3.1 Planning voor leerlingen: jaarplanners en werkwijzers

Om de te behandelen leerstof van een schooljaar overzichtelijk te maken, gebruiken we jaarplanners. Voor ieder vak staat in een planner aangegeven wat de omvang is van de stof, verdeeld in o.a. boeken, hoofdstukken en toetsen. Een jaarplanner geeft een globaal overzicht. In alle bouwlagen werken we met werkwijzers die van de jaarplanner zijn afgeleid. De werkwijzers zijn te raadplegen in Google Classroom. Elk vak heeft een eigen Classroom. De leerlingen gebruiken hun @altraonderwijs-account om toegang te krijgen. Aan het begin van elke periode wordt de werkwijze beschikbaar gemaakt voor de leerlingen. Vanaf leerjaar 3 zijn er naast de gebruikelijke toetsen ook proefwerkweken, waarin we voor elk vak een leer- of vaardigheidstoets afnemen. Het tweede leerjaar doet aan de laatste proefwerkweek van het jaar mee. Tijdens de proefwerkweken geldt voor de deelnemende klassen een aangepast rooster. Per rapportperiode is er één proefwerkweek. De resultaten van de proefwerkweken tellen mee voor het rapport. In de bovenbouwklassen gelden de resultaten ook als indicatie voor het wel of niet aangemeld worden voor het examen in een bepaald vak.

De data van de proefwerkweken vindt u terug in de komende Nieuwsbrieven. Er geldt op Altra College Bleichrodt een herkansingsregeling voor toetsen. Als een leerling met een geldige reden een toest niet heeft kunnenmaken, is er de mogelijkheid deze in te halen.

3.2 Schooltijden

Het rooster reiken we uit aan het begin van het schooljaar. Het is ook te vinden op SOMtoday. We starten elke dag met een check in door de (co)mentor. Deze check in duurt een kwartier. Daarna starten de lessen. Voor de onderbouw eindigt de dag ook weer met een check out (om 14.15 uur). De bovenbouw heeft langer les en geen check out.

Naam Begintijd Eindtijd 1e lesuur: check in 8:45 9:00 2e lesuur 9:00 9:45 3e lesuur 9:45 10:30 pauze 10:30 10:45 4e lesuur 10:45 11:30 5e lesuur 11:30 12:15 pauze 12:15 12:45 6e lesuur 12:45 13:30 7e lesuur 13:30 14:15 check out 14:15 14:30 (onderbouw) 8e lesuur 14:30 15:15 (bovenbouw)

3.3 Schoolrapport

Op het digitale leerlingenplatform SOMtoday kunnen ouders en leerling de actuele schoolresultaten van de leerling bekijken. Iedere periode wordt afgesloten emt een rapport.

3.4 Toetsbeleid en overgangsnormen schooljaar 2021-2022

Kijk voor de meest recente versie van het toetsbeleid en de overgangsnormen op de website van Bleichrodt bij downloads.

3.5 Examens en certificaten

Voor de leerlingen van Altra College Bleichrodt gelden dezelfde exameneisen als voor leerlingen van het reguliere mavo, havo of vwo. We werken met staatsexamens die worden verzorgd door DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Eindexamens De leerlingen doen mee aan de centraal schriftelijke eindexamens, die elk schooljaar in mei op alle mavo-, havo- en vwo-scholen in Nederland tegelijkertijd plaatsvinden. In deze periode maken de examenkandidaten voor de vakken Nederlands, Engels, Duits en Frans ook het examen schrijfvaardigheid. In de laatste week voor de zomervakantie vindt er voor elk examenvak een mondeling examen plaats. Dit wordt afgenomen door examinatoren van andere scholen. Na de mondelinge examens worden de examenresultaten bekend. Voor elk succesvol afgesloten examenvak ontvangen de kandidaten een certificaat. Wanneer zij voor alle vakken van hun profiel een certificaat hebben behaald, kunnen de kandidaten de certificaten inwisselen voor een volledig mavo-, havo- of vwo-diploma. In 4 havo en 5 vwo doen alle leerlingen examen in de vakken Engels, maatschappijleer en rekenen. In het laatste jaar volgen de resterende vakken. Altra College Bleichrodt streeft naar maatwerk. Wanneer een leerling in staat is een vak eerder af te sluiten met een examen, dan passen we zijn/haar rooster aan. Dit geschiedt in overleg met vakdocent, teamleider, leerling en ouders.

3.6 Onderwijsresultaten

Gedurende de hele schoolloopbaan van uw zoon/dochter worden er zogeheten onderwijsresultaten verzameld. Onderwijsresultaten zijn gegevens op het gebied didactische en emotionele ontwikkeling van uw zoon of dochter. Minimaal twee maal per jaar worden de ontwikkelingen die uw zoon/dochter maakt binnen de Commissie voor Begeleiding (CvB) besproken. Aan de CvB nemen deel de mentor, de zorgcoördinator, de intern begeleider, soms de decaan en de teamleider. Naar aanleiding van de CvB kunnen actiedoelen worden opgesteld. Leerlingvolgsysteem Onderwijsresultaten worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem SOMtoday. Ouders(s) en/of opvoeder(s) én leerlingen kunnen dagelijks de vorderingen bijhouden in dit digitale leerlingplatform.

3.7 Bestendiging

Altra College Bleichrodt volgt leerlingen tot twee jaar na uitstromen om na te gaan of zij op de juiste (vervolg)plek zitten en om te beoordelen of de gekozen route succesvol is. Dat doet Bleichrodt middels rechtstreeks contact met oud-leerlingen en via het volgsysteem OverstapDashboard (ODB). Het ODB is ook belangrijk voor leerlingen die overstappen van v(s)o naar mbo, maar uitvallen. Belangrijke oorzaken van uitval zijn leerlingen die zich niet of te laat aanmelden voor een vervolgopleiding op het mbo. Voor v(s)o, mbo en gemeente/leerplicht is het van cruciaal belang de overstap van v(s)o-leerlingen naar het mbo te kunnen volgen, te bewaken en een zorgvuldige overstap te faciliteren. Het doel daarvan is het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (VSV) door het tijdig signaleren van stagnaties in de overstap. Wanneer het leerlingen betreft die ouder zijn dan 18 jaar, naar een hogeschool of universiteit doorstromen, of naar een ander niet bij het ODB aangesloten vervolginstelling, ontvangt Bleichrodt alleen individuele informatie van de oud-leerling zelf. Wanneer de oud-leerling dit niet op prijs stelt, of als deze informatieuitwisseling in strijd is met de privacywet, houdt Altra College alleen algemene uitstroomdata bij.

3.8 Vakanties & vrije dagen

Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus 2021 Mentorgesprekken 23 en 34 augustus 2021 Eerste schooldag 25 augustus 2021 Herfstvakantie 16 oktober t/m 24 oktober 2021 Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022 Voorjaarsvakantie 19 februari 2022 t/m 27 februari 2022 Meivakantie 23 april 2022 t/m 8 mei 2022 Lesvrije week 11 juli 2022 t/m 15 juli 2022 Zomervakantie 16 juli 2022 t/m 28 augustus 2022

Extra vrije dagen in 2022 Goede vrijdag 15 april Tweede Paasdag 18 april Hemelvaart 26 en 27 mei Tweede Pinksterdag 6 juni

Studiedagen (leerlingen vrij) Studiedag 1 11 oktober 2021 Studiedag 2 14 december 2021 Studiedag 3 23 maart 2022 Studiedag 4 7 juni 2022

Naast de centrale studiedagen (opgenomen in bovenstaand schema) zijn er nog een aantal studiedagen die de school zelf indeelt. Deze worden bekend gemaakt via de jaarplanner en/of nieuwsbrief.

Onderwijstijd Uw kind volgt op jaarbasis ongeveer 1.020 uren onderwijsuren. Als deze onderwijstijd niet wordt gehaald, wordt in het ontwikkelingsperspectief aangegeven hoe dit komt en hoe we (in overleg met u en uw kind) zo spoedig mogelijk naar een volledige lesweek van 25,5 uur per week toe kunnen werken. De school is verplicht om onderwijstijdverkorting aan te vragen bij de Inspectie van het Onderwijs.