Onze leerlingen kunnen op verschillende terreinen extra ondersteuning goed gebruiken. Daarom biedt Altra College Bleichrodt, meer nog dan andere scholen, begeleiding bij het leren en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Als dat nodig is, ondersteunen we ook de ouders en de rest van het gezin, zodat de leerlingen zich ook thuis optimaal ontwikkelen. Zie ook ons SOP (school ondersteuningsprofiel)

4.1 Leerlingbegeleiding

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De mentor houdt in de gaten dat de leerling de gestelde doelen haalt, signaleert wanneer dat in gevaar komt en evalueert regelmatig met de leerling en zijn ouders.

4.2 Schoolzorg

Altra College Bleichrodt zorgt dat iedere leerling de extra begeleiding krijgt die hij of zij nodig heeft. De zorgcoördinator kijkt of ondersteuning nodig is vanwege sociaal-emotionele problemen en gedrag. De zorgcoördinator is ook verantwoordelijk voor de intake, doorstroom en uitstroom van de leerlingen.

Iedere leerling van Altra College Bleichrodt heeft samen met zijn ouders een intakegesprek met een zorgcoördinator. Op indicatie is ook een medewerker van Levvel of Altra Jeugdhulp bij dit intakegesprek aanwezig. De zorgcoördinator schrijft het ontwikkelingsperspectief voor de leerling. Dat gebeurt hij aan de hand van het intakegesprek, de informatie van de vorige school en eventuele betrokken hulpverleningsinstanties. In het ontwikkelingsperspectief staat welke doelen we samen willen bereiken.

4.3 Multidisciplinair overleg (MDO)

Altra College Bleichrodt hecht veel waarde aan goede samenwerking met alle medewerkers van instellingen waarmee onze leerlingen in aanraking kunnen komen. De nodige deskundigheid hebben we samengebracht in een actief multidisciplinair overlegorgaan dat zesmaal per jaar bijeenkomt. Hieraan nemen diverse ketenpartners deel: Altra jeugd & opvoedhulp, de leerplichtambtenaar, Levvel, de schoolarts en (op uitnodiging) de buurtregisseur van het stadsdeel. Het MDO bespreekt thema’s als verzuim, pesten, te laat komen en problematisch gedrag van leerlingen op en rond de school. Als het MDO een specifieke leerling bespreekt, worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld.

4.4 Schoolarts

De schoolarts werkt bij de GGD en draagt zorg voor het uitvoeren van de jeugdgezondheidszorg. Ieder jaar krijgt een aantal leerlingen een oproep voor een algeheel onderzoek. Het is de bedoeling dat ouders/verzorgers bij dit onderzoek aanwezig zijn. De schoolarts maakt deel uit van de Commissie voor de Begeleiding van de school. Hierin heeft hij/zij een adviserende rol en een meedenkfunctie.

4.5 Samenwerking met Levvel

Altra College Bleichrodt werkt nauw samen met Levvel, Academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Vertegenwoordigers van de 3 zorglijnen van Levvel: Gedragsstoornissen, Autisme Spectrum Stoornissen en Psychose + Emotionele Stoornissen, nemen deel aan het ZAT (Zorg Advies Team) van Altra College Bleichrodt. Waar nodig kan behandeling voor een leerling of ondersteuning van de ouders/verzorgers door Levvel worden geboden.

4.6 Extra ondersteuning

Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft bij het leren en het ontwikkelen van sociale vaardigheden, dan is er op school daarvoor een team van jeugdzorgmedewerkers voor handen. De hulpverleners kunnen individuele begeleiding en groepstrainingen bieden. Als dat nodig is, ondersteunen deze ook de ouders en het gezin, zodat de leerlingen zich ook thuis optimaal ontwikkelen. De vaste specialistische jeugdhulpverleners (Levvel, Atos (Altra) en Sport & Behavior) zijn dichtbij en gemakkelijk te bereiken en vormen een vertrouwd gezicht op school. Zo krijgt u als ouder, uw kind of de docent niet telkens met verschillende hulpverleners te maken en hoeft u uw verhaal niet telkens opnieuw te vertellen.

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich prettig voelen, zich optimaal kunnen ontwikkelen en zich verantwoordelijk gedragen. Hier kan een extra cursus of training goed bij helpen. Samen met Altra jeugd & opvoedhulp en Levvel bieden we leerlingen en ouders extra hulp:

Trainingen

Wanneer een leerling extra ondersteuning kan gebruiken, kan Altra College Bleichrodt een training inzetten, bijvoorbeeld op het gebied van plannen/organiseren, sociale vaardigheden, examentrainingen, etc.

Gezinsbegeleiding Wanneer huiselijke problemen de schoolprestaties in de weg zitten, biedt de hulpverlener hulp aan het hele gezin en de school. Met z’n allen zoeken we naar oplossingen.

Remedial teaching Wanneer leerlingen onze school instromen, onderzoeken we of er remedial teaching nodig is. Als uw zoon of dochter in een later stadium een ernstig leerprobleem of -stoornis blijkt te hebben, kan deze door de mentor of de zorgcoördinator worden voorgedragen aan de intern begeleider en/of aan de remedial teacher. Als een probleem of stoornis hardnekkig blijkt, kan naar een extern bureau worden verwezen voor nader onderzoek of specifiek uitgebreide(r) hulp. Onze remedial teacher is Suzanne de Haan.

Interne Begeleiding De intern begeleider bewaakt de kwaliteit van het onderwijs van uw zoon of dochter. Het gaat dan om zaken op onderwijskundig vlak. De intern begeleider brengt voor iedere leerling in kaart wat het aanbod van onderwijs- en (onderwijs) ondersteuningsarrangement is, inclusief remedial teaching. Dit wordt geformuleerd dat op basis van de warme overdracht van de toeleverende school, op basis van de intake en de zogenaamde 0-metingen voor Nederlands, rekenen en Engels en in overleg met de leerling/ouders en de betrokken zorgcoördinator. Het geheel wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld en in ieder geval bij de overgang van de onderbouw naar de bovenbouw en bij de doorstroom naar vervolgonderwijs of vervolgstap. Onze intern begeleiders is Emilie de Graaff. JIJ! Metingen Nederlands, rekenen en Engels: Taal en rekenmetingen brengen in beeld wat het actuele taal- en rekenniveau is van uw zoon of dochter en helpen zicht te krijgen op eventuele taal- en/of rekenachterstanden en –vaardigheden. Aan de hand van de resultaten kan binnen de taal- en rekenlessen maatwerk worden geboden. Het digitale metingsprogramma geeft aan de hand van de metingen feedup , feedback (waar sta ik nu) en feedforward (hoe kom ik verder). Taal- en rekenmetingen worden afgenomen bij: - alle instromende leerlingen (0-meting); - alle leerlingen die van de onderbouw naar de bovenbouw gaan (1-meting); - alle doorstromende leerlingen (2-meting).

4.7 Loopbaan, ontwikkeling en begeleiding

We vinden het belangrijk dat uw zoon of dochter zijn of haar (school)loopbaan kan vervolgen. Wij begeleiden uw kind zich voor te bereiden op zijn vervolgstudie of –stap. Vandaag de dag gaat het om het leren kiezen en om het ontwikkelen van loopbaancompetenties. Dit doen we middels de LOB-lessen van de mentor, het verstrekken van informatie (onder andere op onze locatiepagina op www.altrahorizononderwijs.nl), het laten bezoeken van studiebeurzen, het doen van verschillende stages en (ander) BuitenSchoolsLeren, het werken met een digitaal LOB-programma, het aanleggen van een loopbaandossier, het verzorgen van voorlichtingsavonden, onder andere de markt Perspectief, en 1e lijns loopbaangesprekken met de mentor en 2e lijns loopbaangesprekken met de decaan. Decanaat

De decaan is regisseur van LOB, heeft expertise op het gebied van loopbaanontwikkeling en zorgt ervoor, dat de school een omgeving kan zijn, waarin uw zoon of dochter leerling voluit zijn of haar loopbaancompetenties kan ontwikkelen, ervaringen kan opdoen en in dialoog leert reflecteren op die ervaringen. Zo leert uw kind sturing geven te aan zijn eigen loopbaan. Daarbij is een goede samenwerking tussen iedereen die een LOB-rol heeft op school heel belangrijk. Met leerlingen vindt die plaats in de 2e lijn. Ook een goed contact tussen het primair en voortgezet onderwijs, in die zin samenwerkend met de intern begeleiders, en tussen het voorgezet en vervolgonderwijs (mbo, hbo en wo) is wezenlijk.

4.8 Voorlichting

Altra College Bleichrodt heeft speciale projecten op het gebied van voorlichting, zoals het spreekuur van de verslavingszorg van de Jellinek, en voorlichtingsbijeenkomsten van politie en justitie. Er is regelmatig overleg met de leerplichtambtenaar over leerlingen die (te vaak) te laat komen of afwezig zijn.

Voorlichting over sigaretten, alcohol, wiet, gamen et cetera.

Jellinek Jeugdnet richt zich op jongeren van 12 tot 23 jaar en hun ouders en geeft informatie en advies over middelengebruik, gamen en gokken. Tweewekelijks komt een preventiewerker van Jeugdnet leerlingen van het Altra College Bleichrodt voorlichting geven over alcohol, drugs en gamen. Leerlingen kunnen op dit spreekuur worden uitgenodigd bij vermoedens van, of bij vragen over, middelengebruik. De voorlichting heeft als doel jongeren objectieve informatie op maat te verschaffen, ontbrekende kennis aan te vullen en foutieve aannames te corrigeren. Dit om een gezonde houding ten aanzien van alcohol, drugs en gamen te stimuleren.

Jellinek Jeugdnet is er ook voor ouders. Jeugdnet geeft (telefonisch) advies over het omgaan met alcohol en drugs- of gamegedrag. Ouders die vragen hebben over alcohol en drugs kunnen (ook tijdens de vakanties) contact opnemen met Jeugdnet via:

Telefoon: 020-590 1350 (ma t/m vr van 9:00 uur – 17:00 uur).

Email: jeugdnet@jellinek.nl

Website jeugdnet: www.jellinek.nl/behandelingen/behandeling-jongeren/preventie-jeugdnet/