2.1 Doelgericht

Welke ontwikkelingsmogelijkheden heeft een leerling op langere termijn? En welk eindniveau is voor hem haalbaar? Voor elke leerling wordt er bij de intake zijn ontwikkelingsperspectiefplan vastgesteld. Wat zijn de mogelijkheden van de leerling? Welke ondersteuning is nodig om zijn eindniveau te bereiken? Gedurende het jaar kijkt de coach of de leerling zich volgens dit perspectief ontwikkelt. De coach ondersteunt waar nodig en past het onderwijs- en leerstofaanbod hierop aan. Door te werken vanuit een ontwikkelingsperspectiefplan, kunnen wij de talenten en mogelijkheden van de leerlingen beter benutten. De coach stelt daarnaast met leerling en ouders ook doelen met betrekking tot het invullen van de vrije tijd en het gezin. De doelen worden iedere acht weken geëvalueerd.

2.2 Vakken

Alle nieuwe leerlingen beginnen in de instroomklas. Bij het Purmer College kiezen de leerlingen zelf hoe ze invulling geven aan hun dagrooster. Gaandeweg het traject wordt dit steeds meer toegespitst op het uitstroomperspectief. Tijdens de onderwijsuren volgen ze de vakken Nederlands, Rekenen, Burgerschap en Engels. Met het onderwijs sluiten wij aan bij wat leerlingen al kunnen en weten. Daarnaast werken leerlingen aan de vakken waar ze een achterstand in hebben opgelopen of aan vakken en vaardigheden die ze nodig hebben om goed aan te sluiten op hun uitstroomperspectief. Verder krijgen de leerlingen gedragslessen (sociale vaardigheden en moreel redeneren), sport en koken. Tijdens het laatste blok van de dag worden workshops aangeboden waar leerlingen werken aan talentontwikkeling. Hierin ontdekken ze wat leuk vinden en waar hun kracht ligt. Er is onder andere keuze tussen: improbattle, zelfverdediging, muziek, beeldend vormen of koken.

2.3 Leerroutes

De instroomgroep duurt ongeveer zes tot acht weken. Daarna vervolgt een leerling zijn traject binnen de school in de leerroute arbeid of worden leerlingen met een min of meer gelijke uitstroombestemming bij elkaar in een groep geplaatst. Binnen de leerroute wordt onderwijs aangeboden dat aansluit bij de eisen die gesteld worden tijdens het vervolgtraject. Bij alle leerroutes hoort een stagetraject, zodat de leerlingen ervaring opdoen die ze kunnen gebruiken bij hun toekomstige baan.

2.4 Vervolgonderwijs

Wij bereiden leerlingen voor op arbeid na het Purmer College. Het team van het Purmer College begeleidt de leerling met leren en gedrag, zodat hij weer aan kan sluiten bij de maatschappij. Daarbij bekijken wij per jongere wat het meest geschikt is. Wordt het arbeid of gaat hij/zij eventueel verder in het mbo. De kwaliteiten van de leerlingen, hun motivatie en hun gedrag bepalen de keuze voor een vervolgopleiding.

2.5 Overstap naar werk of toch school

Op het Purmer College kijken wij goed naar wat het beste vervolgtraject is voor de leerlingen. Leerlingen op het Purmer College stromen het meest uit richting arbeid. Een leerling die voldoende werknemersvaardigheden heeft opgedaan kan uitstromen met een arbeidscontract. Heb je nog niet direct een baan dan wordt je daarbij geholpen via jobcoaching. Als leerlingen zeer goed presteren bij hun schoolwerk en het gedrag is verbeterd, kunnen zij in sommige gevallen overstappen naar een beroepsopleiding aan een regionaal opleidingscentrum (ROC). Voor jongere leerlingen wordt gekeken naar een passende vervolgopleiding.

2.6 Schooltijden en lesrooster

Het Purmer College is een twaalf-uursvoorziening. Wij zijn van acht uur ‘s morgens tot acht uur ‘s avonds open. Van 16.30 tot 18 uur geldt een intern programma en van 18 tot 20 uur een extern programma. De leerlingen volgen de eerste periode het hele programma. In overleg met ouders, coach en de schooldirecteur kunnen wij na drie maanden hiervan afwijken en volgt er een programma tot 16.30 uur. Dit is afhankelijk van de groei die de leerling al heeft doorgemaakt. Wanneer een leerling aan het einde van de middag of in de avond een eigen zinvolle dagbesteding heeft, krijgt hij toestemming om dit te (blijven) doen. Dit kan bijvoorbeeld een lidmaatschap bij een club zijn, maar ook een bijbaantje.

De lessen zijn van maandag tot en met vrijdag. De leerlingen moeten om 8.30 uur op school zijn.


De dag is bij het Purmer College ingedeeld in vijf lesblokken.

2.7 Vakanties & vrije dagen

Tijdens de schoolvakanties is het Purmer College open en wordt er een apart programma aangeboden. Hierover worden leerlingen en ouders per vakantie geïnformeerd. In de eerste periode bij het Purmer College is deelname aan het vakantieprogramma verplicht. Aanwezigheid in overige vakanties kunnen in overleg worden bepaald.

2.8 Ziektevervanging

Het kan natuurlijk voorkomen dat een docent ziek is. Wij kijken dan of er collega’s zijn die de les over kunnen nemen. Is er niemand beschikbaar? Dan verdelen we de leerlingen over de andere klassen. Uitgangspunt is altijd dat de leerlingen niet naar huis worden gestuurd.


Bij langdurige ziekte en zwangerschapsverlof zoeken we een volwaardige vervanger. In het speciaal onderwijs stellen we extra eisen aan onze docenten. Ze moeten over zowel didactische als pedagogische kennis en vaardigheden beschikken. In deze krappe arbeidsmarkt is het een uitdaging om op korte termijn de juiste mensen te vinden. Soms is daarom een maatwerkoplossing nodig. Ervaring met het speciaal onderwijs, en kunnen omgaan met onze leerlingen en begrijpen wat elke leerling specifiek nodig heeft is voor ons één daarbij van de belangrijke voorwaarden.