Altra College Centrum biedt hetzelfde onderwijs als een reguliere mavo in de sectoren Techniek, Zorg & Welzijn en Economie. Als leerlingen hun diploma hebben behaald, stromen ze uit naar MBO niveau 3 of 4 of naar Altra College Bleichrodt (HAVO).

2.1 Onderbouw

In de onderbouw bieden wij MAVO aan. In de onderbouw volgen de leerlingen een programma dat vergelijkbaar is met de basisvorming op een reguliere MAVO.


Alle leerlingen in de onderbouw krijgen voor de zaakvakken les van vakdocenten. De zaakvakken zijn: Nederlands, Engels, natuur- en scheikunde, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, wiskunde, maatschappijleer, studievaardigheden en economie.

In het voorjaar van het 2e leerjaar maken de leerlingen een drempeltoets. De drempeltoets bepaalt of de leerling klaar is voor de bovenbouw of dat de leerling nog een jaar in de onderbouw moet blijven om zich beter te kunnen voorbereiden op de bovenbouw.


Alle klassen hebben één vaste mentor als aanspreekpunt. Op Altra College Centrum is ook een team van jeugdzorgmedewerkers aanwezig. Wanneer de school dat nodig vindt, schakelt de school jeugdzorgmedewerkers in voor extra ondersteuning in of buiten de klas. Deze ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit een training ‘faalangst reductie’. Veel van onze leerlingen kunnen aan deze training steun ontleden.

2.2 Bovenbouw

  • Klas 3 (3a, 3b en 3c)

In de derde klas geven we alle reguliere MAVO vakken les. De leerlingen doen in dit jaar al staatsexamen voor het vak Maatschappijleer 1, Rekenen en het Sectorwerkstuk.


  • Klas 4 (4a, 4b, 4c, 4d)

In de examenklas geven we les op het niveau van de derde en vierde klas mavo. De leerlingen doen aan het einde van het jaar staatsexamen VMBO-T. De meeste leerlingen doen dit in twee jaar, een enkeling doet alle vakken in één jaar. Na het behalen van hun diploma stromen de leerlingen door naar MBO niveau 3/4, Altra College Bleichrodt (HAVO) of een reguliere HAVO. Leerlingen die hun staatsexamen in twee jaar halen, hebben in beide jaren een deeltijdprogramma op school, aangevuld met stage.


In de bovenbouw werken we met vakdocenten. De leerlingen krijgen les in verschillende lokalen bij verschillende docenten. Elke klas heeft een eigen mentor die verantwoordelijk is voor de mentorlessen, OPP (ontwikkelingsperspectiefplan), de oudercontacten en gesprekken met leerlingen. In de bovenbouw bieden we niet alle praktijkvakken aan. Lichamelijke opvoeding is wel onderdeel van het lespakket. Tekenen is een examenvak dat getalenteerde leerlingen kunnen kiezen. De vierdejaars leerlingen lopen een korte of langere stage om zich voor te bereiden op hun beroepskeuze en vervolgopleiding.


  • Supportklas

Sommige leerlingen vinden het lastig om te moeten omgaan met vijf of zes verschillende docenten op één dag. Deze leerlingen kunnen in aanmerking komen voor de Supportklas. In de Supportklas hebben de leerlingen de hele lesdag les in hetzelfde lokaal met een docent die alle vakken geeft. Dit is het oude mentorsysteem. Het mentorsysteem geeft leerlingen meer duidelijkheid en structuur.


  • Prikkelarme klas

In de prikkelarme klas zitten leerlingen uit alle leerjaren die vanuit hun problematiek een rustige en veilige omgeving nodig hebben om tot leren te komen. De prikkelarme klas heeft een eigen lokaal problemen en de vakdocenten komen ieder uur naar het lokaal om les te geven. Daarnaast is er altijd een klassenassistent aanwezig in het lokaal. Deze klas begint de dag 15 minuten eerder en is 15 minuten eerder uit. Daarnaast hebben ze hun eigen pauze tijden waardoor ze de pauzeruimte helemaal voor zichzelf hebben. Op deze manier functioneert deze klas vrijwel afzonderlijk van de rest van de school.


De definitieve indeling van het aantal klassen per jaar is afhankelijk van de aanmeldingen en kan anders zijn dan hierboven beschreven.

2.3 Doelgericht

Welke mogelijkheden heeft een leerling om zich op langere termijn te ontwikkelen en welk eindniveau is haalbaar? Dat wordt voor iedere leerling bekeken en vastgesteld. Vervolgens kijken we welke ondersteuning daarbij nodig is.
Gedurende het jaar kijkt de mentor of de leerling op koers ligt. De mentor ondersteunt waar nodig en past het onderwijs- en leerstofaanbod hierop aan. Zo benutten we talenten en mogelijkheden van de leerlingen beter.

2.4 Vakken

Op Altra College Centrum krijgen leerlingen naast de hoofdvakken Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde, ook bijvakken en praktijkvakken: beeldende vorming (tekenen en handvaardigheid), lichamelijke opvoeding en consumptieve technieken. Jaarlijks zijn er diverse projecten, trainingen en buitenschoolse activiteiten, zoals: schaatsen, bioscoopbezoek en een sporttoernooi. In het vierde jaar gaan we op schoolkamp. Godsdienstonderwijs maakt geen deel uit van het lesprogramma.

2.5 Stage

Bijna alle bovenbouwleerlingen van Altra College Centrum lopen stage. De school heeft hiervoor een stagebegeleider in de school. Waarom is stage belangrijk?

  • De leerlingen leren algemene werknemersvaardigheden.
  • De leerlingen leren sociale vaardigheden.
  • De leerlingen kunnen later een bewustere keuze maken voor een vervolgopleiding en/of werk.
  • De leerlingen passen wat ze op school hebben geleerd in de praktijk toe.
  • De leerlingen maken kennis met een bepaald vakgebied (dit geldt vooral voor de beroepsvoorbereidende stages).

2.6 Schoolrapport

Op het digitale leerlingenplatform SOMtoday kunnen ouder(s) en/of verzorger(s) en de leerling altijd de actuele resultaten van de leerling bekijken. Leerlingen krijgen drie keer per jaar een rapport, in december, maart en juli. De exacte data van de rapporten staan ieder jaar aangegeven op de jaarplanner.

2.7 Examens en certificaten

We helpen onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Een diploma is daarvoor een prachtig bewijs én een toegangskaart voor vervolgonderwijs. Een leerling kan een diploma in stappen halen door het behalen van deelcertificaten. Altra doet voor het mavo-examen mee aan de staatsexamens. De examenstof verspreiden we over het derde en vierde leerjaar. Als het nodig is, kan een leerling er een extra jaar over doen om het volledige diploma te halen.

2.8 Na Altra College Centrum

Waar gingen onze leerlingen uit schooljaar 2016-2017 na Altra College Centrum naartoe?


Anders = buitenland, instelling, leerplichtontheffing, werkontheffing.
VSO = Voortgezet speciaal onderwijs (naar een andere afdeling van Altra College of een andere vorm van speciaal onderwijs.)

2.9 Schooltijden

Het reguliere lesrooster verschilt per leerjaar in het aantal lessen per week. Lessen duren 55 minuten. Het rooster reiken we aan het begin van het lesjaar uit en is ook te vinden op SOMtoday. De stagetijden worden in de stageovereenkomst vastgelegd. Meestal worden de arbeidstijden van de stageplek gevolgd.

2.10 Vakanties & vrije dagen

26 augustus 2019 - Eerste schooldag

21 t/m 25 oktober 2019 - Herfstvakantie

4 november 2019 - Studiedag (leerlingen vrij)

23 december 2019 t/m 3 januari 2020 - Kerstvakantie

13 januari 2020 - Studiedag (leerlingen vrij)

17 februari t/m 21 februari 2020 - Voorjaarsvakantie

9 maart 2020 - Studiedag (leerlingen vrij)

13 april 2020 - 2e Paasdag

20 april t/m 5 mei 2020 - Meivakantie

21 mei 2020 - Hemelvaartsdag

22 mei 2020 - Leraren en leerlingen vrij

1 juni 2020 - 2e Pinksterdag

8 juni 2020 - Studiedag (leerlingen vrij)

6 juli t/m 14 augustus 2020 - Zomervakantie

17 augustus 2020 - Eerste schooldag


Naast de centrale studiedagen (opgenomen in bovenstaand schema) zijn er nog een aantal studiedagen die de school zelf indeelt. Deze worden bekend gemaakt via de jaarplanner en/of nieuwsbrief.