5.1 Tevredenheid

Altra College Bleichrodt neemt jaarlijks een tevredenheidonderzoek af onder de ouders, leerlingen en medewerkers van de school. De resultaten van dit onderzoek geven de school informatie over de veiligheid op school, de kwaliteit van het onderwijs, de waardering voor de ondersteuning en de samenwerking tussen ouders en school. De resultaten vergelijken we jaarlijks met de uitslag van het vorige schooljaar. Op basis daarvan stellen we een verbeterplan op.

5.2 Certificering

Altra voldoet aan de eisen die de kwaliteitsnormen voor Speciaal Onderwijs en Jeugdhulp (KSO en ISO) stellen. De onderzoekers gaven bij de certificering Altra een compliment omdat wij in vergelijking met andere organisaties in het speciaal onderwijs en jeugdhulp opvallend goed:

  • actief zoeken naar een goede en veilige aanpak/omgeving voor leerlingen en cliënten.
  • zoeken naar wat leerlingen en cliënten kúnnen. We geven jongeren het vertrouwen en zorgen dat ze diploma’s kunnen halen. Zo hebben ze een goede start om te participeren in de maatschappij en met meer zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet gaan.

Daar zijn we trots op!

5.3 Onderwijsinspectie

Elke school heeft bij de onderwijsinspectie een toezichtkaart. Op deze kaart kunt u aflezen welke afspraken (arrangementen) de inspectie met de school heeft gemaakt. Altra College Bleichrodt heeft een basisarrangement. Dit betekent dat het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Het volledige inspectierapport staat op de website van Altra College Bleichrodt en de onderwijsinspectie.

5.4 Opbrengsten

Leiden alle inspanningen van leerling, ouders en school tot mooie resultaten? Halen de leerlingen een diploma of startkwalificatie? Daar gaat het op school natuurlijk (ook) om! Hieronder vindt u de resultaten van het schooljaar 2019-2020:

5.5 Analyse van de opbrengsten

Analyse op de cijfers Toelichting vwo-examenresultaten: • 6 examenkandidaten zijn opgegaan voor het diploma. Daarvan zijn 5 kandidaten geslaagd (slagingspercentrage 83%). • 6 leerlingen van de totaal 31 (19%) waren voor 9 certificaten afwezig en 2 leerlingen (7%) zijn voor 2 certificaten teruggetrokken. • 26 leerlingen zijn opgegaan voor in totaal 62 certificaten (in 14 vakken). Daarvan zijn 50 certificaten behaald (81%) door 25 leerlingen (96%):

• Het gemiddelde cijfer van biologie, Duits, Engels, geschiedenis, ICT, maatschappijwetenschappen, maatschappijleer, Nederlands en wiskunde D daalde t.o.v. 2019 (67%). Het gemiddelde cijfer van ICT werd daarmee een onvoldoende (5,4). Het gemiddelde cijfer van wiskunde D resulteerde ook in een onvoldoende (4,1). • Het gemiddelde cijfer van aardrijkskunde, economie, natuurkunde, pws, scheikunde, wiskunde A en wiskunde B steeg (58%). Het gemiddelde van wiskunde A werd daarmee een voldoende (6,6).

Toelichting havo examenresultaten: • 15 havo 5-examenkandidaten zijn opgegaan voor het diploma. Daarvan zijn 15 kandidaten geslaagd (slagingspercentrage 100%). • 25 havo 4-kandidaten zijn opgegaan voor het certificaat Engels. Daarvan zijn 19 certificaten behaald (76% en gemiddeld cijfer 6,4). 23 havo 4-kandidaten zijn opgegaan voor het certificaat maatschappijleer. Daarvan zijn 17 certificaten behaald (74% en gemiddeld cijfer 6,2). • 13 leerlingen van de 46 (28%) waren voor Engels absent. 9 leerlingen van de 46 (20%) waren voor maatschappijleer absent. 2 leerlingen werden voor het examen Engels teruggetrokken (2%). • 14 leerlingen uit havo 5 zijn opgegaan voor 33 certificaten (in 12 vakken). Daarvan zijn 19 certificaten behaald (57,6%) door 13 leerlingen (93%):

• Het gemiddelde cijfer van biologie, Engels, ICT, maatschappijwetenschappen, Nederlands, scheikunde en wiskunde B daalde t.o.v. 2019 (39%). Het gemiddelde cijfer van ICT en wiskunde B werd daarmee een onvoldoende (resp. 4,8 en 5,2). • Het gemiddelde cijfer van aardrijkskunde, Duits, economie, geschiedenis, maatschappijleer, pws, tekenen en wiskunde A steeg (44%). Het gemiddelde cijfer van tekenen werd daarmee een voldoende (7,1). • Het gemiddelde van alle vakken verschilt iets in het vergelijk tussen certificaat en certificaat + diploma, m.u.v. ICT. 6 vakken vallen hoger uit bij examen voor het certificaat (50%), 5 lager (42%) en 1 blijft gelijk (8%).

Toelichting mavo examenresultaten • 24 mavo-examenkandidaten zijn opgegaan voor het diploma. Daarvan zijn er 23 geslaagd (slagingspercentage 96%) en 1 niet-geslaagd (4%). • 8 leerlingen van de 46 (17%) waren voor 21 certificaten in 9 vakken absent. Voor 4 leerlingen daarvan (50%) betreft het een absentie met legitieme reden en 15 van de 21 niet-behaalde certificaten (71%). • 19 leerlingen uit mavo 3/4 zijn opgegaan voor 57 certificaten (in 14 vakken). Daarvan zijn 45 certificaten behaald (79%) door 18 leerlingen (95%):

• Het gemiddelde cijfer van biologie, Duits, economie, maatschappijleer, maatschappijkunde, nask 1 en nask 2 daalde t.o.v. 2019 (50%). • Het gemiddelde cijfer van aardrijkskunde, Engels, geschiedenis, Nederlands en wiskunde steeg t.o.v. 2019 (29%). • Het gemiddelde van 11 vakken verschilt iets in het vergelijk tussen certificaat en certificaat + diploma. 9 vakken vallen lager uit bij examen voor het certificaat (64%), 2 hoger (14%) en 3 blijven gelijk 21%). • Het gemiddelde van niet één vak is in 2020 onvoldoende, noch in 2019. Conclusie In schooljaar 2019-2020 zijn in de onder- zorg- en bovenbouw twee intern begeleiders aangesteld. Deze zien toe op kwaliteitsbewaking, inclusief die op onderwijsinhoud, toetsing en examinering. Ook (in- en externe) audits worden meer betrokken bij kwaliteitsverbetering op resultaatgebied. Ten opzichte van 2018-2019 laat het resultaat een relatief hoog slagingspercentage zien: respectievelijk 96% mavo; 100% havo en 83% vwo, gemiddeld 93%. Mogelijk profiteert een deel van de kandidaten, mavo en vwo, van het vervallen van het schriftelijk deel van het examen. Qua cijfers zien we een ander beeld: met name havisten blijken gemiddeld beter te presteren zonder cijfers uit het schriftelijke deel van het staatsexamen met 5% (44%-39%). Vwo’ers scoren juist minder goed met 9% (67%-58%) en zo ook de mavo-leerlingen met 21% (50%-29%). Ten opzichte van schooljaar 2018-2019 laat het resultaat van mavo-kandidaten in 11, havo-kandidaten in 17 en vwo-kandidaten in 15 vakken cijferfluctuaties zien. In 20 gevallen (46%) gaat het om een hoger cijfer en in 23 gevallen (54%) om een lager. Het resultaat kan nog (iets) veranderen wanneer ook alle cijfers van het derde tijdvak bekend zijn.

Naast gebruikelijke cijferfluctuaties (laag aantal kandidaten) zijnfluctuaties mogelijk veroorzaakt door: • Corona-beleid (online en hybride onderwijs) kost tijd en heeft tijd gekost en dit gaat of is ten koste gegaan van de structuur en regelmaat die onze leerlingen nodig hebben en gewend zijn; • Corona-crisis heeft veel impact op onze leerlingen en heeft de mogelijkheid tot individuele begeleiding en ondersteuning deels beperkt; • voorbereidingen van het staatsexamen zijn normaliter gericht op het voorbereiden op het mondelinge (college-examen) én het schriftelijk deel (centraal examen). Het schriftelijk deel zou in mei 2020 plaatsvinden. In verband met de Corona-maatregelen heeft de overheid gedurende het schooljaar 2019-2020 beslist dat het schriftelijk deel van het staatsexamen kwam te vervallen. Het mondelinge examen werd daarmee beslissend terwijl daarop niet als zodanig is voorbereid en het normaliter gecompenseerd wordt door het schriftelijk deel.

ICT, wiskunde D (hoewel een verdiepend vak) en een dreigend te laag gemiddelde voor natuurkunde voor vwo, ICT, wiskunde B en een (dreigend) te laag gemiddelde voor Nederlands voor havo, biologie, geschiedenis en een dreigend (te) laag gemiddelde maatschappijwetenschappen zijn aandachtspunten voor het lopende en komende schooljaar/-jaren. ICT met name omdat het onderdeel is van al het leren, leven en zijn, in de gehele (school)loopbaan van onze leerlingen en nu in het mavo-curriculum ook ontbreekt. Nederlands omdat het een sleutelvak is, medebepalend in andere vakken en voorwaarde voor vervolgonderwijs en verdere (school)loopbaan.

De volgende acties kunnen worden aangewend: • ICT als extra (→ mavo) examenvak + beter curriculum ontwikkelen; • taalbeleid ontwikkelen; • meer aandacht voor niet-cognitieve deel van ons onderwijs; • extra aandacht/lesuur voor de (andere) vakken waarin laag wordt gescoord; • meer aandacht voor mondelingen examens. Uitstroombestemmingen

anders = buitenland, ander behandeltraject, leerplichtontheffing, particulier onderwijs vso = andere afdeling van Altra College of een andere vorm van speciaal voortgezet onderwijs arbeid = met startkwalificatie (ten minste havodiploma) werken of tussenjaar geheel = inclusief onderwijszorgvoorzieningen Werkruimte, Beter pASSend en Doorstroomklas percentage onderwijsvoorzieningen 2019-2020 = 8% percentage mavo-havo-vwo = 92% waaronder mavo alleen leerjaar 3 en 4 en als specifieke doelgroep halverwege schooljaar 2017-2018 heeft Bleichrodt een decaan/coördinator LOB aangesteld. Analyse op de cijfers

  • Het aantal leerlingen dat naar een vorm van regulier vo-onderwijs doorstroomt is ten opzichte van 2018-2019 gestegen;
  • in 2019-2020 stroomt 1% meer uit naar mbo 1 en 2 (4%-7%-3%-4%). Het percentage stabiliseert ten opzichte van het jaar 2017-2018. Gezien de leerlingpopulatie mavo-havo-vwo gaat het om enkele leerlingen die niet toelaatbaar zijn voor mbo 3 en 4. Zij blijven wél binnen het onderwijs;
  • in 2029-2020 is het percentage leerlingen dat uitstroomt naar arbeid stabiel (11%-9%-8%-8%);
  • het aantal leerlingen dat uitstroomt naar ‘anders’ is na 3 jaar (24%-25%-32%) in jaar 2019-2020 gedaald naar 11%. Zichtbaar is dat dit ten gunste is gegaan van resp. mbo 3&4 - hbo/wo - vo;
  • de uitstroom naar hbo- en wo-onderwijs is opnieuw gestegen. In 2019-2020 met 7% (13%-9%-13%-20%). In 2019-2020 representeert deze 20% 16 leerlingen. Dat is lager dan in 2018-2019;
  • de uitstroom naar mbo 4 is ook in 201-2020 toegenomen. In 2019-2020 met 12% (6%-11%-15%-27%). Een deel daarvan stroomt vanuit mavo door, een ander deel vanuit havo 4. Van het deel dat doorstroomt vanuit havo kan gezegd worden dat het op niveau presteert, daar een mbo 4-diploma gelijkwaardig is aan dat van havo. Dezelfde doorstroomrechten zijn voor deze leerlingen van toepassing;
  • we zien een dalende trend naar vervolg in vso (14%-13%-12%-8%).

Voor locatie Altra College Bleichrodt zien we dat de uitstroom vervolgonderwijs (al dan niet binnen v(s)o) met ruim 81% boven het landelijk gemiddelde van 70% ligt (Onderwijsinspectie, 2020). De uitstroom naar werk ligt met 8% iets onder het landelijk gemiddelde van 10%. En de uitstroom ‘anders’ is met 11% lager dan het landelijk gemiddelde van werk mét en zonder uitkering en alleen een uitkering (30%).

Bleichrodt heeft de afgelopen twee jaar bewust en actief geïnvesteerd in Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding (LOB). Onder andere met het ontwikkelen en inzet van beleid, waarbinnen jaarplannen, doelen en speerpunten zijn geformuleerd. Daarnaast is het gaan werken met een digitaal overstapinstrument vo-mbo waardoor de status van overstappers goed in beeld is gekomen en contact met mbo-instellingen werd bekort en verbeterd en er is actief ingezet op de zogenaamde warme overdracht. Met deze overdracht heeft dit vervolgonderwijs handvatten gekregen doorstromende jongeren beter en passend te begeleiden. Binnen LOB wordt op Bleichrodt onder andere met een methode gewerkt, met stages en gevalideerde testen. Binnen het LOB-beleid zijn verschillende rollen en taken vastgelegd, waaronder die van de mentor als 1e loopbaanbegeleider en de decaan als 2e lijns loopbaanbegeleiding. Sinds 2018 heeft Bleichrodt in november een Perspectief-markt en er is een decanaatpagina toegevoegd aan de AltraHorizon-website met veel informatie, ook voor ouders. Op de Perspectiefmarkt presenteren zich verschillende vervolgopleidingen (mbo, hbo, universiteit, vakscholen en bijzondere instellingen) aan leerlingen en ouders. Dit schooljaar 2020-2021 is er vanwege de coronamaatregelen, een online variant van de Perspectief-markt geweest. Uitstroom t.o.v. OPP

De volgende percentages zijn bekend m.b.t. de uitstroom: Onbekend : 12% Onder OPP uitgestroomd : 24% Op OPP uitgestroomd : 65% Boven OPP uitgestroomd : 0%