3.1 Planning voor leerlingen: jaarplanners en werkwijzers

Om de te behandelen leerstof van een schooljaar overzichtelijk te maken, gebruiken we jaarplanners. Voor ieder vak staat in een planner aangegeven wat de omvang is van de stof, verdeeld in o.a. boeken, hoofdstukken en toetsen. Een jaarplanner geeft een globaal overzicht. In alle bouwlagen werken we met werkwijzers die van de jaarplanner zijn afgeleid. In de werkwijzers wordt per week beschreven welke onderwerpen behandeld worden en wat de leerling daarvoor te doen heeft, inclusief toetsen. De werkwijzers zijn voor leerlingen en ouders te raadplegen via SOMtoday.
Vanaf leerjaar 3 zijn er naast de gebruikelijke toetsen ook proefwerkweken, waarin we voor elk vak een leer- of vaardigheidstoets afnemen. Het tweede leerjaar doet aan de laatste proefwerkweek van het jaar mee. Tijdens de proefwerkweken geldt voor de deelnemende klassen een aangepast rooster. Per rapportperiode is er één proefwerkweek. De resultaten van de proefwerkweken tellen mee voor het rapport. In de bovenbouwklassen gelden de resultaten ook als indicatie voor het wel of niet aangemeld worden voor het examen in een bepaald vak.

De data van de proefwerkweken vindt u terug in de komende Nieuwsbrieven. Er geldt op Altra College Bleichrodt een herkansingsregeling voor toetsen. Een toets kan, in overleg met de docent, binnen twee weken na afname van de toets worden herkanst.

3.2 Schooltijden

Het rooster reiken we uit aan het begin van het schooljaar. Het is ook te vinden op SOMtoday. We starten elke dag met een check in door de (co)mentor. Deze check in duurt een kwartier. Daarna starten de lessen. Voor de onderbouw eindigt de dag ook weer met een check out (om 14.15 uur). De bovenbouw heeft langer les en geen check out.

Naam Begintijd Eindtijd Check in 8:45 9:00 1e lesuur 9:00 9:45 2e lesuur 9:45 10:30 pauze 10:30 10:45 3e lesuur 10:45 11:30 4e lesuur 11:30 12:15 pauze 12:15 12:45 5e lesuur 12:45 13:30 6e lesuur 13:30 14:15 Check out 14:15 14:30 (is alleen voor onderbouw) 7e lesuur 14:30 15:15 (is alleen voor bovenbouw)

Rooster 1ste en 2de leerjaar 2019/2020.

Leerlingen hebben in het eerste jaar een opbouwrooster, zowel in de hoeveelheid vakken en huiswerk als in het aantal uren dat ze naar school moeten. Dit doen wij vanuit de ervaring dat de overstap naar het middelbaar onderwijs in combinatie met de problematiek de jonge leerlingen snel overprikkelt. Komend jaar ziet het rooster van de eerste klas er daarom als volgt uit:


Leerjaar 1 mavo/havo/vwo : zomervakantie t/m kerstvakantie.

Lestijden : woensdag en vrijdag, 1ste t/m 5de lesuur 8.45 – 13.05

Lestijden : maandag, dinsdag en donderdag 1ste t/m 7de lesuur 8.45 – 15.00

Leerjaar 1 mavo/havo/vwo : kerstvakantie t/m zomervakantie

Lestijd: woensdag 1ste t/m 5de lesuur

8.45 – 13.05

Lestijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 1ste t/m 7de lesuur 8.45 – 15.00


Leerjaar 2 mavo/havo/vwo : zomervakantie t/m kerstvakantie

Lestijd : woensdag 1ste t/m 5de lesuur

8.45 – 13.05

Lestijden : maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 1ste t/m 7de lesuur 8.45 – 15.00

Leerjaar 2 mavo/havo/vwo : kerstvakantie t/m zomervakantie

Lestijden : maandag t/m vrijdag 1ste t/m 7de lesuur 8.45 – 15.00

3.3 Schoolrapport

Op het digitale leerlingenplatform SOMtoday kunnen ouders en leerling de actuele schoolresultaten van de leerling bekijken. Leerlingen krijgen drie keer per jaar een rapport: in december, april (Pasen) en juli. De data van het uitreiken van de rapporten volgen via de Nieuwsbrief.

3.4 Toetsbeleid en overgangsnormen schooljaar 2020-2021

 • Aantal toetsen: het aantal uur dat een vak per week gegeven wordt, is de richtlijn voor het aantal toetsen dat er minimaal per periode gegeven moet worden (m.u.v. het examenjaar: er kunnen dan minder toetsen zijn vanwege examenoefening). Voorbeeld: Engels wordt per week 2 uur per week gegeven = minimaal 2 so’s en 2 proefwerken per periode.
 • Gemiste schoolonderzoeken [so’s]/proefwerken, te verdelen in 2 categorieën: Categorie I: de leerling heeft een legitieme reden voor het verzuim tijdens het so/proefwerk. Legitiem houdt in: fysiek of mentaal niet in staat. Met een officieel en getekend schrijven vanuit huis, dat de legitimiteit bevestigt, is inhalen gerechtvaardigd en onder de volgende regels/voorwaarden: • onderbouw: inhalen binnen 2 weken in het inhaallesuur; • bovenbouw: inhalen binnen 2 weken, buiten lestijd, géén puntenaftrek. Categorie II: de leerling heeft geen legitieme reden voor het verzuim tijdens het so/proefwerk. Voor dit so/proefwerk wordt een asterisk (*) in SOM geplaatst. Inhalen is alleen mogelijk als de leerling hiervoor zelf een afspraak maakt met de docent en onder de volgende regels/voorwaarden: • onderbouw: binnen 2 weken in het inhaallesuur en met 1.0 punt aftrek; • bovenbouw: binnen 2 weken, buiten lestijd en met 1.0 punt aftrek; • is na 2 weken niet ingehaald, wordt het behaalde cijfer een één (1).
 • Herkansen so’s/proefwerken o Wanneer de leerling een onvoldoende heeft behaald, kan de leerling het so/proefwerk herkansen. Onvoldoende houdt in: lager dan 5,5. Inhalen is alleen mogelijk als de leerling hiervoor zelf een afspraak maakt met de docent en onder de volgende regels/voorwaarden: o onderbouw: binnen 2 weken in het inhaallesuur en met 1.0 punt aftrek; o bovenbouw: binnen 2 weken, buiten lestijd en met 1.0 punt aftrek; o is na 2 weken niet ingehaald, wordt het oorspronkelijk behaalde cijfer behouden.
 • Rapporten o rapport 1 telt één keer mee, o rapport 2 telt twee keer mee; o rapport 3 telt twee keer mee.
 • Zwaarte so en proefwerk o so telt één keer mee; o proefwerk telt normaliter twee keer mee, tijdens de proefwerkweek drie keer

Overgangsnormen: mavo/havo/vwo

Vooraf: Leerjaar 1 kan niet worden gedoubleerd. Leerjaar 1 en 2 zijn bedoeld om leerlingen cognitief en sociaal te laten ontwikkelen. In leerjaar 1, 2 en 3 wordt gewerkt met combinatieklassen mavo/havo/vwo. • 2 → 3 havo: maximaal 3 tekorten. Hierbij geldt: o 0- en 1-meting NL-ENG-rek is gemaakt; o een vijf is 1 tekort; o een vier of minder is 2 tekorten; o bij 4 tekorten wordt de overgang van een leerling een bespreekgeval. De eis om over te gaan: minimaal 1 tekort moet worden weggewerkt; o loopbaandossier is gereed; • 2 → 3 mavo: maximaal 3 tekorten: o 0- en 1-meting NL-ENG-rek is gemaakt; o maximaal één onvoldoende in de vakken die worden afgesloten; o gemiddelde van de vakken die worden afgesloten is voldoende; o Engels voldoende (Engels en maatschappijleer worden in het 3e leerjaar afgerond.); o bij 4 tekorten wordt de overgang van een leerling besproken: minimaal 1 tekort moet worden weggewerkt; o de mogelijkheid daartoe wordt in het docentoverleg beslist; o loopbaandossier is gereed; • 3 → 4 havo: maximaal 3 tekorten: o 0- en 1-meting NL-ENG-rek is gemaakt; o maximaal één onvoldoende in de vakken die worden afgesloten; o gemiddelde van de vakken die worden afgesloten is voldoende; o vakken die in 4havo als profielvak worden gevolgd, zijn voldoende; o Engels voldoende (Engels en maatschappijleer worden in het 4e leerjaar afgerond); o bij 4 tekorten wordt de overgang van deze leerling besproken: minimaal 1 tekort moet worden weggewerkt.; o de mogelijkheid daartoe wordt in het docentoverleg beslist; o loopbaandossier is gereed; • 3 → 4 vwo: maximaal 3 tekorten: o 0- en 1-meting NL-ENG-rek is gemaakt; o maximaal één onvoldoende in de vakken die worden afgesloten; o gemiddelde van de vakken die worden afgesloten is voldoende; o vakken die in 4vwo als profielvak worden gevolgd, zijn voldoende; o Engels voldoende (Engels en maatschappijleer worden in het 4e leerjaar afgerond); o bij 4 tekorten wordt de overgang van deze leerling besproken: minimaal 1 tekort moet worden weggewerkt.; o de mogelijkheid daartoe wordt in het docentoverleg beslist; o loopbaandossier is gereed; o indien op havo3-niveau becijferd:  een gemiddeld cijfer van 7,0;  besproken in en ondersteund door docent-/rapportoverleg. • 3 → 4 mavo: maximaal 3 tekorten: o 2-meting NL-ENG-rek is gemaakt; o Engels en maatschappijleer voldoende op examen; o beslissing overgang valt na het docent-rapportoverleg, wanneer cijfers bekend zijn; o loopbaandossier is gereed (wettelijk kader); • 4 → 5 havo: maximaal 3 tekorten: o bij 4 tekorten wordt de overgang van deze leerling besproken: minimaal 1 tekort moet worden weggewerkt; o 2-meting NL-ENG-rek is gemaakt; o Engels en maatschappijleer voldoende op examen; o beslissing overgang valt na het docent-rapportoverleg, wanneer cijfers bekend zijn; o loopbaandossier is gereed; • 4 mavo → 4 havo: o tot en met 2020-2021 op schoolvoorwaarden (2021-2022 als overgangsjaar): • gemiddeld cijfer ten minste 7,0 is vakken in havo • 2-meting (mavo) NL/ENG/rekenen ten minste 2F/B1; • docentoverleg geeft (geen bindend) advies; • loopbaandossier is gereed; o vanaf 2021-2022: • drempelloos, maar mét extra vak (in standaard aanbod/eind 2e jaar kiezen); • 2-meting NL-ENG-rek is gemaakt; • loopbaandossier is gereed (wettelijk kader); • 4 havo → 4 vwo: op schoolvoorwaarden: o gemiddelde cijfer ten minste 7,0; o 2-meting (havo) NL-ENG-rek ten minste 2S/B1; o Engels en maatschappijleer voldoende op examen havo; o 2e MVT1 in pakket; o in docentoverleg beslist; o loopbaandossier is gereed; • 5 havo → 5 vwo: o tot en met 2020-2021 op schoolvoorwaarden: • gemiddeld cijfer ten minste 7,0 vakken in vwo; • 2-meting NL-ENG-rek ten minste 3F/B2; • 2e MVT in pakket; • docentoverleg geeft (geen bindend) advies; • loopbaandossier is gereed; o vanaf 2021-2022: • drempelloos; • 2-meting (havo) NL-ENG-rek is gemaakt; • Loopbaandossier is gereed; • 4 → 5 vwo: o bij 4 tekorten wordt de overgang van deze leerling besproken: minimaal 1 tekort moet worden weggewerkt; o beslissing overgang valt na het docent-rapportoverleg, wanneer cijfers bekend zijn; o per vak wordt bezien hoever een leerling is en/of examen kan worden gedaan; o maatwerkprogramma; o loopbaandossier is gereed; • 5 → 6 vwo: o bij 4 tekorten wordt de overgang van deze leerling besproken: minimaal 1 tekort moet worden weggewerkt; o 2-meting NL-ENG-rek is gemaakt; o per vak wordt bezien hoever een leerling is en/of examen kan worden gedaan; o maatwerkprogramma; o beslissing overgang valt na het docent-rapportoverleg, wanneer cijfers bekend zijn; o loopbaandossier is gereed; Factoren bij docentoverleg: • schoolvaardig en schoolrijp; naast cognitieve vaardigheden gaat het om; o sociale; o communicatieve; o sociaalemotionele vaardigheden; • attitude, autonomie en zelfsturing (Verstraete, 2013); • 21ste -eeuwse vaardigheden (SLO, 2014); • vakoverstijgende vaardigheden (Ministerie van OCW, 2014).; • loopbaancompetenties (Kuijpers, 2005); • beheersing van NL-ENG(-rekenen) (Meijerink/ERK); • het extra vak bij doorstroom van mavo naar havo.

3.5 Examens en certificaten

Voor de leerlingen van Altra College Bleichrodt gelden dezelfde exameneisen als voor leerlingen van het reguliere mavo, havo of vwo. We werken met staatsexamens die worden verzorgd door DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Eindexamens De leerlingen doen mee aan de centraal schriftelijke eindexamens, die elk schooljaar in mei op alle mavo-, havo- en vwo-scholen in Nederland tegelijkertijd plaatsvinden. In deze periode maken de examenkandidaten voor de vakken Nederlands, Engels, Duits en Frans ook het examen schrijfvaardigheid. In de laatste week voor de zomervakantie vindt er voor elk examenvak een mondeling examen plaats. Dit wordt afgenomen door examinatoren van andere scholen. Na de mondelinge examens worden de examenresultaten bekend. Voor elk succesvol afgesloten examenvak ontvangen de kandidaten een certificaat. Wanneer zij voor alle vakken van hun profiel een certificaat hebben behaald, kunnen de kandidaten de certificaten inwisselen voor een volledig mavo-, havo- of vwo-diploma. In 4 havo en 5 vwo doen alle leerlingen examen in de vakken Engels, maatschappijleer en rekenen. In het laatste jaar volgen de resterende vakken. Altra College Bleichrodt streeft naar maatwerk. Wanneer een leerling in staat is een vak eerder af te sluiten met een examen, dan passen we zijn/haar rooster aan. Dit geschiedt in overleg met vakdocent, deelschoolleider, leerling en ouders.

3.6 Onderwijsresultaten

Gedurende de hele schoolloopbaan van uw zoon/dochter worden er zogeheten onderwijsresultaten verzameld. Onderwijsresultaten zijn gegevens op het gebied didactische en emotionele ontwikkeling van uw zoon of dochter. Minimaal twee maal per jaar worden de ontwikkelingen die uw zoon/dochter maakt binnen de Commissie voor Begeleiding (CvB) besproken. Aan de CvB nemen deel de mentor, de zorgcoördinator, de intern begeleider, soms de decaan en de teamleider. Naar aanleiding van de CvB kunnen actiedoelen worden opgesteld. Leerlingvolgsysteem Onderwijsresultaten worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem SOMtoday. Ouders(s) en/of opvoeder(s) én leerlingen kunnen dagelijks de vorderingen bijhouden in dit digitale leerlingplatform.

3.7 Bestendiging

Altra College Bleichrodt volgt leerlingen tot twee jaar na uitstromen om na te gaan of zij op de juiste (vervolg)plek zitten en om te beoordelen of de gekozen route succesvol is. Dat doet Bleichrodt middels rechtstreeks contact met oud-leerlingen en via het volgsysteem OverstapDashboard (ODB). Het ODB is ook belangrijk voor leerlingen die overstappen van v(s)o naar mbo, maar uitvallen. Belangrijke oorzaken van uitval zijn leerlingen die zich niet of te laat aanmelden voor een vervolgopleiding op het mbo. Voor v(s)o, mbo en gemeente/leerplicht is het van cruciaal belang de overstap van v(s)o-leerlingen naar het mbo te kunnen volgen, te bewaken en een zorgvuldige overstap te faciliteren. Het doel daarvan is het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (VSV) door het tijdig signaleren van stagnaties in de overstap. Wanneer het leerlingen betreft die ouder zijn dan 18 jaar, naar een hogeschool of universiteit doorstromen, of naar een ander niet bij het ODB aangesloten vervolginstelling, ontvangt Bleichrodt alleen individuele informatie van de oud-leerling zelf. Wanneer de oud-leerling dit niet op prijs stelt, of als deze informatieuitwisseling in strijd is met de privacywet, houdt Altra College alleen algemene uitstroomdata bij.

3.8 Na het Altra College Bleichrodt

Waar gingen onze leerlingen uit het schooljaar 2018-2019 na Altra College Bleichrodt naar toe?

Anders = buitenland, instelling, leerplichtontheffing, werkontheffing. VSO = Voortgezet speciaal onderwijs = naar een andere afdeling van Altra College of een andere vorm van speciaal onderwijs.

Arbeid = onze havo/vwo leerlingen nemen vaak een tussenjaar voordat ze aan de slag gaan met een vervolgstudie of opleiding.

3.9 Analyse van de opbrengsten

Wat valt op:

 • In 2018-2019 stromen weer minder leerlingen uit naar mbo 1 en 2 (4%-7%-3%). Dat is een te verwachten tendens, uitgaande van de leerlingpopulatie mavo-havo-vwo;
 • Er stromen jaarlijks minder leerlingen mét startkwalificatie uit naar arbeid (11%-9%-8%). Meer leerlingen stromen dus uit naar vervolgonderwijs, ook al zijn ze daartoe niet verplicht;
 • Het aantal leerlingen dat uitstroomt naar ‘anders’ loopt jaarlijks op (24%-25%-32%). Dat heeft te maken met het toenemend aantal leerlingen in de onderwijszorgvoorzieningklassen Werkruimte, Beter pASSend en Doorstroom. Leerlingen die binnen regulier voortgezet onderwijs uitvallen, komen vaak in deze voorzieningen terecht en gaan vaker niet terug naar regulier voortgezet onderwijs;
 • De uitstroom naar hbo- en wo-onderwijs is na een kleine terugval van 2017-2018 weer 13% (13%-9%-13%). Het gaat gemiddeld om rond de 25 leerlingen per jaar;
 • De uitstroom naar mbo 4 neemt jaarlijks toe (6%-11%-15%). Een deel daarvan stroomt vanuit mavo door, een ander deel vanuit havo 4. Er kan niet gezegd worden dat deze leerlingen beneden verwachting presteren, daar een mbo 4-diploma gelijkwaardig is aan dat van havo. Dezelfde doorstroomrechten zijn voor deze leerlingen van toepassing;
 • Er stroom jaarlijks een minder aantal leerlingen door naar regulier vo (27%-26%-17%). Een deel daarvan kan worden verklaard uit de grotere doorstroom naar mbo 4, de uitstroom ‘anders’ en de iets dalende trend die we ook in vso zien (14%-13%-12%).

Aandachtspunt voor locatie Altra College Bleichrodt is bewerkstelligen, dat minder leerlingen doorstromen naar ‘anders’ ten gunste van leerlingen die gaan uitstromen naar regulier voortgezet, dan wel ander onderwijs. Dit doet Bleichrodt onder andere door Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding (LOB) binnen school jaarlijks met inzet van jaarplannen, doelen en speerpunten te vormgeven. Er wordt binnen LOB onder andere met een methode gewerkt, met stages en gevalideerde testen. Er zijn verschillende rollen en taken vastgelegd, waaronder die van de mentor als 1e loopbaanbegeleider en de decaan als 2e lijns loopbaanbegeleiding. Sinds 2018 heeft Bleichrodt in november een Perspectief-markt en er is een decanaatpagina toegevoegd aan de AltraHorizon-website met veel informatie, ook voor ouders. Op de Perspectiefmarkt presenteren zich verschillende vervolgopleidingen (mbo, hbo, universiteit, vakscholen en bijzondere instellingen) aan leerlingen en ouders. Dit schooljaar zal er vanwege de coronamaatregelen, een online variant van de Perspectief-markt zijn.

3.10 Vakanties & vrije dagen

1 juni 2020 - 2e Pinksterdag

8 juni 2020 - Studiedag (leerlingen vrij)

6 juli t/m 14 augustus 2020 - Zomervakantie 17-18 augustus 2020 - Startgesprekken mentor met ouder(s) en leerling 24 augustus 2020 - Eerste schooldag 10 oktober t/m 18 oktober 2020 - Herfstvakantie 19 oktober 2020 - Studiedag (leerlingen vrij) 19 december 2020 t/m 3 januari 2021 - Kerstvakantie 8 januari 2021 - Studiedag (leerlingen vrij) 20 februari t/m 28 februari 2021 - Voorjaarsvakantie 24 maart 2021 - Studiedag (leerlingen vrij) 2 april 2021- Goede Vrijdag 5 april 2021 - 2e Paasdag 6 april 2021 - Studiedag (leerlingen vrij) 19 april 2021 - Studiedag (leerlingen vrij) 24 april t/m 9 mei 2021 - Meivakantie 13 mei 2021 - Hemelvaartsdag 14 mei 2021 - Leraren en leerlingen vrij 24 mei 2021 - 2e Pinksterdag 8 juni 2021 - Studiedag (leerlingen vrij) 10 juli t/m 22 augustus 2021 - Zomervakantie

Naast de centrale studiedagen (opgenomen in bovenstaand schema) zijn er nog een aantal studiedagen die de school zelf indeelt. Deze worden bekend gemaakt via de jaarplanner en/of nieuwsbrief.