De zorg neemt een belangrijke plek in binnen het Purmer College. De coach vervult hierin een centrale rol. Hij begeleidt de leerling vanaf de start op alle gebieden die nodig zijn volgens de leerling. Ook ouders en andere betrokkenen, zoals de gezinsmanager van Jeugdbescherming zijn betrokken. De schooldirecteur en de gedragswetenschapper/orthopedagoog van het Purmer College zijn verantwoordelijk voor alle zaken rondom de leerlingenzorg. Het Purmer College kent een uitgebreid systeem van begeleiding. Wij zorgen ervoor dat ook andere begeleiders van buiten de school goed met ons samenwerken om de leerling zo goed mogelijk te helpen.

3.1 Leerlingenbegeleiding

Elk beginnende leerling van het Purmer College heeft samen met de ouders een intakegesprek met de zorgcoördinator van de school waar de leerling vandaan komt, de gezinsmanager van Jeugdbescherming (indien aanwezig) en de coach. Een dag na de intake start de leerling op de school. De coach heeft vaak, minimaal eenmaal per week, gesprekken met de leerling, ouders en andere betrokkenen. Aan de hand van deze gesprekken, de informatie van de aanleverende school en eventuele betrokken hulpverleningsinstanties, schrijft de coach het ontwikkelingsperspectief.

3.2 Positive Behavior Support

Op het Purmer College willen wij graag een veilig leer- en leefklimaat. De manier om dat te creëren is door positief gedrag te belonen! Positive Behavior Support (PBS) betekent dan ook positief gedrag ondersteunen. Op het Purmer College doen wij dat onder andere door het op tijd komen te belonen, en in de klassen door een punten systeem (Classdojo) wanneer de leerling zich daar aan de gedragsverwachtingen houdt.

De waarden die wij op het Purmer College erg belangrijk vinden zijn Vertrouwen, Vrijheid, Veiligheid en Verbinden. De gedragsverwachtingen voor zowel docent als leerling zijn hierop gebaseerd. Een gedragsverwachting kan bijvoorbeeld zijn dat je jouw telefoon buiten de lesblokken gebruikt. Aan het eind van de les krijg jij punten en een aantal punten kan worden ingewisseld voor een beloning.


Per klas zijn er verschillende gedragsverwachtingen en beloningen. Als je voor 8.30 uur op school bent kun je een stempel verdienen en een volle stempelkaart kun je inwisselen voor een beloning. Je kunt 1 stempelkaart inwisselen voor een kleine beloning, maar ook doorsparen voor 3 volle stempelkaarten en een grotere beloning krijgen.

3.3 Schoolzorg

Het Purmer College zorgt ervoor dat de leerling de ondersteuning krijgt die nodig is om de doelen te behalen. De zorgcoördinator kijkt met de coach en internbegeleider of extra begeleiding nodig is vanwege leerproblemen.


Verder is er directe ondersteuning van de Opvoedpoli. Er is een behandelteam in school aanwezig dat direct met en voor de leerlingen aan de slag kan. Vanuit de Opvoedpoli zijn er een psychiater, therapeuten en een hoofdbehandelaar beschikbaar. Ook zij helpen mee om de leerlingen te ondersteunen in hun ontwikkeling.

3.4 Zorg op maat

De leerlingen zitten tijdelijk op het Purmer College. Zo kort mogelijk maar ook zo lang als nodig is. Het doel ‘zoeken naar een passend vervolgtraject’ is leidend. De coach neemt een centrale plek in om de zorg werkelijk op maat te kunnen aanbieden. Bij het Purmer College werken tien coaches. Een intern begeleider ondersteunt samen met de gedragswetenschapper het onderwijszorgproces. Elke coach begeleidt ongeveer vijf jongeren. Zo krijgen de jongeren de aandacht die ze nodig hebben. De coach motiveert de jongeren een positief toekomstbeeld te ontwerpen en daar concreet naar toe te werken. Als leerlingen zijn uitgestroomd houdt de begeleiding van de coach nog niet op. Pas wanneer er rondom een leerling voldoende zorg is gebouwd en wij niet meer nodig zijn, sluiten wij de begeleiding af. Dat geldt ook als een leerling doorstroomt naar het (speciaal)onderwijs.

3.5 Externe partners en extra ondersteuning

Wanneer het met een jongere op meerdere gebieden niet goed gaat, dan zijn er vaak al verschillende professionals betrokken bij de leerling. Bijvoorbeeld iemand van Jeugdbescherming, een leerplichtambtenaar of hulpverleners. Voor ouders en leerling is het niet altijd even helder wie wat doet en waarom. Dit is schadelijk en inefficiënt. Als meerdere hulpverleners bij een leerling betrokken zijn, stellen wij samen met hen, de leerling en de ouders, een plan op. In een goede samenwerking ligt de basis van een goed resultaat.

3.6 Schoolarts

De schoolarts van de GGD kan betrokken worden bij de leerlingbespreking van het Purmer College als er sprake is van frequent of langdurig ziekteverzuim. De leerling kan opgeroepen worden voor onderzoek of advies. De schoolarts is eens per zes weken aanwezig bij de leerlingbespreking.