Onze school werkt intensief aan een goede kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van leerlingen. School2Care stelt zichzelf kritisch op door de volgende vragen te stellen:

  • Zijn we op de juiste manier bezig? Wat kan er anders? Wat kan beter?
  • Hoe ervaren ouders en leerlingen de kwaliteit van onderwijs en zorg?

4.1 Certificering

Altra voldoet aan de eisen die de kwaliteitsnormen voor Speciaal Onderwijs en Jeugdhulp (KSO en ISO) stellen en is daarmee gecertificeerd. De onderzoekers gaven Altra een compliment omdat wij in vergelijking met andere organisaties in het speciaal onderwijs en jeugdhulp opvallend goed:

  • actief zoeken naar een goede en veilige aanpak/omgeving voor leerlingen en cliënten.
  • zoeken naar wat leerlingen en cliënten wel kunnen. We geven kinderen het vertrouwen en zorgen dat ze diploma’s kunnen halen. Zo hebben ze een goede start om te participeren in de maatschappij en met meer zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet gaan.

En daar zijn we trots op!

4.2 Onderzoek leer-leef-werkklimaat

School2Care wil graag weten wat van onze aanpak goed werkt en voor wie het werkt. Zo blijven we verbeteren. Daarom doen we sinds januari 2016 samen met de universiteit van Amsterdam onderzoek naar School2Care. Hiervoor gebruiken wij anonieme dossiergegevens, vragen wij jou en je ouders om een aantal keer vragenlijsten in te vullen en benaderen wij je een half jaar ná School2Care voor een gesprek. Zo hopen wij van jou te horen wat je aan School2Care hebt gehad en hoe wij onze aanpak kunnen verbeteren. Tijdens de intake wordt aan jou en je ouders toestemming gevraagd voor deelname aan het onderzoek. Alle gegevens worden anoniem verwerkt, en zijn dus niet herleidbaar tot jou als persoon.


Mocht je meer informatie willen over het onderzoek dan kun je contact opnemen met de onderzoekster bij School2Care, Sanne Pronk (s.pronk@altra.nl / 0621511097).

4.3 In- en uitstroomgegevens

Er is bij School2Care plek voor maximaal 43 leerlingen. Leerlingen blijven gemiddeld 8 maanden bij School2Care. Daardoor kunnen we 55 leerlingen per jaar begeleiden. Het doel succesvolle doorstroom naar het reguliere onderwijs of naar een arbeidstraject realiseren we onder andere ook door de leerlingen na de overstap te blijven begeleiden. Deze leerlingen begeleiden we zo lang als nodig. Uit ervaring weten we dat de nazorg gemiddeld drie maanden duurt.

In het schooljaar 2018 blijkt dat 38 leerlingen zijn uitgestroomd:

  • 85% van de leerlingen stroomt uit naar een vervolgopleiding en/of arbeid.
  • 32% van de leerlingen stroomt uit naar het mbo.
  • 37% gaat terug naar de oude school, voortgezet speciaal onderwijs of een andere passende reguliere school voortgezet onderwijs.
  • 32% gaat naar een andere vervolgplek (= buitenland, instelling, leerplichtontheffing, werkontheffing).

4.4 Onderwijsinspectie

School2Care valt onder (wettelijk) toezicht van de onderwijsinspectie. Hiervoor maakt de inspectie gebruik van een toezichtkader. Op basis van intern en extern kwaliteitsonderzoek krijgt de inspectie een beeld van de school. Als het inspectierapport is opgesteld, kunt u dit op de website van de inspectie (www.onderwijsinspectie.nl) en School2Care lezen.