Onze leerlingen kunnen op verschillende terreinen extra ondersteuning gebruiken. Altra College Centrum heeft een team van jeugdzorgmedewerkers in de school die, meer nog dan andere scholen, begeleiding biedt bij het leren en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Als dat nodig is, ondersteunen we ook de ouder(s) en/of verzorger(s) en het gezin, zodat de leerlingen zich ook thuis optimaal ontwikkelen.

3.1 Leerlingenbegeleiding

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouder(s) en/of verzorger(s). De mentor houdt in de gaten dat de leerling de gestelde doelen haalt, signaleert wanneer dat in gevaar komt en evalueert regelmatig met de leerling en zijn ouder(s) en/of verzorger(s).

3.2 Schoolzorg

Altra College Centrum zorgt dat iedere leerling de extra begeleiding krijgt, die hij of zij nodig heeft. De intern begeleider kijkt of er extra begeleiding nodig is vanwege leerproblemen. De schoolpsycholoog kijkt of ondersteuning nodig is vanwege sociaal-emotionele problemen en gedrag. De schoolpsycholoog is ook verantwoordelijk voor de intake, doorstroom en uitstroom van de leerlingen.


Iedere leerling van Altra College Centrum heeft samen met zijn ouder(s) en/of verzorger(s) een intakegesprek met de instroomcoördinator of schoolpsycholoog en een medewerker van het jeugdzorgteam. De schoolpsycholoog schrijft het ontwikkelingsperspectief voor de leerling. Dit wordt vastgesteld n.a.v. het intakegesprek, de informatie van de vorige school en eventuele betrokken hulpverleningsinstanties. In het ontwikkelingsperspectief staat welke doelen we samen willen bereiken.

3.3 Extra ondersteuning

Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft bij het leren en het ontwikkelen van sociale vaardigheden, dan is er op school daarvoor een team van jeugdzorgmedewerkers voor handen. De hulpverleners kunnen individuele begeleiding en groepstrainingen bieden. Als dat nodig is, ondersteunen deze ook de ouders en het gezin, zodat de leerlingen zich ook thuis optimaal ontwikkelen. De vaste specialistische jeugdhulpverleners (De Opvoedpoli, Atos (Altra) en Sport & Behavior) zijn dichtbij en gemakkelijk te bereiken en vormen een vertrouwd gezicht op school. Zo krijgt u als ouder, uw kind of de docent niet telkens met verschillende hulpverleners te maken en hoeft u uw verhaal niet telkens opnieuw te vertellen.

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich goed voelen, zich optimaal kunnen ontwikkelen en zich verantwoordelijk gedragen. Hier kan een extra cursus of training goed bij helpen. Samen met Altra jeugd & opvoedhulp bieden we leerlingen en ouder(s) en/of verzorger(s) extra hulp in de vorm van de volgende trainingen:

 • Sociale vaardigheidstraining
  Hier leert een leerling goed om te gaan met anderen en zijn zelfvertrouwen terug te krijgen.
 • Agressieregulatietrainingen (Tact)
  Met deze training helpen wij de leerling om zijn boosheid en agressie onder controle te krijgen.
 • Positief Opvoeden (voor ouder(s) en of verzorger(s)
  Deze training helpt ouder(s) en/of verzorger(s) bij allerlei opvoedvragen. Er is zowel groepstraining als individuele begeleiding.
 • Examentraining

Deze training helpt als faalangst goede prestaties in de weg staat.

 • IAG trajecten

Wanneer problemen thuis de schoolprestaties van het kind in de weg zitten, bieden we hulp aan het hele gezin.


Altra College Centrum biedt speciale projecten op het gebied van voorlichting, zoals: het spreekuur van de verslavingszorg van Jellinek of voorlichting van politie en justitie. Er is regelmatig overleg met de leerplichtambtenaar over leerlingen die (te vaak) te laat komen en/of afwezig zijn. Voor leerlingen die dreigen uit te vallen wegens agressiegerelateerde problemen, kunnen we hulp inzetten van Altra jeugd en opvoedhulp en/of de Bascule, een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

3.4 Zorgadviesteam

Altra College Centrum hecht veel waarde aan goede samenwerking met alle medewerkers van instellingen waar onze leerlingen mee in aanraking kunnen komen. De nodige deskundigheid hebben we samen gebracht in een actief zorgadviesteam , dat zesmaal per jaar bijeenkomt. Hieraan nemen diverse ketenpartners deel, zoals: een medewerker van Altra jeugd & opvoedhulp, de leerplichtambtenaar, een medewerker van de Bascule, de schoolarts en op afroep de buurtregisseur van het stadsdeel. Dit team bespreekt thema’s zoals verzuim, pesten, te laat komen, ouderbetrokkenheid en problematisch gedrag van leerlingen op school.