1.1 Inrichting school

Per 1 augustus 2016 is een nieuwe opleidingsroute binnen Altra College Zaanstreek gestart: de vakschool, een opleidingsroute die zich kenmerkt door leren en oriƫnteren in de praktijk. De opleiding is een nauwe samenwerking tussen vso, mbo en werkgevers. Hierdoor stimuleert de vakschool praktisch talent, stromen vso leerlingen kansrijk door naar de arbeidsmarkt en worden werkgevers voorzien van goed opgeleide en gemotiveerde vakmensen. Vakroutes moeten perspectief bieden op betaald werk, de vraag van de arbeidsmarkt is leidend.


Altra doet er alles aan om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten. Als een leerling met een toelaatbaarheidsverklaring naar ons onderwijs is verwezen, plaatsen we hem of haar zo snel mogelijk op een passende school. Het kan voorkomen dat op de school van keuze niet direct plaats is. Om geen kostbare tijd te verspillen en direct samen met de leerling aan de slag te kunnen gaan, kan deze terecht in de Instroomklas.


Veel praktijk

De vakschool is een opleiding voor jongeren die graag met hun handen werken. Een opleiding waarbij de jongere vooral zelf actief bezig is. Al vanaf het tweede leerjaar (2e klas) gaan de jongeren op bezoek bij bedrijven en instellingen en krijgen les van mensen die veel weten over een bepaald beroep. Ook lopen ze regelmatig stage, in de derde al minimaal twee dagen per week.


Vso & mbo

Met de vakschool kan de getalenteerde leerling een mbo-diploma halen. Vanaf de tweede klas werken we met een stagecarrousel zodat leerlingen met de verschillende sectoren kunnen kennis maken. In de derde klas ontdekken de leerlingen tijdens stages waar hun talenten liggen en welke beroepsrichtingen passend zijn en maken zij op basis van hun stage-ervaringen een keuze voor een profieldeel. In de vierde klas volgen de leerlingen in samenwerking met het ROC een mbo-1 opleiding die een goede kans op werk biedt. Na het vierde jaar en op zestienjarige leeftijd kan na het behalen van het mbo-1 diploma, en indien het niveau dat toelaat, de leerling voor een mbo2-opleiding een overstap maken naar het ROC.

1.2 De leerlingen

Onze leerlingen hebben heel wat in hun mars. Toch hebben lastig gedrag, verzuim, problemen met leraren en leerlingen hen tot probleemleerling bestempeld: een leerling die door psychiatrische of gedragsproblemen niet (meer) op een reguliere school terecht kan. Maar wat is een probleemleerling? Onze leerlingen zijn, net zoals alle andere jongeren, vooral leerlingen met dromen en verwachtingen. Dromen van een mooie toekomst, die vast dreigt te lopen omdat ze hun draai niet kunnen vinden in het reguliere onderwijs. Altra College Zaanstreek biedt meer begeleiding, structuur en vooral: een nieuwe kans. Hier benoemen en stimuleren we de sterke en positieve kanten van de leerling en zetten samen alles op alles om die mooie toekomst in zicht te houden.


Bij ons op school zitten rond de 100 leerlingen, verdeeld over de onderbouw en bovenbouw. Daarnaast is er een VSO+ klas, in deze klas wordt gekeken naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Alle leerlingen in de VSO+ klas volgen een individueel programma op maat. School werkt in deze nauw samen met u als ouder en met de jeugdhulpverlening of jeugd GGZ.

1.3 De docenten

Een speciale school vraagt om speciale medewerkers. Wij werken met leerlingen die ons voor uitdagingen stellen. Die door verschillende omstandigheden zijn vastgelopen; op school, maar vaak ook thuis en in de omgeving. Omgang met deze jongeren vraagt inzet en betrokkenheid van onze medewerkers. Onze docenten zijn deskundig, betrokken en vakbekwaam.

1.4 Speerpunten

Elk jaar stellen wij onszelf een aantal doelen waar we het hele jaar aan werken. Voor dit schooljaar zijn dat onder meer:

  • Verder professionaliseren van het personeel op het gebied van Positive Behavior Support (PBS): een methode voor het bekrachtigen van positief gedrag. Hiermee waarborgen we de veiligheid en de omgangsvormen in en om de school.
  • Verbeterpunten uit het onderzoek leef- en leerklimaat (april 2019) uitvoeren: ouderbetrokkenheid vergroten, verder ontwikkelen van de vakschool.
  • Digitale nieuwsbrief verspreiden.
  • Uitstroom van de leerlingen langer monitoren.