Altra College Bleichrodt biedt speciaal onderwijs op mavo/havo/vwo-niveau.

De school verzorgt onderwijs havo/vwo-niveau en mavo bovenbouw (klas 3 en 4). Daarnaast heeft de school ‘de Werkruimte’, 'de Doorstroomklas’ en ‘de Beter pASSendklas’, waarin zorg en onderwijs geïntegreerd zijn op verschillende niveaus.

Een groot aantal leerlingen begint in de eerste klas op Altra College Bleichrodt en volgt bij ons de gehele opleiding. In alle leerjaren stromen er ook leerlingen in die in het regulier onderwijs zijn begonnen, maar daar door hun problematiek zijn vastgelopen. In havo 4 stromen bovendien leerlingen in die op een andere locatie van Altra College hun mavodiploma hebben gehaald en bij ons komen voor het havo-diploma.

De school is onderverdeeld in een onderbouw, bovenbouw en onderwijszorgbouw.

2.1 Onderbouw

Leerjaar 1, 2, 3

Alle leerlingen volgen een vrijwel identiek vakkenrooster en bij de beoordeling wordt een onderscheid gemaakt tussen havo- en vwo-niveau. Aan het einde van het derde leerjaar maken de havo- en vwo-leerlingen een profielkeuze. Leerlingen met een mavo/havo advies bieden we een passend traject aan. We werken hierin samen met Altra College Centrum. Deze leerlingen starten bij Altra College Centrum met de mogelijkheid om door te stromen naar Bleichrodt.

2.2 Bovenbouw

Leerjaar 4, 5, 6

In leerjaar 4 havo en 5 vwo doen alle leerlingen examen in de vakken Engels, maatschappijleer en rekenen (op 3F-niveau). In 5 havo en 6 vwo doen de leerlingen examen in de rest van de vakken.

Wet Gelijke kans op doorstroom Sinds 1 augustus 2020 hebben havoleerlingen met een diploma recht op doorstroom naar het vwo- en mavo-leerlingen met een diploma - met een extra examenvak - recht op doorstroom naar het havo. Ten aanzien van de doorstroom mavo-havo is een overgangsbepaling opgenomen. Daarin is geregeld dat voor leerlingen die op het moment dat ze het extra vak hadden moeten kiezen deze eis nog niet kenden, de oude doorstroomregels blijven gelden, te weten het cijfergemiddelde van ten minste 6,8. Deze overgangsbepaling geldt ook voor leerlingen die in het schooljaar 2022-2023 naar het havo willen en geen extra vak hebben.

2.3 Onderwijs-zorgbouw

Mavo 3-4, De Werkruimte, De Doorstroomklas en De Beter pASSendklas

Mavo Bovenbouw (klas 3 en 4)

In de mavo 3 en 4 klassen kan gespreid examen worden gedaan de doelgroep van de mavo kenmerkt zich door een specifieke doelgroep van angstige en kwetsbare leerlingen.

De Werkruimte

De leerlingen van de dag-/klinische behandelgroepen van Levvel worden aangemeld bij de Werkruimte, waar het onderwijs nog als oefen- en leerschool op de voorgrond staat. In de Werkruimte zijn altijd drie docenten aanwezig bij maximaal 25 leerlingen. De Werkruimte beslaat een ruimte van twee klaslokalen en heeft een apart instructielokaal.

In de Werkruimte bieden we begeleiding op het individuele onderwijsprogramma en werken we met persoonlijke onderwijsdoelen.

Het team van de Werkruimte bestaat uit vijf docenten en een zorgcoördinator. De docenten verdelen het mentoraat per behandelgroep.

De Doorstroomklas

De doorstroomklas is er voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij het doorstromen naar een reguliere klas. Deze leerlingen hebben behoefte aan extra begeleiding bij het opbouwen van hun rooster naar zeven lesuren per dag, het volgen van alle vakken en het functioneren binnen de sociale druk in een reguliere klas. Er is een vast lokaal als uitvalsbasis en een vaste docent die de leerlingen begeleidt. Er wordt les gegeven in ‘Leren & Maken’ en ‘Plannen & Organiseren’. De leerling kan zelfstandig werken en vaklessen volgen in de eigen klas of in een beschermde omgeving. De leerling kan stage lopen om de intrinsieke motivatie te stimuleren en er is meer controle op aanwezigheid door het intensieve contact met de docent.

De Beter pASSendklas

Naar school gaan is voor sommige leerlingen te moeilijk, bijvoorbeeld door een autisme spectrum stoornis en angst. De Beter pASSendklas biedt deze leerlingen de tijd en ruimte om langzaam aan school te wennen. Ze kunnen hier in eigen tempo uitvinden wat hun mogelijkheden zijn. Binnen onze school hebben we de beschikking over twee Beter pASSendklassen. In deze klassen verzorgen een docent en een jeugdhulpverlener het programma. Bij Beter pASSend staat de toekomst centraal. Bij elke leerling kijken we waar de mogelijkheden liggen en worden er extra vaardigheden en vakspecifieke kennis in kleine stapjes aangeboden.

2.4 Vakken en profielkeuze

Bij Altra College Bleichrodt telt niet alleen het einddoel; de weg daarnaartoe is minstens zo belangrijk. We proberen onze leerlingen zo goed mogelijk klaar te stomen voor een plek in de maatschappij, met alle vaardigheden die daarbij komen kijken. Natuurlijk kijken we welke mogelijkheden de leerling heeft om zich op langere termijn te ontwikkelen en welk eindniveau haalbaar is. Vervolgens kijken we welke ondersteuning daarbij nodig is. Gedurende het hele schooljaar kijkt de mentor of de leerling op koers ligt, en past zo nodig het onderwijs- en leerstofaanbod aan. Zo benutten we talenten en mogelijkheden van de leerlingen.

In de onderbouw bieden we naast AVO-vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde en nask (een combinatie van scheikunde en natuurkunde), veel praktijkvakken waaronder muziek, tekenen, beeldende vorming en koken aan. Indien een leerling instroomt in de bovenbouw met een vakkenpakket dat wij niet bieden (denk bijvoorbeeld aan Spaans of filosofie), dan bekijken we per leerling wat de mogelijkheden zijn.

In de bovenbouw volgen leerlingen een profiel. De school biedt de volgende profielen aan: 1. Mavo a. Zorg en Welzijn b. Economie 2. Havo a. Natuur en Techniek b. Natuur en Gezondheid c. Economie en Maatschappij d. Cultuur en Maatschappij 3. Vwo a. Natuur en Techniek/Natuur en Gezondheid b. Natuur en Gezondheid c. Economie en Maatschappij d. Cultuur en Maatschappij

2.5 Mentorlessen

In de mentorlessen wordt aandacht besteed aan studievaardigheden, plannen en organiseren. Verder begeleidt de mentor als 1e lijnsloopbaanbegeleider de Loopbaan, Ontwikkeling en Begeleiding (LOB) van uw zoon of dochter. Daarin gaat het onder andere om het ontwikkelen van een weloverwogen eigen loopbaanperspectief.

2.6 Stage

Altra College hecht er veel waarde aan dat de leerlingen stage lopen. Ze doen daarmee extra vaardigheden en ervaringen op die ze in hun latere loopbaan kunnen gebruiken. In de onderbouw krijgen leerlingen groepsstages, interne stages, bliksemstages en bedrijfsbezoeken aangeboden. Leerlingen van 14 jaar en ouder mogen een externe stage lopen. Voor mavoleerlingen die willen doorstromen naar het MBO zijn stages een verplicht onderdeel van het onderwijs.