De mentor is verantwoordelijk voor alle zaken rondom de leerlingenzorg in de school. De school besteedt systematisch veel aandacht aan de begeleiding van leerlingen.

3.1 Leerlingenbegeleiding

Iedere leerling van Altra College Arkin heeft (evt. samen met zijn ouders) een intakegesprek.

Aan de hand van dit gesprek, de informatie van de aanleverende school en eventuele betrokken hulpverleningsinstanties, schrijft de mentor samen met de leerling het individueel handelingsplan.

3.2 Ontwikkelingsperspectiefplan

In dit plan staat beschreven welke onderwijsrichting je op Altra College Arkin gaat volgen en wat je mogelijkheden zijn voor een vervolgopleiding. Verder staan in dit plan op een aparte doelenkaart de doelen op het gebied van gedrag, werkhouding en sociaal-emotionele ontwikkeling beschreven. De behandelaar van Arkin wordt betrokken in dit proces.

Drie keer tijdens het schooljaar evalueren we de doelen en stellen die bij voor de volgende periode. Ook dit doen we samen met de leerling (en evt. de ouders) en (indien mogelijk) de behandelaar van Arkin. Ontwikkelingen binnen de behandeling van Arkin worden hierin zo nodig meegenomen.