4.1 Verbinding

Door de verbinding van de onderwijs- en jeugdhulpexpertise, kan Altra vanuit één plan zowel het kind, zijn ouders als de leerkracht ondersteunen. Deze schoolgids is een onderdeel van de zorg voor de kwaliteit van het onderwijs. Door alle zaken rondom de zorg voor de leerlingen te beschrijven, waarborgt Altra de ingezette ontwikkelingen. Verder stellen de medewerkers van de Bets Frijlingschool zich kritisch op door zichzelf de volgende vragen te stellen: Zijn we op de juiste manier bezig? Wat kan er anders? Wat kan beter? Hoe ervaren ouders de kwaliteit van onderwijs en zorg? Hoe ervaren de ketenpartners onze samenwerking?

4.2 Leeropbrengsten

Afgelopen schooljaar (2017-2018) zijn 13 leerlingen naar vervolgonderwijs uitgestroomd. Hierboven ziet u naar welke vormen van voortgezet onderwijs deze kinderen zijn vertrokken.

4.3 Vervolgonderwijs periode 2017-2018

De uitstroom is bij alle kinderen, op één na, conform het ontwikkelingsperspectief. Dat betekent dat het kind n.a.v. zijn eigen norm de ontwikkeling doorgemaakt heeft die is voorzien.

4.4 Certificering

We werken voortdurend aan de kwaliteit van het onderwijs en de hulp van Altra. Omdat we overtuigd zijn van de kwaliteit van ons werk, hebben we in 2013 certificering aangevraagd. Begin 2017 bleek dat we voldoen aan de eisen van de Kwaliteitsnorm voor het Speciaal Onderwijs. De Bets Frijlingschool is daarmee, samen met Altra College, de derde school voor (voortgezet) speciaal onderwijs die gecertificeerd is. En daar zijn we trots op!

4.5 Onderwijsinspectie

Ook een speciale school valt onder (wettelijk) toezicht van de onderwijsinspectie. Hiervoor maakt de inspectie gebruik van een toezichtkader. Op basis van intern- en extern kwaliteitsonderzoek krijgt de inspectie een beeld van de school; van onze manier van werken, onze ontwikkeling en onze resultaten. Aan de Bets Frijlingschool is een basisarrangement toegekend. Dit betekent dat het onderwijs van voldoende kwaliteit is. De uitkomst van het onderzoek is aan de school en het bestuur gerapporteerd. Het inspectierapport kunt u op de website van de inspectie (www.onderwijsinspectie.nl) bekijken.

4.6 Jaarverslag

Ieder jaar brengt onze school een jaarverslag uit. Daarin leggen we verantwoording af aan alle betrokkenen van onze school. We tonen de kwaliteit van ons onderwijs aan en laten zien welke doelstellingen we hebben behaald. De medezeggenschapsraad geeft hierop instemming en het bestuur stelt het jaarverslag van de Bets Frijlingschool vast. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op www.altrahorizononderwijs.nl, zodat ouders en andere geïnteresseerden het kunnen bekijken. Mocht iemand behoefte hebben aan een schriftelijke uitgave, dan kunt u dit opvragen bij school.