Altra College Bleichrodt bestaat sinds 10 november 2003. De school is genoemd naar de oprichtster: Jacqueline Bleichrodt. De school is gehuisvest op het AMC-terrein in Amsterdam Zuidoost.

Altra doet er alles aan om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten. Als een leerling met een toelaatbaarheidsverklaring naar ons onderwijs is verwezen, zoeken we binnen Altra zo snel mogelijk naar een passend onderwijstraject.

Altra College Bleichrodt is een school voor leerlingen met mavo-, havo- en vwo-niveau, die zich in het regulier onderwijs niet goed kunnen handhaven. Vaak komt dit door een stoornis in het autistisch spectrum, maar soms ook door andere diepliggende oorzaken. Op de school werken medewerkers van Levvel (voorheen de Bascule), academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en van Altra jeugd- en opvoedhulp. De leerlingen die ondersteuning nodig hebben, krijgen deze onder schooltijd in de vorm van begeleiding of behandeling. Daarnaast biedt Altra jeugd & opvoedhulp trainingen aan die de vaardigheden van de leerlingen vergroten. Gezamenlijk stellen we een plan op om de leerling passende hulp en onderwijs te bieden.

Altra College Bleichrodt ziet als zijn kerntaak een goede mavo-, havo- en vwo-opleiding te bieden aan jonge mensen, die zelf actief bij het onderwijs en de school betrokken worden. Niet alleen goede hulp en onderwijs zijn belangrijk; ook de omgeving moet recht doen aan wat de leerlingen nodig hebben. Dat is volgens ons een omgeving die gekenmerkt wordt door veiligheid, ontwikkeling, maatwerk en plezier. In alle openheid en saamhorigheid willen wij met elkaar communiceren. Altra College Bleichrodt werkt met kleine klassen waarin de leerlingen zich prettig kunnen voelen.

Voor jongeren met extra ondersteuningsbehoeften bieden we verschillende onderwijs-, zorg- en ondersteuningsarrangementen binnen onze school.

Missie

Altra is een grote instelling voor speciaal onderwijs en jeugd & opvoedhulp in Amsterdam en omstreken. Altra biedt hulp zowel thuis als op school; daar waar die nodig is en het beste werkt. We gaan uit van de eigen kracht van kinderen, ouders en leerkrachten.

We hebben de onderwijs- en jeugdhulpexpertise met elkaar verbonden. Daardoor kunnen we vanuit één samenhangend plan zowel het kind, zijn ouders als de leerkracht ondersteunen. Het is de missie van Altra College Bleichrodt ervoor te zorgen dat elke leerling zich met plezier kan ontwikkelen in een veilige omgeving waar passend onderwijs en ondersteuning geboden worden.

Visie op onderwijs

Onze onderwijsvisie kan in één woord worden samengevat: maatwerk. Het onderwijsaanbod op Bleichrodt is breed: we hebben onderwijs-, zorg- en ondersteuningsarrangementen, zodat alle leerlingen op basis van hun achtergrond, capaciteiten, ontwikkeling en interesses maximale kansen krijgen om zich te ontwikkelen.

Wij vinden dat iedere leerling op zijn of haar niveau uitgedaagd dient te worden, terwijl wij rekening houden met de extra uitdagingen waarmee onze leerlingen te maken hebben. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de leerling zich op meer vlakken ontwikkelt dan alleen onderwijs. Samen met de leerlingen investeren we tijd in het versterken van sociale en burgerschapsvaardigheden, zodat ook na een schoolcarrière op Altra College Bleichrodt de leerling verder kan in de maatschappij.

Positive Behavior Support (PBS)

Altra College Bleichrodt werkt met Positive Behavior Support (PBS). PBS is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert, waardoor leeropbrengsten beter worden. 

Uitgangspunten bij PBS zijn de waarden die we samen met de leerlingen hebben gekozen: veiligheid, ontwikkeling, maatwerk en plezier. Bij deze waarden hebben we passend gedrag geformuleerd dat met de leerlingen in de mentorlessen wordt besproken. In elke openbare ruimte van de school (kantine, toilet, trappenhuis enz.) hangt een herinnering aan het gewenste gedrag. Daarnaast maken mentoren regelmatig afspraken met hun leerlingen over gewenst gedrag in de klas.

Belangrijk bij PBS is dat er gemeten wordt wat het effect is van de gemaakte afspraken. Zo worden veranderingen zichtbaar.

Bleichrodt heeft een PBS-stuurgroep met daarin onderwijsondersteunend personeel, medewerkers uit de onder- en bovenbouw en de directie. Wilt u meer weten of heeft u een mooi idee? Neem dan contact met ons op via l.sickenga@altra.nl.

Non violent resistance (NVR)

Altra College Bleichrodt maakt zich sterk om de samenwerking met leerlingen te verbeteren. Daarbij gebruiken wij de Non-Violent Resistance-methodiek (NVR), die ouders en behandelaars kunnen inzetten als een kind voortdurend onacceptabel gedrag vertoont. Het gedachtegoed van NVR kan bijdragen aan het terugdringen van agressie in gezinnen en, in aangepaste vorm, op (semi-)residentiële afdelingen. Onze missie is: het mobiliseren van behandelaars, ouders en jeugdigen voor een constructief gevecht tegen agressie en destructiviteit.

NVR (oftewel: geweldloos verzet) voor gezinnen is in Israël ontwikkeld door Haim Omer, hoogleraar psychologie aan de universiteit van Tel Aviv. De aanpak is gebaseerd op geweldloze methoden zoals die eerder door Gandhi, Martin Luther King jr. en John Lennon werden gehanteerd. Docenten en hulpverleners kunnen NVR inzetten als zij zich niet in staat voelen de negatieve spiraal met de leerling te doorbreken, en het gezag onder spanning staat.

Enkele principes van NVR:

• Controle hebben over de ander is een illusie;

• NVR is het voeren van strijd, niet lijdzaam ondergaan;

• NVR is gebaseerd op samenwerking;

• Respect voor de ander;

• Verbaal overreden is geen NVR.

NVR kan helpen om een veilige school met een prettig klimaat te creëren voor zowel leerkrachten als leerlingen. De autoritaire, afstandelijke leerkracht vindt geen steun meer in de huidige maatschappij en de vriendelijke, begripvolle en ondersteunende leerkracht kan zich machteloos voelen tegenover een leerling die zich agressief gedraagt, werk weigert, pest, etc. De doelen van NVR op school zijn te vergelijken met NVR in de (semi-)residentiële setting (ook Levvel werkt volgens de NVR methodiek): het verminderen van agressie en onacceptabel gedrag op school, het versterken van het team en het vergroten van de samenwerking binnen het team, met ouders en met de leerlingen.

Een school die met NVR werkt:

• Zorgt dat leerkrachten en leerlingen zich veilig voelen;

• Verzet zich vastberaden tegen geweld en ander onacceptabel gedrag;

• Creëert een sfeer van rechtvaardigheid en orde;

• Betrekt en mobiliseert hulp van ouders.

NVR-trainingen aan medewerkers worden gegeven door een gecertificeerde NVR-trainer.

1.1 Inrichting school

Het onderwijs van Altra College Bleichrodt is gebaseerd op de kerndoelen van het regulier onderwijs. De leerstof stemmen we zoveel mogelijk af op de mogelijkheden van de leerling.

We bieden het volgende onderwijs:

 • Mavo (voor een specifieke doelgroep vanaf het derde schooljaar)
 • Havo
 • Vwo
 • Werkruimte
 • Doorstroomklas
 • Beter pASSendklas

1.2 De leerlingen

Onze leerlingen hebben heel wat in hun mars. Toch hebben lastig gedrag, verzuim, problemen met leraren en medeleerlingen hen tot probleemleerling bestempeld: een leerling die door psychiatrische of gedragsproblemen niet (meer) op een reguliere school terecht kan. Maar wat is een probleemleerling? Onze leerlingen zijn, net als andere jongeren, vooral leerlingen met dromen en verwachtingen. Dromen van een mooie toekomst, die vast dreigt te lopen door tegenslag in het reguliere onderwijs.

Altra College Bleichrodt biedt begeleiding, structuur en vooral: een nieuwe kans. Hier benoemen en stimuleren we de sterke en positieve kanten van de leerling, en samen zetten we alles op alles om die mooie toekomst in zicht te houden. Bij ons op school zitten 215 mavo/havo/vwo-leerlingen, 45 Werkruimte-leerlingen, 14 Doorstroomklas-leerlingen en 20 Beter PASSend- leerlingen.

De leerlingen komen uit Amsterdam en omstreken. De meeste leerlingen reizen zelfstandig met het openbaar vervoer of komen op de fiets naar school. Een aantal leerlingen is niet in staat zelfstandig te reizen en komt met aangepast leerlingenvervoer naar school.

1.3 De docenten

Een speciale school vraagt om speciale medewerkers. Wij werken met leerlingen die ons voor uitdagingen stellen. Die door verschillende omstandigheden zijn vastgelopen; op school, maar vaak ook thuis. Omgang met deze jongeren vraagt inzet en betrokkenheid van onze medewerkers. Onze docenten zijn deskundig, betrokken en vakbekwaam. Het leren van elkaar staat binnen onze school centraal. Jaarlijks volgen we trainingen op gebied van psycho-educatie, met specifieke aandacht voor autisme, adhd/add, hoogbegaafdheid, borderline problematiek, angststoornissen, etc.

Alle medewerkers van Altra College Bleichrodt zijn geschoold in de NVR-methodiek (non-violent resistance).

1.4 Ziektevervanging

Het kan natuurlijk voorkomen dat een docent ziek is. Wij kijken dan of er collega’s zijn die de les over kunnen nemen. Is er niemand beschikbaar? Dan verdelen we de leerlingen over de andere klassen. Uitgangspunt is altijd dat de leerlingen niet naar huis worden gestuurd.

Bij langdurige ziekte en zwangerschapsverlof zoeken we een volwaardige vervanger. In het speciaal onderwijs stellen we extra eisen aan onze docenten. Ze moeten over zowel didactische als pedagogische kennis en vaardigheden beschikken. In deze krappe arbeidsmarkt is het een uitdaging om op korte termijn de juiste mensen te vinden. Soms is daarom een maatwerkoplossing nodig. Ervaring met het speciaal onderwijs, en kunnen omgaan met onze leerlingen en begrijpen wat elke leerling specifiek nodig heeft is voor ons één daarbij van de belangrijke voorwaarden.

1.5 De Mentor

Elke klas heeft een eigen mentor, die verantwoordelijk is voor de mentorlessen, oudercontacten en leerling-gesprekken. De mentor is ook verantwoordelijk voor het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van de leerling. In dit plan staan de doelen die we met de leerling willen bereiken. Naast lessen van de mentor hebben de leerlingen les van verschillende vakdocenten, in verschillende lokalen.

1.6 Mediatheek

Links naast de ingang, tegenover de docentenkamer, vind je de rustigste plek van de school: de mediatheek. Van maandag t/m donderdag kunnen leerlingen hier lezen, werken aan een van de tien computers, of gewoon een beetje hangen in de zithoek.

Boeken lenen kan natuurlijk ook; iedere leerling kan drie boeken tegelijkertijd lenen, een maand lang, met mogelijkheid tot verlenging van de leenperiode. Bij te-laat-inleveren wordt geen boete berekend, maar wie een boek beschadigt of kwijt raakt, dient het materiaal volgens nieuwwaarde te vergoeden.

Collectie

 • Naslagwerken
 • Romans/Poëzie/Toneel (Nederlands, Engels, Frans, Duits) voor onder- en bovenbouw
 • Informatieve boeken
 • Tijdschriften/De Volkskrant
 • Stripboeken/graphic novels
 • Luisterboeken (cd’s)
 • Speelfilms en documentaires.

Computers

 • Tien chromebooks (en koptelefoons) zijn voor alle gebruikers beschikbaar tijdens de openingstijden van de mediatheek.
 • De chromebooks bieden toegang tot: - de Auracatalogus, waarin de gehele mediatheekcollectie is opgenomen; - de Uittrekselbank (moderne literatuur).
 • De computers zijn verbonden met een kleurenprinter/kopieermachine.
 • Overigens: wie na de tweede van drie schriftelijke waarschuwingen het geleende materiaal niet inlevert of de uitleentermijn ervan laat verlengen, mag geen gebruik maken van de chromebooks en de printer, en mag ook niets lenen totdat het geleende materiaal is ingeleverd/vergoed of de uitleentermijn is verlengd

Tenslotte

 • Het zou te ver gaan om praten en lachen in de mediatheek te verbieden, maar het volume van een en ander dient wel zo laag mogelijk te blijven zodat ongestoord werken, lezen of dommelen voor alle bezoekers mogelijk is.
 • En: iedereen mag eten en drinken in de mediatheek, als de evt. rotzooi maar netjes wordt opgeruimd.

1.7 Schoolreizen

In het 1e ,2e, 3e, 4e en 5e jaar gaan de leerlingen op kamp of stedentrip.

In de onderbouw gaat het om een 3-daags kamp in Nederland, in de 4e gaat het om een kamp in de Ardennen (4 dagen) en in de 5e om een stedentrip. Het kamp van de 1e en 2e klas vindt plaats aan het einde van het jaar in de periode van het schriftelijk eindexamen en duurt 3 dagen.

De kampen van het 3e en 4e jaar zijn vóór de herfstvakantie. De 5e jaars-stedentrip, die in het teken staat van cultuur, zal ook vóór de herfstvakantie plaatsvinden. Over alle kampen of stedentrip wordt u tegen die tijd geïnformeerd.

1.8 Speerpunten

Aan het einde van het schooljaar 2020-2021 is de nieuwe onderwijskundige koers voor iHUB onderwijs vastgesteld. Deze koers geeft ons onderwijs richting in de periode van 2021 tot 2025. De kern van deze koers is als volgt beschreven: ,,Wij bieden onderwijs(oplossingen) voor jongeren waarbij het tijdelijk, langdurig of helemaal niet lukt in het regulier onderwijs. Onze interventies richten zich op leerlingen en hun ouders. Ook ondersteunen we professionals en leerlingen binnen andere onderwijsinstanties. Zo zorgen wij voor steeds inclusiever en steeds specialistischer onderwijs. En: zo dragen we bij aan vernieuwing van het onderwijssysteem." Dit hebben wij vervolgens uitgewerkt aan de hand van onze 4 pijlers: Samen Sterk, Steeds Specialistischer, Steeds inclusiever en Beter Onderwijs. Ook elke locatie heeft deze vertaling gemaakt naar wat dit betekent voor de school. Deze onderwijskundige koers voor de locatie is vanzelfsprekend op te vragen bij de directeur. Ook willen we u graag verwijzen naar het jaarplan, in dit plan zetten we uit welke speerpunten voor het komende jaar zien om uiteindelijk de doelstellingen uit de meerjarige koers te behalen.