3.1 Planning voor leerlingen: jaarplanners en werkwijzers

Om de te behandelen leerstof van een schooljaar overzichtelijk te maken, gebruiken we jaarplanners. Voor ieder vak staat in een planner aangegeven wat de omvang is van de stof, verdeeld in o.a. boeken, hoofdstukken en toetsen. Een jaarplanner geeft een globaal overzicht. In alle bouwlagen werken we met werkwijzers die van de jaarplanner zijn afgeleid. In de werkwijzers wordt per week beschreven welke onderwerpen behandeld worden en wat de leerling daarvoor te doen heeft, inclusief toetsen. De werkwijzers zijn voor leerlingen en ouders te raadplegen via SOMtoday.
Vanaf leerjaar 3 zijn er naast de gebruikelijke toetsen ook proefwerkweken, waarin we voor elk vak een leer- of vaardigheidstoets afnemen. Het tweede leerjaar doet aan de laatste proefwerkweek van het jaar mee. Tijdens de proefwerkweken geldt voor de deelnemende klassen een aangepast rooster. Per rapportperiode is er één proefwerkweek. De resultaten van de proefwerkweken tellen mee voor het rapport. In de bovenbouwklassen gelden de resultaten ook als indicatie voor het wel of niet aangemeld worden voor het examen in een bepaald vak.

De data van de proefwerkweken vindt u terug in de komende Nieuwsbrieven. Er geldt op Altra College Bleichrodt een herkansingsregeling voor toetsen. Een toets kan, in overleg met de docent, binnen twee weken na afname van de toets worden herkanst.

3.2 Schooltijden

Het rooster reiken we uit aan het begin van het schooljaar. Het is ook te vinden op SOMtoday. We starten elke dag met een check in door de (co)mentor. Deze check in duurt een kwartier. Daarna starten de lessen. Voor de onderbouw eindigt de dag ook weer met een check out (om 14.15 uur). De bovenbouw heeft langer les en geen check out.

Naam Begintijd Eindtijd Check in 8:45 9:00 1e lesuur 9:00 9:45 2e lesuur 9:45 10:30 pauze 10:30 10:45 3e lesuur 10:45 11:30 4e lesuur 11:30 12:15 pauze 12:15 12:45 5e lesuur 12:45 13:30 6e lesuur 13:30 14:15 Check out 14:15 14:30 (is alleen voor onderbouw) 7e lesuur 14:30 15:15 (is alleen voor bovenbouw)

Rooster 1ste en 2de leerjaar 2019/2020.

Leerlingen hebben in het eerste jaar een opbouwrooster, zowel in de hoeveelheid vakken en huiswerk als in het aantal uren dat ze naar school moeten. Dit doen wij vanuit de ervaring dat de overstap naar het middelbaar onderwijs in combinatie met de problematiek de jonge leerlingen snel overprikkelt. Komend jaar ziet het rooster van de eerste klas er daarom als volgt uit:


Leerjaar 1 mavo/havo/vwo : zomervakantie t/m kerstvakantie.

Lestijden : woensdag en vrijdag, 1ste t/m 5de lesuur 8.45 – 13.05

Lestijden : maandag, dinsdag en donderdag 1ste t/m 7de lesuur 8.45 – 15.00

Leerjaar 1 mavo/havo/vwo : kerstvakantie t/m zomervakantie

Lestijd: woensdag 1ste t/m 5de lesuur

8.45 – 13.05

Lestijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 1ste t/m 7de lesuur 8.45 – 15.00


Leerjaar 2 mavo/havo/vwo : zomervakantie t/m kerstvakantie

Lestijd : woensdag 1ste t/m 5de lesuur

8.45 – 13.05

Lestijden : maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 1ste t/m 7de lesuur 8.45 – 15.00

Leerjaar 2 mavo/havo/vwo : kerstvakantie t/m zomervakantie

Lestijden : maandag t/m vrijdag 1ste t/m 7de lesuur 8.45 – 15.00

3.4 Schoolrapport

Op het digitale leerlingenplatform SOMtoday kunnen ouders en leerling de actuele schoolresultaten van de leerling bekijken. Leerlingen krijgen drie keer per jaar een rapport: in december, april (Pasen) en juli. De data van het uitreiken van de rapporten volgen via de Nieuwsbrief.

3.5 Toetsbeleid en overgangsnormen schooljaar 2020-2021

 • Aantal toetsen: het aantal uren dat een vak gegeven wordt per week is de richtlijn voor het aantal toetsen dat er minimaal per periode gegeven moet worden (m.u.v het examenjaar: er kunnen dan evt. minder toetsen zijn vanwege constante oefening voor het examen). Oftewel, als het vak Engels 2 uur per week gegeven wordt, betekent dat minimaal 2 so’s en 2 proefwerken per periode.
 • Gemiste so’s / proefwerken: Ten aanzien van de mogelijkheid tot herkansen zijn er 3 categorieën, namelijk:

Categorie I => de leerling heeft een legitieme reden waarom hij of zij de toets niet kon maken. Oftewel: de leerling is er op dat moment fysiek of mentaal niet toe in staat. Als er een briefje van thuis meegenomen wordt dat de legitieme reden bevestigt, is inhalen van de toets mogelijk. De regels zijn dan als volgt:


Onderbouw: inhalen binnen 2 weken in het inhaallesuur, géén puntenaftrek.


Bovenbouw: inhalen binnen 2 weken, buiten lestijd, géén puntenaftrek.


Categorie II => er is geen goed excuus voor het missen van een toets. In principe betekent een * in de cijferlijst dat je een toets gemist hebt. Herkansen is mogelijk als de leerling hiervoor zelf een afspraak maakt met de docent. De regels zijn dan als volgt: Onderbouw: inhalen binnen 2 weken in het inhaallesuur en met 1.0 punt aftrek.


Bovenbouw: binnen 2 weken, buiten lestijd en met 1.0 punt aftrek.


Categorie III => de leerling heeft een slecht cijfer gehaald voor een toets. Dit is een cijfer lager dan 5,5. Opnieuw geldt: herkansen is mogelijk als de leerling hiervoor een afspraak maakt met de docent. De regels zijn dan als volgt:

Onderbouw: inhalen in het inhaallesuur en met 1.0 punt aftrek.


Bovenbouw: binnen 2 weken, buiten lestijd en met 1.0 punt aftrek.


 • Rapporten => niet elke periode telt even zwaar. De cijfers van rapport 1 tellen één keer, die van rapport 2 en 3 twee keer .
 • M.b.t. de zwaarte van SO’s en proefwerken: Iedere vaksectie bepaalt het gewicht in SOM.

Overgangsnormen: mavo/havo/vwo

Voor het overgaan naar een volgende klas hanteren we de volgende normen:


 • Van 1e naar 2e klas is het niet mogelijk om te blijven zitten. Leerlingen hebben zo twee jaar de tijd om zich cognitief en sociaal te ontwikkelen. Wij werken in de eerste drie leerjaren met combinatieklassen mavo/havo of havo/vwo.
 • Leerlingen dienen over voldoende schoolse vaardigheden te beschikken om de overstap naar een volgende leerjaar te kunnen maken. Schoolse vaardigheden zijn o.a. concentratie, inzicht, motivatie, samenwerking, werkhouding en zelfstandigheid. Deze worden op het rapport beoordeeld met Onvoldoende, Matig of Goed.
 • Van 2e naar 3e klas havo/vwo => maximaal 3 tekorten. Hierbij geldt: een vijf is 1 tekort, een vier is 2 tekorten. Dus maximaal drie keer 5 of één 4 en één 5. Bij 4 tekorten is de leerling een bespreekgeval. De eis om over te gaan: minimaal 1 tekort moet worden weggewerkt.

=> Belangrijk:

- bij een ‘bespreekgeval’ kunnen gedrag en (met name) werkhouding van de leerling

doorslaggevend zijn én kan er een taak voor de zomer aan de leerling worden meegegeven.

 • Van 2e naar 3e klas mavo => maximaal 3 tekorten. Bovendien geldt: maximaal één onvoldoende in de vakken die niet meegenomen worden naar het volgende jaar. Het gemiddelde van de vakken die niet meegenomen worden moet wel voldoende zijn (dus minstens een 6.0, afronding op hele cijfers!).
 • Van 3e klas naar 4e klas havo => maximaal 3 tekorten. Bovendien geldt: maximaal één onvoldoende in de vakken die niet meegenomen worden naar het volgende jaar. Het gemiddelde van de vakken die niet meegenomen worden moet wel voldoende zijn (dus minstens een 6.0, afronding op hele cijfers!).

Bovendien geldt: leerlingen uit de 3e klas moeten voldoende staan voor Engels (want dit vak wordt, samen met maatschappijleer afgerond in het 4e leerjaar!). Wanneer er 4 tekorten zijn, is er sprake van een zwaarder bespreekgeval, want de leerling moet na de 3e echt klaar zijn om naar de bovenbouw te gaan. De docentenvergadering beslist.

 • Van 3e klas havo/vwo naar 4 vwo => zie eisen voor 4 havo.

Plus:

Wil een leerling in aanmerking komen voor plaatsing in 4 vwo, dan is een gemiddeld cijfer van 7,0 vereist.

Verder moet 2/3 van het docententeam de overgang naar 4 vwo ondersteunen.

Criteria hiervoor zijn: aantoonbare motivatie en werkhouding, huiswerkattitude (scoren in SOM), creatief zijn in het zelf zoeken naar oplossingen die niet hapklaar in de methode staan.

Niet alleen het reproduceren van kennis (b.v. woordjes bij de talen, feiten bij vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en biologie), maar juist het toepassen van die kennis, is noodzakelijk in het vwo.

Voor het bepalen van het profiel geeft het advies van de vakleerkracht de doorslag, naast uiteraard het cijfer voor het desbetreffende vak.

 • Van 3 mavo naar 4 mavo => maximaal 3 tekorten.
 • Van 4 havo naar 5 havo => maximaal 3 tekorten. Bovendien geldt: Engels en maatschappijleer moeten voldoende worden afgerond. Omdat de uitslagen van deze examens bij de laatste rapportvergadering nog niet bekend zijn, valt de beslissing over al dan niet overgaan na het mondelinge examen.
 • Van 4 havo naar 4 vwo => in incidentele gevallen kan een leerling vanuit 4 havo de overstap maken naar het 4 vwo. Ook hier geldt dat het gemiddelde cijfer 7 of hoger moet zijn, dat de examens Engels en maatschappijleer zijn gehaald, dat er een tweede moderne taal in het pakket zit en dat 2/3 van het lerarenteam achter de beslissing staat. Ook moeten er voldoendes gescoord zijn in de vaardigheidscategorieën.
 • Van 5 havo met diploma naar 5 vwo => alléén als er gemiddeld 7,0 is behaald voor de vakken die meegenomen worden voor het vwo-diploma. Ook moet de leerling naast het verplichte Engels een extra Moderne vreemde taal (Duits of Frans) t/m 5 havo gevolgd hebben.
 • Van 5 havo zonder diploma naar 5 vwo => een leerling die zonder havodiploma van 5 havo naar 5 vwo wil doorstromen, moet gemiddeld een 7 staan voor de vakken die al zijn afgesloten. Bij de vakken die niet zijn afgesloten moeten de desbetreffende docenten achter dit plan staan. Niet alleen cijfers zijn doorslaggevend, maar ook inzicht, motivatie, inzet en huiswerkattitude behoren tot de criteria voor definitieve plaatsing. Ook moet de extra moderne vreemde taal t/m 5 havo gevolgd zijn.

 • Van de mavo naar 4 havo:

Een leerling die naar de havo wil, moet het mavodiploma hebben gehaald en moet daarbij voldoende inzet, motivatie, zelfstandigheid en studievaardigheden getoond hebben. De leerling moet theoretisch aangelegd zijn. Cijfers: de leerling moet een gemiddelde van 6,5 als eindcijfer hebben. Voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde moet het eindcijfer een voldoende zijn.

3.6 Examens en certificaten

Voor de leerlingen van Altra College Bleichrodt gelden dezelfde exameneisen als voor leerlingen van het reguliere mavo, havo of vwo. We werken met staatsexamens die worden verzorgd door DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. DUO is ook verantwoordelijk voor het opstellen van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor elk vak.


Eindexamens
De leerlingen doen mee aan de centraal schriftelijke eindexamens, die elk schooljaar in mei op alle mavo-, havo- en vwo-scholen in Nederland tegelijkertijd plaatsvinden. In deze periode maken de examenkandidaten voor de vakken Nederlands, Engels, Duits en Frans ook het examen schrijfvaardigheid. In de laatste week voor de zomervakantie vindt er voor elk examenvak een mondeling examen plaats. Dit wordt afgenomen door examinatoren van andere scholen. Na de mondelinge examens worden de examenresultaten bekend.
Voor elk succesvol afgesloten examenvak ontvangen de kandidaten een certificaat. Wanneer zij voor alle vakken van hun profiel een certificaat hebben behaald, kunnen de kandidaten de certificaten inwisselen voor een volledig mavo-, havo- of vwo-diploma. In 4 havo en 5 vwo doen alle leerlingen examen in de vakken Engels, maatschappijleer en rekenen. In het laatste jaar volgen de resterende vakken.

Altra College Bleichrodt streeft naar maatwerk. Wanneer een leerling in staat is een vak eerder af te sluiten met een examen, dan passen we zijn/haar rooster aan. Dit geschiedt in overleg met vakdocent, deelschoolleider, leerling en ouders.

3.7 Na het Altra College Bleichrodt

Waar gingen onze leerlingen uit het schooljaar 2018-2019 na Altra College Bleichrodt naar toe?

Anders = buitenland, instelling, leerplichtontheffing, werkontheffing. VSO = Voortgezet speciaal onderwijs = naar een andere afdeling van Altra College of een andere vorm van speciaal onderwijs.

Arbeid = onze havo/vwo leerlingen nemen vaak een tussenjaar voordat ze aan de slag gaan met een vervolgstudie of opleiding.

3.8 Vakanties & vrije dagen

1 juni 2020 - 2e Pinksterdag

8 juni 2020 - Studiedag (leerlingen vrij)

6 juli t/m 14 augustus 2020 - Zomervakantie 17-18 augustus 2020 - Startgesprekken mentor met ouder(s) en leerling 24 augustus 2020 - Eerste schooldag 10 oktober t/m 18 oktober 2020 - Herfstvakantie 19 oktober 2020 - Studiedag (leerlingen vrij) 19 december 2020 t/m 3 januari 2021 - Kerstvakantie 8 januari 2021 - Studiedag (leerlingen vrij) 20 februari t/m 28 februari 2021 - Voorjaarsvakantie 25 maart 2021 - Studiedag (leerlingen vrij) 2 april 2021- Goede Vrijdag 5 april 2021 - 2e Paasdag 24 april t/m 9 mei 2021 - Meivakantie 10 mei 2021 - Studiedag (leerlingen vrij) 13 mei 2021 - Hemelvaartsdag 14 mei 2021 - Leraren en leerlingen vrij 24 mei 2021 - 2e Pinksterdag 10 juli t/m 22 augustus 2021 - Zomervakantie

Naast de centrale studiedagen (opgenomen in bovenstaand schema) zijn er nog een aantal studiedagen die de school zelf indeelt. Deze worden bekend gemaakt via de jaarplanner en/of nieuwsbrief.