Altra College Bleichrodt biedt speciaal onderwijs op mavo/havo/vwo-niveau.

De school heeft 22 klassen op mavo/havo/vwo-niveau. Daarnaast heeft de school ‘de Werkruimte’, de ‘Doorstroomklas’ en 2 Beter pASSendklassen , waarin zorg en onderwijs geïntegreerd zijn op verschillende niveaus.

Een groot aantal leerlingen begint in de eerste klas op Altra College Bleichrodt en volgt bij ons de gehele opleiding. In alle leerjaren stromen er ook leerlingen in die in het regulier onderwijs zijn begonnen, maar daar door hun problematiek zijn vastgelopen. In havo 4 stromen bovendien leerlingen in die op een andere locatie van Altra College hun mavodiploma hebben gehaald en bij ons komen voor het havodiploma.

De school is onderverdeeld in een onderbouw, bovenbouw en onderwijs-, zorg- en ondersteuningsbouw.

2.1 Onderbouw

Leerjaar 1, 2, 3

De leerlingen volgen een vrijwel identiek vakkenrooster en bij de beoordeling wordt een onderscheid gemaakt tussen havo- en vwo-niveau. Aan het einde van het derde leerjaar maken de havo- en vwo-leerlingen een profielkeuze. Leerlingen met een mavo/havo advies bieden we een passend traject aan. We werken hierin samen met Altra College Centrum. Deze leerlingen starten bij Altra College Centrum met de mogelijkheid om door te stromen naar Bleichrodt.

 • Deelschoolleider: Tom Pijpers
 • Zorgcoördinatoren: Myrthe Overbeek en Silja Entz

2.2 Bovenbouw

Leerjaar 4, 5, 6

De bovenbouw mavoklassen (3 en 4) van Bleichrodt onderscheiden zich van de Havo en Vwo klassen door de specifieke doelgroep en extra ondersteuningsbehoefte op angst bij deze leerlingen. Een jeugdzorgmedewerker verbonden aan de betreffende bouw verzorgt extra ondersteuning binnen de school en in de thuissituatie. Leerlingen hebben de mogelijkheid om in 2 jaar gefaseerd examen te doen.

In leerjaar 4 havo en 5 vwo doen alle leerlingen examen in de vakken Engels, maatschappijleer en rekenen (op 3F niveau). In 5 havo en 6 vwo doen de leerlingen examen in de rest van de vakken.

 • Zorgcoördinatoren: Marlies van der Fluit en Sanne Hoogendoorn

Wet Gelijke kans op doorstroom Sinds 1 augustus 2020 hebben havoleerlingen met een diploma recht op doorstroom naar het vwo en mavoleerlingen met een diploma - met een extra examenvak - recht op doorstroom naar het havo. Ten aanzien van de doorstroom mavo-havo is een overgangsbepaling opgenomen. Daarin is geregeld dat voor leerlingen die op het moment dat ze het extra vak hadden moeten kiezen deze eis nog niet kenden, de oude doorstroomregels blijven gelden, te weten het cijfergemiddelde van ten minste 6,8. Deze overgangsbepaling geldt ook voor leerlingen die volgend jaar, 2021-2022, naar het havo willen en geen extra vak hebben.

Supporttraject

Er zijn leerlingen voor wie het basisaanbod aan ondersteuning niet toereikend is. Zij lopen vast vanwege hun gedrag en hebben op dit gebied iets extra’s nodig. Deze leerlingen kunnen binnen Bleichrodt een Supporttraject aangeboden krijgen. Dit traject richt zich op het aanleren/verbeteren van schoolse- en sociale vaardigheden, emotieregulatie en moreel redeneren. Het doel van het Supporttraject is dat de leerlingen na het doorlopen ervan weer in staat zijn om op een effectieve manier deel te nemen aan het onderwijsprogramma. Het programma van het Supporttraject bestaat uit: coaching, training en vaktherapie.

De coaching bestaat uit een combinatie van:

 1. Observaties in de klas om de ondersteuningsbehoefte van de leerling en docent te inventariseren en om steun te bieden bij het toepassen van vaardigheden.
 2. 1-op-1 coaching.
 3. Coaching in de leerling-docent interactie.

De trainingen worden aangeboden volgens de EQUIP-methodiek, themabijeenkomsten en groeps-vaktherapie. Het onderdeel vaktherapie kan ook individueel worden aangeboden.

Leerlingen worden via het zorgteam aangemeld. Het Supporttrajectteam bestaat uit een creatief therapeut, Altra jeugdhulpmedewerkers en een schoolpsycholoog.

2.3 Onderwijs-, zorg- en ondersteuningsbouw

Werkruimte, Doorstroomklas en Beter pASSendklas

 • Coördinator: Sharda Guman
 • Zorgcoördinatoren: Melinda Vreeken

 • Werkruimte

De leerlingen van de dag-/klinische behandelgroepen van Levvel worden aangemeld bij de Werkruimte, waar het onderwijs nog als oefen- en leerschool op de voorgrond staat. In de Werkruimte zijn altijd drie docenten aanwezig bij maximaal 25 leerlingen. De Werkruimte beslaat een ruimte van twee klaslokalen en heeft een apart instructielokaal.

In de Werkruimte bieden we begeleiding op het individuele onderwijsprogramma en werken we met persoonlijke onderwijsdoelen.

Het team van de Werkruimte bestaat uit vijf docenten en een zorgcoördinator. De docenten verdelen het mentoraat per behandelgroep.

 • Doorstroomklas

De doorstroomklas is er voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij het doorstromen naar een reguliere klas. Deze leerlingen hebben behoefte aan extra begeleiding bij het opbouwen van hun rooster naar zeven lesuren per dag, het volgen van alle vakken en het functioneren binnen de sociale druk in een reguliere klas. Er is een vast lokaal als uitvalsbasis en een vaste docent die de leerlingen begeleidt. Er wordt les gegeven in ‘Leren & Maken’ en ‘Plannen & Organiseren’. De leerling kan zelfstandig werken en vaklessen volgen in de eigen klas of in een beschermde omgeving. De leerling kan stage lopen om de intrinsieke motivatie te stimuleren en er is meer controle op aanwezigheid door het intensieve contact met de docent.

Coördinator: Caira Dol

 • Beter pASSendklas

Naar school gaan is voor sommige leerlingen te moeilijk, bijvoorbeeld door een autisme spectrum stoornis en angst. De Beter pASSend klas biedt deze leerlingen de tijd en ruimte om langzaam aan school te wennen. Ze kunnen hier in eigen tempo uitvinden wat hun mogelijkheden zijn. Binnen onze school hebben we de beschikking over twee beter pASSendklassen. In deze klassen verzorgen een docent en een jeugdhulpverlener het programma. Bij Beter pASSend staat de toekomst centraal. Bij elke leerling kijken we waar de mogelijkheden liggen en worden er extra vaardigheden en vakspecifieke kennis in kleine stapjes aangeboden.


Coördinator: Lynn Genuit

2.4 Vakken en profielkeuze

Bij Altra College Bleichrodt telt niet alleen het einddoel; de weg daarnaartoe is minstens zo belangrijk. We proberen onze leerlingen zo goed mogelijk klaar te stomen voor een plek in de maatschappij, met alle vaardigheden die daarbij komen kijken. Natuurlijk kijken we welke mogelijkheden de leerling heeft om zich op langere termijn te ontwikkelen en welk eindniveau haalbaar is. Vervolgens kijken we welke ondersteuning daarbij nodig is.
Gedurende het hele schooljaar kijkt de mentor of de leerling op koers ligt, en past zo nodig het onderwijs- en leerstofaanbod aan. Zo benutten we talenten en mogelijkheden van de leerlingen.

Vakken Onderbouw havo/vwo

Vakkenpakketten bovenbouw Havo

*De leerlingen die de weg naar VWO open willen houden, moeten voor:

 • NT/NG/EM een tweede moderne vreemde taal kiezen
 • CM het vak wiskunde erbij nemen

Informatica

Het vak Informatica gaat over informatieverwerking door mensen met behulp van geautomatiseerde systemen.

Je onderzoekt hoe een computer in elkaar zit, hoe besturingssystemen werken en hoe netwerken zijn opgebouwd. Daarnaast leer je hoe je computersystemen opdrachten kunt geven, en hoe je informatie met behulp van de computer makkelijk kunt verwerken. Je oriënteert je op de ontwikkeling en toepassing van informatiesystemen in wetenschap, bedrijven en de maatschappij.

Bij Informatica in de onderbouw heb je geleerd om met Windows en de Office-programma’s te werken en informatie op internet te zoeken. Voor het volgen van Informatica in de bovenbouw is wiskundig inzicht handig, maar niet noodzakelijk. Een beetje logisch kunnen denken is mooi meegenomen.

Het is makkelijk als je thuis beschikt over een computer met internetverbinding. Je kunt ook de computers op school gebruiken.

Waarom het vak Informatica kiezen?

Natuurlijk als je een informatica-opleiding wilt gaan volgen of een eigen ICT-bedrijf wilt opzetten. Maar onderdelen van het vak kun je in bijna alle vervolgopleidingen of beroepen gebruiken. Je bent handiger met een computer. Je leert in groepjes samenwerken en met elkaar overleggen. Je leert plannen en volgens een tijdpad werken. Ook oefen je eigenschappen zoals nauwkeurig werken en logisch redeneren.

Management en organisatie

Het vak Management en organisatie (M&O) wordt aangeboden vanaf de vierde klas en zal in derde klas worden geïntroduceerd voor de profiel keuze. Het vak is vergelijkbaar met bedrijfseconomie. Het gaat dieper in op de kerngebieden accounting, financiering, marketing en organisatie. M&O is in de vernieuwde tweede fase onderdeel van het profiel Economie en Maatschappij (E&M). Leerlingen die graag Algemene Economie, Bedrijfseconomie en Recht willen gaan studeren kunnen we nu nog beter voorbereiden op hun vervolg studie.

Burgerschap

Leerlingen in leerjaar twee krijgen het vak Burgerschap. Burgerschapsvorming brengt leerlingen de basiskennis, vaardigheden en houding bij die ze nodig hebben om nu en straks actief te kunnen meedoen in de samenleving. Het vak burgerschap is ook onderdeel van het derde leerjaar havo/vwo.

Meer informatieve over de niveaus is te vinden op www.erk.nl.


Behalve extra studietijd zullen er ook kosten voor deelname aan het examen verbonden zijn. Deze kosten (ca €200/250) zijn voor rekening van de ouders.

2.5 Mentorlessen

In de mentorlessen komen de thema’s aan de orde die in de KIC-trainingen zijn behandeld en er wordt aandacht besteed aan het organiseren en het maken van huiswerk. We werken met de methodes ‘Leren leren’ en ‘Breingeheimen’ . Verder begeleidt de mentor als 1e lijnsloopbaanbegeleider de Loopbaan, Ontwikkeling en Begeleiding (LOB) van uw zoon of dochter. Daarin gaat het onder andere om het ontwikkelen van een weloverwogen eigen loopbaanperspectief.

2.6 Keuzewerktijd(KWT)

Elke leerling heeft in leerjaar 2 t/m 4 een keuzewerktijd uur in zijn/haar rooster. Het keuzewerktijd uur kan gebruikt worden voor het inhalen van gemiste schriftelijke overhoringen, proefwerken of het maken van huiswerk.

2.7 Naschoolse sportclubs

Al een aantal jaren werken wij samen met trainers om onze eigen naschoolse sportclubs te creëren. Wij merkten namelijk dat veel van onze leerlingen zich niet thuis voelen op een reguliere sportclub.

Onze ervaren trainers hebben opleidingen gevolgd die hen uitermate geschikt maken voor onze doelgroep. Zo werken wij al jaren samen met een kickbokstrainer die op maandagmiddag kickboksen met ons organiseert. Hierbij gaat het om conditietraining en technische training, en staan doelen als zelfvertrouwen, omgaan met grenzen, en sociaal emotionele ontwikkeling centraal.

Voor het derde opeenvolgende jaar organiseren wij een wekelijkse basketbal-training. Hierbij ligt de focus op conditie en samenwerken, en is er de mogelijkheid om mee te doen met 3vs3- streetbasketball-toernooien en wedstrijdjes tegen andere scholen.

2.8 Stage

Altra College hecht er veel waarde aan dat de leerlingen stage lopen. Ze doen daarmee extra vaardigheden en ervaringen op die ze in hun latere loopbaan kunnen gebruiken. In de onderbouw krijgen leerlingen groepsstages, interne stages, bliksemstages en bedrijfsbezoeken aangeboden. Leerlingen van 14 jaar en ouder mogen een externe stage lopen. Voor mavoleerlingen die willen doorstromen naar het MBO zijn stages een verplicht onderdeel van het onderwijs.