2.1 Ons aanbod

Na afronding van de onderbouw wordt er een keuze gemaakt tussen het profiel arbeidsmarkt (toeleiding naar een baan) of het profiel vervolgonderwijs (toeleiding naar een startkwalificatie). Voor het profiel vervolgonderwijs moet de leerling 2F Nederlands en Rekenen kunnen halen.


De opleiding aan de vakschool is een vier- of vijfjarig opleidingstraject; na de onderbouw volgt klas 4 (entree/1e jaar mbo-1) of de uitstroom richting arbeid. Het onderwijs in klas 4 vindt niet alleen binnen de muren van het Altra College plaats. De leerling loopt drie dagen stage bij een bedrijf of instelling en volgt twee dagen onderwijs.

In het derde jaar kiest de leerling een profiel, dat wij aanbieden in samenwerking met het ROC of het ORGB.

2.2 Onze klassen

1e klas
Een klas voor leerlingen van 12 tot 13 jaar. De beginsituatie (niveau en eventuele leerachterstanden) stellen we vast door middel van het dossier van de basisschool en/ of de onderwijskundige nulmeting. De leerlingen krijgen dezelfde vakken als in het regulier voortgezet onderwijs. Eventuele leerachterstanden worden waar mogelijk weggewerkt. We stellen een voorlopig uitstroomperspectief vast: werken of naar een vervolgopleiding. In de eerste klas wordt er al een start gemaakt met de groepsstage. Er wordt gewerkt aan het verkrijgen van simpele arbeidsvaardigheden.


2e klas
Het programma van het eerste leerjaar wordt voortgezet. Door middel van de stagecarrousel krijgen de leerlingen een beter beeld van de stage die bij hen past. Aan het eind van de onderbouw wordt het uitstroomperspectief opnieuw scherp gesteld.


3e klas

We besteden veel aandacht aan loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). De leerling loopt minimaal 280 uur (oriënterende) stage en volgt daarnaast de volgende vakken:

  • Nederlands
  • Rekenen/Wiskunde
  • Engels
  • Loopbaan en Burgerschap
  • Lichamelijke opvoeding


4e klas

De mbo-opleiding kent vanaf nu een basisdeel, een profieldeel en een keuzedeel. In het basisdeel krijgt de leerling Nederlands, rekenen/wiskunde, LOB en LO. Het keuzedeel bestaat uit: Engels, taal en rekenen en werknemersvaardigheden. En voor het profieldeel loopt de leerling minimaal 650 uur beroepsgerichte profielstage.
Sommige leerlingen doen arbeidstoeleiding in leerjaar 4. Ze richten zich dus op het behalen van branchecertificaten en lopen daarbij mimimaal vier dagen stage. Zij gaan naar de arbeidsmarkt al dan niet met een entreediploma op zak.

2.3 Stage

Alle bovenbouwleerlingen van Altra College Zaanstreek lopen stage. Waarom is stage belangrijk?

  • De leerlingen leren algemene werknemersvaardigheden.
  • De leerlingen leren sociale vaardigheden.
  • De leerlingen kunnen later een bewustere keuze maken voor een vervolgopleiding en/of werk.
  • De leerlingen passen wat ze op school hebben geleerd in de praktijk toe.
  • De leerlingen maken kennis met een bepaald vakgebied.


Het Arbeidstrainingscentrum kan deel uit maken van het stageprogramma. Het centrum traint jongeren voor een plek op de arbeidsmarkt.

Bij Altra wordt al op jonge leeftijd geoefend met het verkrijgen van werknemersvaardigheden. Op welk niveau onze leerlingen ook uitstromen, ze gaan uiteindelijk allemaal aan het werk. Om deze reden vinden wij het belangrijk dat we vroeg beginnen met het aanleren van stagecompetenties. In de onderbouw wordt gestart met interne stageopdrachten op school en met het oefenen in het arbeidstrainingscentrum. Na het behalen van een aantal competenties in de onderbouw mogen leerlingen stage lopen bij een extern bedrijf.

2.4 Schoolrapport

Op het digitale leerlingenplatform SOMtoday kunnen ouders en de leerling altijd de actuele resultaten van de leerling bekijken. Leerlingen krijgen drie keer per jaar een rapport.

2.5 Examens en certificaten

We helpen onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Een diploma is daarvoor een prachtig bewijs én een toegangskaart voor vervolgonderwijs. De examens van de entreeopleiding of de mbo-1 worden beoordeeld door het mbo. Daarnaast kunnen leerlingen deelnemen aan het VCA-examen. VCA is een veiligheidscertificaat dat veel gevraagd wordt aan werknemers in de techniek en de bouw. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Leerlingen die geen examen doen ontvangen een getuigschrift met daarin behaalde doelen en vaardigheden.


Verder kunnen er per leerjaar verschillende certificaten worden behaald die aantonen dat een leerling dan wel bepaalde lesstof beheerst dan wel bepaalde geleerde vaardigheden kan toepassen in de praktijk. Leerlingen werken vanaf het eerste leerjaar aan een eigen portfolio

2.6 Na Altra College Zaanstreek

Waar gingen onze leerlingen uit schooljaar 2017-2018 na Altra College naartoe?


Anders = buitenland, instelling, leerplichtontheffing, werkontheffing.
VSO =Voortgezet speciaal onderwijs = naar een andere afdeling van Altra College of een andere vorm van speciaal onderwijs.

2.7 Schooltijden

De schooldag begint om 8.45 en eindigt om 14.50 uur. Het lesrooster wordt verdeeld in lesuren van 45 minuten Het rooster reiken we aan het begin van het lesjaar uit en is ook te vinden op SOMtoday. De stagetijden worden in de stageovereenkomst vastgelegd. Meestal worden de arbeidstijden van de stageplek gevolgd.

2.8 Vakanties & vrije dagen

2.9 Ziektevervanging

Het kan natuurlijk voorkomen dat een docent ziek is. Wij kijken dan of er collega’s zijn die de les over kunnen nemen. Is er niemand beschikbaar? Dan moeten we de leerlingen helaas naar huis sturen. U wordt daar uiteraard van op de hoogte gesteld.

Bij langdurige ziekte en zwangerschapsverlof zoeken we een volwaardige vervanger.


In het speciaal onderwijs stellen we extra eisen aan onze docenten. Ze moeten over zowel didactische als pedagogische kennis en vaardigheden beschikken. In deze krappe arbeidsmarkt is het een uitdaging om op korte termijn de juiste mensen te vinden. Soms is daarom een maatwerkoplossing nodig. Ervaring met het speciaal onderwijs, kunnen omgaan met onze leerlingen en begrijpen wat elke leerling specifiek nodig heeft is voor ons één daarbij van de belangrijke voorwaarden.