2.1 Vakken

Alle nieuwe leerlingen beginnen in de instroomklas. Bij School2Care volgen ze de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en mens & maatschappij. Met het onderwijs sluiten we aan bij wat ze al kunnen en weten. Daarnaast werken leerlingen aan de vakken waar ze achterstand hebben opgelopen of aan vakken die ze nodig hebben om goed aan te sluiten op hun uitstroomperspectief.

Verder krijgen de leerlingen de gedragslessen BAAS (voorheen TOPS, sociale vaardigheden en moreel redeneren en gericht op het aanleren van positief gedrag), sport, koken en GRIP (sekse specifieke vaardigheden). Tijdens het laatste blok van de dag worden workshops aangeboden waar leerlingen werken aan talentontwikkeling. Ze gaan ontdekken wat ze leuk vinden en waar hun kracht ligt. Er is onder andere keuze tussen: paracorden, zelfverdediging, muziek, beeldend vormen, toneel, kickboxen of patisserie/tapas maken.

2.2 Werken aan doelen

Welke ontwikkelingsmogelijkheden heeft een leerling op langere termijn? En welk eindniveau is voor hem haalbaar? Voor elke leerling wordt bij de intake zijn ontwikkelingsperspectiefplan vastgesteld. Wat zijn de mogelijkheden van de leerling? Welke ondersteuning is nodig om zijn eindniveau te bereiken? Gedurende het jaar kijkt de coach of de leerling zich volgens dit perspectief ontwikkelt. De coach ondersteunt waar nodig en past het onderwijs- en leerstofaanbod hierop aan. Door te werken vanuit een ontwikkelingsperspectiefplan, kunnen we de talenten en mogelijkheden van de leerlingen beter benutten. De coach stelt daarnaast met leerling en ouders ook doelen op met betrekking tot invullen van de vrije tijd en het gezin. De doelen worden iedere acht weken geëvalueerd.

2.3 Leerroutes

Na de instroomgroep, die ongeveer zes tot acht weken duurt, vervolgt een leerling zijn traject binnen de school in de leerroute voortgezet onderwijs of de leerroute mbo (pre)-entree. Hierdoor worden leerlingen met een min of meer gelijke uitstroombestemming bij elkaar in een groep geplaatst. Binnen de leerroute wordt onderwijs aangeboden dat aansluit bij de eisen die gesteld worden tijdens het vervolgtraject.

2.4 Schoolrapport

Leerlingen krijgen drie keer per schooljaar een rapport. Dit schooljaar worden de rapporten uitgereikt in december, maart en juli.

2.5 Vervolgonderwijs

We bereiden leerlingen voor op het onderwijs na School2Care. Het team van School2Care begeleidt de leerling met leren en gedrag, zodat hij weer aan kan sluiten bij het reguliere onderwijs op zijn eigen niveau of naar een school voor speciaal onderwijs. Daarbij bekijken we per jongere wat het meest geschikt is. Wordt het mbo, gaat hij of zij verder met een leer/werktraject zoals Altra Werkt! of ligt er een toekomst bij het vmbo, mavo of havo/vwo? De kwaliteiten van de leerlingen, hun motivatie en hun gedrag bepalen de keuze voor een vervolgopleiding.

2.6 Overstap naar reguliere school of werk

Als leerlingen voldoende tijd besteden aan hun schoolwerk en het gedrag is verbeterd, kunnen zij overstappen naar een reguliere school of naar een school voor speciaal onderwijs. Wie hiervoor kiest, heeft twee mogelijkheden: een school voor voortgezet onderwijs of een beroepsopleiding aan een regionaal opleidingscentrum (ROC).

2.7 Ziektevervanging

Het lesprogramma gaat altijd door. Wanneer een coach (leerkracht) onverhoopt ziek is, wordt hij vervangen door een collega.

2.8 Schooltijden en lesrooster

School2Care is een twaalfuursvoorziening. We zijn van acht uur ‘s morgens tot acht uur ‘s avonds open. De leerlingen volgen de eerste periode het hele programma. In overleg met ouders, coach en de schooldirecteur kunnen we na drie maanden hiervan afwijken en volgt er een programma tot 16.15 uur. Dit is afhankelijk van de groei die de leerling al heeft doorgemaakt. Wanneer een leerling aan het einde van de middag of in de avond een eigen zinvolle dagbesteding heeft, krijgt hij toestemming om dit te (blijven) doen. Dit kan bijvoorbeeld een lidmaatschap bij een club zijn, maar ook een bijbaantje.


De lessen zijn van maandag tot en met vrijdag; de leerlingen moeten om 8.30 uur op school zijn.


De dag is bij School2Care ingedeeld in vijf lesblokken.

2.9 Vakanties en vrije dagen

Tijdens de schoolvakanties is School2Care open en wordt er een apart programma aangeboden. Hierover worden leerlingen en ouders per vakantie geïnformeerd. In de eerste periode bij School2Care is deelname aan het vakantieprogramma verplicht. Aanwezigheid in overige vakanties wordt in overleg bepaald.