouders van de leerling. Indien nodig zoeken wij naar passende ondersteuning. Dit doen we altijd in overleg met ouders.

Schorsing Bij ernstige incidenten kan de school een leerling schorsen voor de duur van maximaal 5 dagen. De teamleider neemt contact op met de ouders.

7.10 Verzekeringen

De school heeft voor alle leerlingen een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

 • Op grond van deze ongevallenverzekering is de leerling tijdens schoolactiviteiten en stages verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering bij invaliditeit en overlijden. Materiële schade zoals schade aan kleding of fietsen, valt niet onder deze verzekering.
 • De aansprakelijkheidsverzekering die Altra College Bleichrodt afsluit, biedt dekking voor aansprakelijkheid ten gevolge van onrechtmatig handelen waardoor schade wordt veroorzaakt tijdens stages. Het verzekerde bedrag is € 25.000,- en er geldt een hoog eigen risico. De aansprakelijkheidsverzekering van de ouders/leerling gaat te allen tijde voor.

De school is niet aansprakelijk voor schade door ongeoorloofd gedrag van een leerling. De school is ook niet aansprakelijk voor schade die leerlingen elkaar toebrengen en ook niet voor verlies, diefstal of beschadiging van de privé-eigendommen van de leerlingen (zoals mobieltje, fiets, kleding e.d). Als een leerling schade veroorzaakt door ongeoorloofd handelen, is hij in de eerste plaats zelf verantwoordelijk. Is hij jonger dan 14 jaar? Dan bent u verantwoordelijk. We raden u daarom dringend aan een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, in ieder geval vóór de leerling op stage gaat. Verder is een ziektekostenverzekering voor iedere leerling verplicht.

7.11 Schoolboeken

Boeken worden verstrekt door school. Daarnaast krijgen leerlingen die nieuw zijn op onze school bij de start een overzicht van aan te schaffen schoolspullen. Leerlingen die kiezen voor het profiel NTG dienen de meest recente versie van Binas aan te schaffen. De vakdocent kan u daar meer over vertellen.

7.12 Vrijwillige ouderbijdrage

Wij vragen ouder(s) en/of opvoeder(s) een vrijwillige bijdrage om extra activiteiten te bekostigen, zoals: Voorbeelden noemen zoals, schoolreis, festiviteiten en vieringen. Voor het schooljaar 2021-2022 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 100. Ouders van leerlingen van De Werkruimte kunnen naar eigen inzicht een deel van overmaken van de vrijwillige ouderbijdrage, omdat deze leerlingen gedurende een kortere periode op onze school verblijven.

De ouderbijdrage kunt u overmaken op NL 53 RABO 011 65 34 222 o.v.v. 'de naam van de leerling' - AC Bleichrodt.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat leerlingen niet worden uitgesloten voor deelname aan de activiteiten als de bijdrage niet is voldaan.

7.13 Medicatie op school

Wanneer een leerling onder schooltijd voorgeschreven medicijnen moet gebruiken, kan een medewerker van Altra College Bleichrodt - onder voorwaarden en binnen duidelijke grenzen - helpen bij de toediening. Die afspraken worden vastgelegd in een ‘verklaring gebruik medicijnen’. U blijft verantwoordelijk voor de toediening van geneesmiddelen.

Wanneer een ingewikkelde of gespecialiseerde medische handeling moet worden uitgevoerd, dan zoeken we samen met u naar een oplossing, zoals toediening door een huisarts of wijkverpleegkundige.


7.14 Veiligheidsbeleid

Om te kunnen groeien en je positief te kunnen ontwikkelen is het van belang dat school voor leerlingen en personeel een veilige, rustige en betrouwbare plek is. Vanuit belangrijke gedeelde waarden, voor zowel leerlingen als docenten, hebben wij beleid op veiligheid gemaakt. Dit beleid is gericht op:

 • De zorg voor sociale binding;
 • Het planmatig en deskundig omgaan met calamiteiten;
 • De zorg voor veilige voorzieningen.

Voor de veiligheid op onze school kunnen preventief, aangekondigd en onaangekondigd, jassen-, tassen- en kluizencontroles worden uitgevoerd en leerlingen worden gefouilleerd. Wij werken mee aan controles van de politie. Wilt u meer weten over het veiligheidsbeleid? Vraag het de schooldirecteur.