Onze leerlingen kunnen op verschillende terreinen extra ondersteuning goed gebruiken. Daarom biedt Altra College Bleichrodt, meer nog dan andere scholen, begeleiding bij het leren en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Als dat nodig is, ondersteunen we ook de ouders en de rest van het gezin, zodat de leerlingen zich ook thuis optimaal ontwikkelen. Zie ook ons SOP (school ondersteuningsprofiel)

4.1 Leerlingbegeleiding

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De mentor houdt in de gaten dat de leerling de gestelde doelen haalt, signaleert wanneer dat in gevaar komt en evalueert regelmatig met de leerling en zijn ouders.

4.2 Schoolzorg

Altra College Bleichrodt zorgt dat iedere leerling de extra begeleiding krijgt die hij of zij nodig heeft. De zorgcoördinator kijkt of ondersteuning nodig is vanwege sociaal-emotionele problemen en gedrag. De zorgcoördinator is ook verantwoordelijk voor de intake, doorstroom en uitstroom van de leerlingen.

Iedere leerling van Altra College Bleichrodt heeft samen met zijn ouders een intakegesprek met een zorgcoördinator. Op indicatie is ook een medewerker van Levvel of Altra Jeugdhulp bij dit intakegesprek aanwezig. De zorgcoördinator schrijft het ontwikkelingsperspectief voor de leerling. Dat gebeurt hij aan de hand van het intakegesprek, de informatie van de vorige school en eventuele betrokken hulpverleningsinstanties. In het ontwikkelingsperspectief staat welke doelen we samen willen bereiken.

4.3 Schoolarts

De schoolarts werkt bij de GGD en draagt zorg voor het uitvoeren van de jeugdgezondheidszorg. Ieder jaar krijgt een aantal leerlingen een oproep voor een algeheel onderzoek. Het is de bedoeling dat ouders/verzorgers bij dit onderzoek aanwezig zijn. De schoolarts maakt deel uit van de Commissie voor de Begeleiding van de school. Hierin heeft hij/zij een adviserende rol en een meedenkfunctie.

4.4 Samenwerking met Levvel

Altra College Bleichrodt werkt nauw samen met Levvel, Academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Vertegenwoordigers van de 3 zorglijnen van Levvel: Gedragsstoornissen, Autisme Spectrum Stoornissen en Psychose + Emotionele Stoornissen, nemen deel aan het ZAT (Zorg Advies Team) van Altra College Bleichrodt. Waar nodig kan behandeling voor een leerling of ondersteuning van de ouders/verzorgers door Levvel worden geboden.

4.5 Extra ondersteuning

Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft bij het leren en het ontwikkelen van sociale vaardigheden, dan is er op school daarvoor een team van jeugdzorgmedewerkers voor handen. De hulpverleners kunnen individuele begeleiding en groepstrainingen bieden. Als dat nodig is, ondersteunen deze ook de ouders en het gezin, zodat de leerlingen zich ook thuis optimaal ontwikkelen. De vaste specialistische jeugdhulpverleners (Levvel, Atos (Altra) en Sport & Behavior) zijn dichtbij en gemakkelijk te bereiken en vormen een vertrouwd gezicht op school. Zo krijgt u als ouder, uw kind of de docent niet telkens met verschillende hulpverleners te maken en hoeft u uw verhaal niet telkens opnieuw te vertellen.

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich prettig voelen, zich optimaal kunnen ontwikkelen en zich verantwoordelijk gedragen. Hier kan een extra cursus of training goed bij helpen. Samen met Altra jeugd & opvoedhulp en Levvel bieden we leerlingen en ouders extra hulp:

Trainingen

Wanneer een leerling extra ondersteuning kan gebruiken, kan Altra College Bleichrodt een training inzetten, bijvoorbeeld op het gebied van plannen/organiseren, sociale vaardigheden, examentrainingen, etc.

Gezinsbegeleiding Wanneer huiselijke problemen de schoolprestaties in de weg zitten, biedt de hulpverlener hulp aan het hele gezin en de school. Met z’n allen zoeken we naar oplossingen.

Remedial teaching Wanneer de leerlingen in de eerste klas komen, onderzoeken we of zij remedial teaching nodig hebben. Dit doen we aan de hand van testen die aan het begin van het jaar worden afgenomen. Ook als de leerling in een later stadium ernstige leerproblemen blijkt te hebben, kan deze door de mentor of de zorgcoördinator worden voorgedragen voor remedial teaching. Als de lees- en spellingproblemen na remedial teaching hardnekkig blijken, verwijst de remedial teacher naar een extern bureau dat het leerprobleem nader kan onderzoeken.

4.6 Drempeltoets en muiswerk

De drempeltoetsen zijn een onderdeel van het computerprogramma Muiswerk, en helpen bij het vaststellen van de eventuele achterstanden en vaardigheden van de individuele leerling op het gebied van rekenen en Nederlands. Aan de hand van de resultaten kan binnen de taal- en rekenlessen meer maatwerk worden geboden.

Het muiswerkprogramma zorgt voor een persoonlijk oefenprogramma voor iedere leerling, waaraan hij/zij zelfstandig kan werken, met duidelijke uitleg, zinnige feedback en een onbeperkte hoeveelheid oefenmateriaal. Muiswerkprogramma’s helpen ook bij het evalueren van de voortgang. Ze registreren deze en stellen de docent in de gelegenheid om de vinger aan de pols te houden bij het leerproces van elke afzonderlijke leerling.

Onderzoek laat zien dat het goed is als ouders hun zoon of dochter stimuleren in het leerproces. Daarom is de app MuisMeter ontwikkeld. Werktijd en resultaten zijn hierin eenvoudig te raadplegen zonder in te loggen via de browser.

De drempeltoets wordt afgenomen bij:


  • Alle eerstejaars begin van het schooljaar.
  • Alle nieuwe leerlingen vlak na hun start hier op school.
  • Alle tweedejaars aan het eind van het jaar.
  • Alle derdejaars aan het eind van het jaar.

4.7 Loopbaan, oriëntatie en begeleiding

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen hun (school)loopbaan kan kunnen vervolgen. Wij begeleiden uw kind om zich voor te bereiden op zijn vervolgstudie of –stap. Vandaag de dag gaat het om het leren kiezen en om het ontwikkelen van loopbaancompetenties. Dit doen we middels de LOB-lessen van de mentor, het laten bezoeken van studiebeurzen, het doen van verschillende stages en (ander) BuitenSchoolsLeren, het werken met een digitaal LOB-programma, het aanleggen van een loopbaandossier, het verzorgen van voorlichtingsavonden, onder andere de markt Perspectief, 1e lijns loopbaangesprekken met de mentor en 2e lijns loopbaangesprekken met de decaan. Kijk voor meer informatie op onze website: www.altrahorizononderwijs.nl/altra-scholen/altra-college-bleichrodt.

Decaan: Jacqueline Molenaar, mail: j.molenaar@altra.nl

4.8 Voorlichting

Altra College Bleichrodt heeft speciale projecten op het gebied van voorlichting, zoals het spreekuur van de verslavingszorg van de Jellinek, en voorlichtingsbijeenkomsten van politie en justitie. Er is regelmatig overleg met de leerplichtambtenaar over leerlingen die (te vaak) te laat komen of afwezig zijn.

Voorlichting over sigaretten, alcohol, wiet, gamen et cetera.

Jellinek Jeugdnet richt zich op jongeren van 12 tot 23 jaar en hun ouders en geeft informatie en advies over middelengebruik, gamen en gokken. Tweewekelijks komt een preventiewerker van Jeugdnet leerlingen van het Altra College Bleichrodt voorlichting geven over alcohol, drugs en gamen. Leerlingen kunnen op dit spreekuur worden uitgenodigd bij vermoedens van, of bij vragen over, middelengebruik. De voorlichting heeft als doel jongeren objectieve informatie op maat te verschaffen, ontbrekende kennis aan te vullen en foutieve aannames te corrigeren. Dit om een gezonde houding ten aanzien van alcohol, drugs en gamen te stimuleren.

Jellinek Jeugdnet is er ook voor ouders. Jeugdnet geeft (telefonisch) advies over het omgaan met alcohol en drugs- of gamegedrag. Ouders die vragen hebben over alcohol en drugs kunnen (ook tijdens de vakanties) contact opnemen met Jeugdnet via:

Telefoon: 020-590 1350 (ma t/m vr van 9:00 uur – 17:00 uur).

Email: jeugdnet@jellinek.nl

Website jeugdnet: www.jellinek.nl/behandelingen/behandeling-jongeren/preventie-jeugdnet/

4.9 Multidisciplinair overleg (MDO)

Altra College Bleichrodt hecht veel waarde aan goede samenwerking met alle medewerkers van instellingen waarmee onze leerlingen in aanraking kunnen komen. De nodige deskundigheid hebben we samengebracht in een actief multidisciplinair overlegorgaan dat zesmaal per jaar bijeenkomt. Hieraan nemen diverse ketenpartners deel: Altra jeugd & opvoedhulp, de leerplichtambtenaar, Levvel, de schoolarts en (op uitnodiging) de buurtregisseur van het stadsdeel. Het MDO bespreekt thema’s als verzuim, pesten, te laat komen en problematisch gedrag van leerlingen op en rond de school. Als het MDO een specifieke leerling bespreekt, worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld.