Het Purmer College is gestart in januari 2018 en biedt een veilige omgeving waar de leerling centraal staat. Het vernieuwende van onze aanpak is dat wij onderwijs en zorg écht integreren. De coach speelt hierbij een centrale rol. Een goede relatie tussen school, zorg en thuissituatie van de leerling is hierbij onmisbaar. Wij verzorgen voortgezet speciaal onderwijs en bieden jongeren ondersteuning om beter met zichzelf en anderen om te kunnen gaan. Hier werken wij hard aan.

1.1 Inrichting school

Het onderwijs dat het Purmer College biedt, is gebaseerd op het aanleren van arbeidscompetenties, vaardigheden en de kerndoelen van het regulier onderwijs. De leerstof wordt, waar nodig, aangepast aan de mogelijkheden van de leerling. Bij aanvang van een traject bij het Purmer College bepalen wij samen met de leerling, de ouders en de aanmeldende school wat het perspectief is van de leerling. Hierop baseren wij ons onderwijsaanbod. De leerling krijgt les op eigen niveau.


De dag is ingedeeld in zes lesblokken.

  • De drie lesblokken in de ochtend duren ieder een uur. Tijdens deze uren werken de leerlingen individueel aan hun eigen ‘leerlijn’. Om te bepalen op welk niveau ze zijn met de verschillende vakken, doen ze bij de start een toets. Ook worden er praktijklessen aangeboden waarbij de leerlingen leren via dingen doen.
  • Na de warme lunch worden er drie lesblokken aangeboden van een uur. Dit kan een vak zijn die de leerling nodig heeft voor het uitstroomperspectief, het portfolio of een sport.
  • Het zesde blok (het laatste blok) is gericht op workshops of specifieke coachgesprekken. Het avondprogramma is gericht op ontspanning.

1.2 De leerlingen

Bij het Purmer College maken Amsterdamse jongeren van 14 tot en met 18+ jaar die thuis en op school veel problemen hebben, een nieuwe start. Veel leerlingen zijn aangemeld vanwege (langdurig) schoolverzuim en gedragsproblemen. Ook onze leerlingen hebben, net zoals alle andere jongeren, dromen en verwachtingen. Dromen van een mooie toekomst, die vast dreigt te lopen omdat ze in het reguliere onderwijs niet mee kunnen komen. Wij zetten alles op alles om die toekomst in zicht te houden. Een coach helpt ze de draad weer op te pakken. Onze leerlingen volgen lessen in een kleine klas, totdat ze terug kunnen naar hun oude of een andere school. De coach ondersteunt ook hun ouders, zodat er thuis meer rust komt. Verder stimuleert het Purmer College leerlingen in hun vrije tijd positieve bezigheden te vinden. Bijvoorbeeld sporten of een bijbaantje. Het Purmer College is het hele jaar open, ook in de vakanties.

1.3 Aanmelding en toelating

De aanmeldingen voor het Purmer College lopen in de meeste gevallen via de zorgcoördinator van de school en het onderwijsschakelloket van het samenwerkingsverband. Alle scholen binnen het Samenwerkingsverband Amsterdam kunnen leerlingen aanmelden. Dat geldt voor vmbo-scholen, praktijkscholen, havo/vwo scholen en het speciaal onderwijs. Als een leerling niet op een middelbare school staat ingeschreven, kan een ketenpartner een plaatsing aanvragen. Dat is bijvoorbeeld een medewerker van Jeugdbescherming of de leerplichtambtenaar. De procedure verloopt op dezelfde manier als bij leerlingen die via school worden aangemeld.


Heeft u vragen over de te volgen procedure, neem dan contact op met het onderwijsschakelloket. Ouders kunnen daar terecht voor advies, maar zij kunnen hun kind niet zelf aanmelden. De consulenten zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 10.00 en 14.00 uur via het telefoonnummer 020 811 99 22 (niet in de schoolvakanties).

1.4 Speerpunten

De vernieuwende insteek van een integrale visie en werkwijze met een centrale plek voor de coach is de basis van onze aanpak. Wij zijn nog volop in ontwikkeling. Voor schooljaar 2018-2019 staan de volgende speerpunten centraal:

  • Tijdens het schooljaar 2019-2020 zal PBS (positive behaviour support) binnen het Purmer College extra aandacht krijgen. PBS wordt op school geïntroduceerd en ouders worden actief betrokken. Hiermee hopen wij een nog betere bijdrage te leveren aan het positief leerklimaat.
  • Het ontwikkelen van gedragslessen om met leerlingen te praten over onze gedragsverwachtingen en ze nieuw gedrag aan te leren.
  • De leerlingen kunnen een MBO niveau 1 diploma behalen in afstemming met het ROC TOP. Het aankomend jaar hopen wij dit traject verder vorm te geven.
  • Het stagebeleid blijft een speerpunt. Het verder uitbreiden van onze interne stage alsmede het zoeken naar (individuele) stageplaatsen.
  • Verder werkt het Purmer College toe naar het certificaat gezonde school. Het aanbieden van gezond eten en er over in gesprek gaan tijdens themalessen, zodat leerlingen ook bewuster omgaan met gezondheid, is hiervan een onderdeel.