3.1 Planning voor leerlingen: jaarplanners en werkwijzers

Om de te behandelen leerstof van een schooljaar overzichtelijk te maken, gebruiken we jaarplanners. Voor ieder vak staat in een planner aangegeven wat de omvang is van de stof, verdeeld in o.a. boeken, hoofdstukken en toetsen. In alle bouwjaren werken we met werkwijzers die van de jaarplanner zijn afgeleid. De werkwijzers zijn te raadplegen in SOM Today. Daarnaast werken we met Google Classroom waarbij elk vak een eigen Classroom heeft. De leerlingen gebruiken hun @altraonderwijs-account om toegang te krijgen.

Aan het eind van het schooljaar is er een toetsweek voor leerlingen vanaf klas 3 en hoger. Tijdens de toetsweek geldt voor de deelnemende klassen een aangepast rooster. Begin december is er voor de eindexamenkandidaten een proefexamenweek met een aangepast rooster.

23 januari krijgen de eindexamenkandidaten hun definitieve eindexamenadvies en ontvangen alle leerlingen een rapport net als in juli.

3.2 Schooltijden

Het rooster reiken we uit aan het begin van het schooljaar. Het is ook te vinden op SOMtoday. We starten elke dag met een check in door de (co)mentor. Deze check in duurt een kwartier. Daarna starten de lessen. Voor de onderbouw eindigt de dag ook weer met een check out (om 14.15 uur). De bovenbouw heeft langer les en geen check out.

Naam Begintijd Eindtijd 1e lesuur: check in 8:45 9:00 2e lesuur 9:00 9:45 3e lesuur 9:45 10:30 pauze 10:30 10:45 4e lesuur 10:45 11:30 5e lesuur 11:30 12:15 pauze 12:15 12:45 6e lesuur 12:45 13:30 7e lesuur 13:30 14:15 8e lesuur 14:15 15:00 (bovenbouw)

3.3 Schoolrapport

Op het digitale leerlingenplatform SOMtoday kunnen ouders en leerling de actuele schoolresultaten van de leerling bekijken. We geven in schooljaar 2022-2023 twee maal een rapport mee.

3.4 Toetsbeleid en overgangsnormen schooljaar 2021-2022

Kijk voor de meest recente versie van het toetsbeleid en de overgangsnormen op de website van Bleichrodt bij downloads.

3.5 Examens en certificaten

Voor de leerlingen van Altra College Bleichrodt gelden dezelfde exameneisen als voor leerlingen van het reguliere mavo, havo of vwo. We werken met staatsexamens die worden verzorgd door DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Eindexamens De leerlingen doen mee aan de centraal schriftelijke eindexamens, die elk schooljaar in mei op alle mavo-, havo- en vwo-scholen in Nederland tegelijkertijd plaatsvinden. In deze periode maken de examenkandidaten voor de vakken Nederlands, Engels, Duits en Frans ook het examen schrijfvaardigheid. In de laatste week voor de zomervakantie vindt er voor elk examenvak een mondeling examen plaats. Dit wordt afgenomen door examinatoren van andere scholen. Na de mondelinge examens worden de examenresultaten bekend. Voor elk succesvol afgesloten examenvak ontvangen de kandidaten een certificaat. Wanneer zij voor alle vakken van hun profiel een certificaat hebben behaald, kunnen de kandidaten de certificaten inwisselen voor een volledig mavo-, havo- of vwo-diploma. In 4 havo en 5 vwo doen alle leerlingen examen in de vakken Engels, maatschappijleer en rekenen. In het laatste jaar volgen de resterende vakken. Altra College Bleichrodt streeft naar maatwerk. Wanneer een leerling in staat is een vak eerder af te sluiten met een examen, dan passen we zijn/haar rooster aan. Dit geschiedt in overleg met vakdocent, teamleider, leerling en ouders.

3.6 Onderwijsresultaten

Gedurende de hele schoolloopbaan van uw zoon/dochter worden er zogeheten onderwijsresultaten verzameld. Onderwijsresultaten zijn gegevens op het gebied didactische en emotionele ontwikkeling van uw zoon of dochter. Minimaal twee maal per jaar worden de ontwikkelingen die uw zoon/dochter maakt binnen de Commissie voor Begeleiding (CvB) besproken. Aan de CvB nemen deel de mentor, de zorgcoördinator, de intern begeleider, soms de decaan en de teamleider. Naar aanleiding van de CvB kunnen actiedoelen worden opgesteld. Leerlingvolgsysteem Onderwijsresultaten worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem SOMtoday. Ouders(s) en/of opvoeder(s) én leerlingen kunnen dagelijks de vorderingen bijhouden in dit digitale leerlingplatform.

3.7 Bestendiging

Altra College Bleichrodt volgt leerlingen tot twee jaar na uitstromen om na te gaan of zij op de juiste (vervolg)plek zitten en om te beoordelen of de gekozen route succesvol is. Dat doet Bleichrodt middels rechtstreeks contact met oud-leerlingen en via het volgsysteem OverstapDashboard (ODB). Het ODB is ook belangrijk voor leerlingen die overstappen van v(s)o naar mbo, maar uitvallen. Belangrijke oorzaken van uitval zijn leerlingen die zich niet of te laat aanmelden voor een vervolgopleiding op het mbo. Voor v(s)o, mbo en gemeente/leerplicht is het van cruciaal belang de overstap van v(s)o-leerlingen naar het mbo te kunnen volgen, te bewaken en een zorgvuldige overstap te faciliteren. Het doel daarvan is het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (VSV) door het tijdig signaleren van stagnaties in de overstap. Wanneer het leerlingen betreft die ouder zijn dan 18 jaar, naar een hogeschool of universiteit doorstromen, of naar een ander niet bij het ODB aangesloten vervolginstelling, ontvangt Bleichrodt alleen individuele informatie van de oud-leerling zelf. Wanneer de oud-leerling dit niet op prijs stelt, of als deze informatieuitwisseling in strijd is met de privacywet, houdt Altra College alleen algemene uitstroomdata bij.

3.8 Vakanties & vrije dagen

Schoolvakanties Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus 2022 Herfstvakantie 15 t/m 23 oktober 2022 Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023 Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023 Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023 Zomervakantie 22 juli t/m 3 september 2023

Extra vrije dagen Goede Vrijdag 7 april 2023 Tweede Paasdag 10 april 2023 Koningsdag 27 april 2023 (valt in meivakantie) Hemelvaart 18 en 19 mei 2023 Tweede Pinksterdag 29 mei 2023

Studiedagen (leerlingen vrij) 14 november 2022 4 april 2023

Naast de centrale studiedagen (opgenomen in bovenstaand schema) zijn er nog een aantal studiedagen die de school zelf indeelt. Deze worden bekend gemaakt via de jaarplanner en/of nieuwsbrief.

Onderwijstijd Uw kind volgt op jaarbasis ongeveer 1.000 uren onderwijsuren. Als deze onderwijstijd niet wordt gehaald, wordt in het ontwikkelingsperspectief aangegeven hoe dit komt en hoe we (in overleg met u en uw kind) zo spoedig mogelijk naar een volledige lesweek van 25,5 uur per week toe kunnen werken. De school is verplicht om onderwijstijdverkorting aan te vragen bij de Inspectie van het Onderwijs.