5.1 Ouderbetrokkenheid

Wij willen jou en je ouders goed informeren over hoe de school georganiseerd is en wat jullie kunnen verwachten van het onderwijs en de ondersteuning. Openheid en vertrouwen tussen ouders en school zijn onmisbaar om samen jouw ontwikkeling te kunnen begeleiden. Het is dan ook van groot belang dat jij en je ouders achter de plaatsing kunnen staan, ook al was de plaatsing niet jouw of je ouders vrije keuze. Wij betrekken je ouders daarom bij jouw ontwikkeling op school en bij de aanpak die de school kiest.

Je kunt op verschillende manieren contact opnemen met de school:

  • Je kunt je eigen mentor/mentor van uw kind bereiken via zijn of haar mobiele telefoonnummer. De mentor zal je niet altijd direct te woord kunnen staan, vooral niet onder lestijd. Je wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.
  • Als je een uitgebreide vraag hebt, kun je een afspraak maken met de mentor voor een gesprek op school.
  • Je kunt de mentor een e-mailbericht sturen naar zijn/haar e-mailadres. Deze kan je verderop in deze schoolgids vinden.

5.2 Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) heeft een aantal wettelijk geregelde taken. Zo kan de MR de directie van Altra adviseren over bijvoorbeeld de organisatie van de school en de vakantieregeling. Daarnaast heeft de MR instemmingsrecht bij bepaalde zaken, zoals het schoolplan. Inspraak van de ouders vindt plaats via de medezeggenschapsraad. Ouders kunnen door hen gewenste onderwerpen naar voren brengen. Als ouder kunt u ook zitting nemen in de medezeggenschapsraad. Hierin kunt u uw mening geven of ideeën kwijt over het onderwijs en over beleidszaken. Interesse? Stuur een e-mail naar gmr@altra.nl.

5.3 Privacy

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Om goed onderwijs te kunnen geven, onze leerlingen te kunnen begeleiden en de administratie van de school te kunnen voeren, leggen we gegevens over en van leerlingen vast. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. We leggen alleen gegevens vast die die noodzakelijk zijn voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt, conform de richtlijnen van de AVG. Leerling informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. U kunt die toestemming altijd weer intrekken. Meer informatie over privacy kunt u vinden op www.altrahorizononderwijs.nl.

In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerling gegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de website www.altrahorizononderwijs.nl. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie van onze school.